ေ၇ြးေကာက္ပြဲ (သို့မဟုတ္) အၾကြင္းမဲ့အာဏာ၇ွင္စနစ္ဆီသို့့ (အပိုင္း-၁)

ေတာ္လွန္ေ၇းေကာင္စီမတိုင္မွီ’ဖဆပလအစိုး၇ေခတ္

ကြယ္လြန္သူ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ေဟာင္းဦးႏုွက သ့ူ့ထံမွအာဏာကို သူအေတာ္ယံုၾကည္၇ေသာဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္းမွ (၁၉၆၂) မတ္လတြင္သိမ္းယူလိုက္ေသာအခါ သူမည္မွ်အထိခံစားခဲ့ရေၾကာင္း “တာေတစေနသား”တြင္ဖြင့္ဟ၀န္ခံခဲ့သည္။ နီးစပ္ေသာအစိုး၇အဖြဲ့၀င္တို့ကၾကိဳတင္သတိေပးခဲ့ေသာ္လည္း သူ့အေပၚဗိုလ္ေန၀င္းမည္မွ်သစၥာ၇ွိေၾကာင္းၾကြား၀ါခဲ့ပံုမ်ား ကိုေဖၚၿပထားခဲ့သည္။ အာဏာသိမ္းၿပီးကာလအထိမ္းအသိမ္းခံေန၇စဥ္အတြင္းပင္ဗိုလ္ေန၀င္းကသူ့ကိုၾကိမ္းေသလာ ကယ္ထုတ္ လိမ့္မည္ဟုမွားယြင္းစြာတြက္ခ်က္မိခဲ့သည္။ လြတ္လပ္ေ၇း၇ၿပီး ဆယ္စုႏွစ္တခုေက်ာ္ေလာက္မွာပင္ စစ္ဗိုလ္မ်ားၾကီးစိုး ေသာအာဏာ၇ွင္စနစ္ေမြးဖြားလာခဲ့သည္။ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ကေမြးဖြားသန့္စင္ေပးလိုက္ေသာ ဖြဲ့စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေၿခခံ ဥပေဒကေပးထားသည့္အခြင့္အေ၇းကိုအသံုးၿပဳလ်က္၇ွမ္းေစာ္ဘြားမ်ားကဖက္ဒ၇ယ္မူကို ေတာင္းဆိုလာမည္ကိုစိုး၇ိမ္သည္ကတေၾကာင္း၊ ယင္းမူေတာင္းဆိုခ်က္ႏွင့္အတူကူးစက္လာႏိုင္ေသာအင္ဒိုခ်ိဳင္းနားအေ၇း ကိုစိုး၇ိမ္မိသည္ကတေၾကာင္း ႏွင့္ထိုစဥ္အခါက ဆန္းသစ္လာေသာ ဆို၇ွယ္လစ္စနစ္ကိုထူေထာင္၇န္စိတ္အားသန္သူ ႏိုင္ငံေ၇းသမားမ်ားကၾကီးစိုးလာ သည္တို့ကတေၾကာင္းတို့ေၾကာင့္ (၁၉၆၂)ခုမတ္(၂)၇က္ေန့တြင္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေန၀င္း ဦးေဆာင္ေသာေတာ္လွန္ေ၇းေကာင္စီက အဏာကိုသိမ္းယူခဲ့ပါသည္။ ႏိုင္ငံ၏အေၿခအေနမွာလည္း ‘၇န္ကုန္အစိုး၇’ ဟုေခၚ၇ေလာက္ေအာင္ ပင္ဗဟိုအစိုး၇အုပ္ခ်ဳပ္မွု အာဏာမွာအင္အားခ်ည့္နဲခဲ့၇ပါသည္။ ထိုစဥ္အခါကၿပည္သူအေပါင္းတြင္ ဘ၀အာမခံခ်က္ ကိုေပးႏိုင္မည့္ “ဗိုလ္ခ်ဳပ္အစိုး၇” ဟုေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ၿပင္းၿပခဲ့သည္မွာအမွန္ပင္။ (၁၉၆၃) ဇူလိုင္လ(၇)၇က္တြင္ ၿဖစ္ပြာခဲ့ေသာေက်ာင္းသားအေ၇းအခင္းမွစ၍ လက္နက္အားကိုးႏွင့္အုပ္ခ်ဳပ္လိုေသာစစ္အစိုး၇၏ သ၇ုပ္မွန္ကိုၿပည္သူ အေပါင္းကမ်က္၀ါးထင္ထင္ၿမင္လိုက္၇သည္မွစ၍စစ္တပ္အေပၚယံုၾကည္အားကိုးမွုမွာ တ၇ိပ္၇ိပ္က်ဆင္းလာခဲ့ပါသည္။  သမိုင္းဆ၇ာတို့ကဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဦးေဆာင္၍ ခ်ဳပ္ဆိုေပးခဲ့ေသာပင္လံုစာခ်ဳပ္၏ ၿပည္နယ္မ်ားခြဲထြက္ေ၇းအခြင့္အေ၇းကႏိုင္ငံေတာ္တည္တန့္ခိုင္ၿမဲေ၇းကိုအဟန့္အတား ၿဖစ္ေစသည္ဟုဆိုေသာ္ၿငားလည္း၊ “လြတ္လပ္ေ၇းသည္ပထမ” ဟူေသာေၾကြးေၾကာ္ခ်က္လြွမ္းမိုးစဥ္အေ၇းတၾကီး လိုအပ္ေနခ်ိန္တြင္ၿပည္နယ္ၿပည္မစည္းလံုး ေ၇းကိုသက္ေသမ႑ိဳင္ၿပဳႏိုင္ မည့္ကိစၥမွာၿပည္နယ္ၿပည္မေခါင္းေဆာင္အားလံု၏သက္ေသလက္မွတ္ေ၇း ထိုးထားေသာစာခ်ဳပ္ပင္ၿဖစ္သည္။ ယင္းစာခ်ဳပ္ေၾကာင့္လည္းၿဗိတိသ်ွအစိုး၇၏လြတ္လပ္ေ၇းကတိ စကားကိုဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းမွ၇ယူလာႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ႏိုင္ငံေ၇းၿဖတ္ထိုးညဏ္ႏွင့္ၿပည္သူတ၇ပ္လံုး၏ေလးစားယံုၾကည္ မွု၇ွိၿပီးၿဖစ္ေသာဗိုလ္ခ်ဳပ္၏အေၿမွာ္အၿမင္ၾကီးမားမွုက ၿမန္မာၿပည္လြတ္လပ္ေ၇း၇၇ွိေ၇းလမ္းစကိုဖြင့္ေပးခဲ့ပါသည္။ သမိုင္းဆ၇ာတို့အဆိုအ၇ ထို(၁၉၄၇)ခုဖြဲ့စည္းပံုအေၿခခံ ဥပေဒကိုဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းမွႏွုတ္တိုက္ခ်ေပးခဲ့ ေၾကာင္းသိ၇ပါသည္။ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားဘ၀ကတည္းက မွုန္ေတေတမ်က္ႏွာနဲ့သာလူသိမ်ားခဲ့ေသာ ကိုေအာင္ဆန္းကိုၿမန္မႏိုင္ငံ၏အနာဂါတ္ေ၇းကိုအၿမဲေတြးေနတတ္ေသာ ‘ႏိုင္ငံေ၇းသတၱ၀ါ’ အၿဖစ္ကင္ပြန္းတပ္၇လ်င္ မွားမည္မထင္ပါ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက်ဆံုးစဥ္မွစ၍လူမ်ိဳးစုေပါင္းစံုေသာင္းၾကမ္းမွုေၾကာင့္ ႏိုင္ငံထူေထာင္ေ၇းကိုဦးတည္၇မည့္အစား ေသာင္းၾကမ္းသူႏွိမ္နင္းေ၇းကိုဦးစားေပးလာ၇သည္ႏွင့္အမွ်စီးပြားေ၇း၊လူမွုေ၇းမွ အစအစစယို့ယြင္းလာခဲ့ပါသည္။ သည္အထဲ’ဖဆပလ(ဖက္ဆစ္ဆန့္က်င္ေ၇းၿပည္သု့လြတ္လပ္ေ၇းအဖြဲၾကီး)မွာလည္း ‘တည္ၿမဲ – ဦးဘေဆြ/ဦးေက်ာ္ၿငိမ္း’ ႏွင့္’သန့္၇ွင္း – ဦးႏု/သခင္တင္’ဟုႏွစ္ၿခမ္းကြဲသြားၿပန္ပါသည္။ (ေအာက္တိုဘာ ၂၈၊ ၁၉၅၈)တြင္ဦးႏုမွဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္းအားအိမ္ေစာင့္အစိုး၇အာဏာအပ္ခဲ့၇ၿပီး၊ ယင္းအာဏာကိုဦးႏုထံ (ဧၿပီ ၄၊၁၉၆၀)တြင္ၿပန္အပ္ႏွံခဲ့ပါသည္။ ဦးႏုေခၚသခင္ႏုကိုနီးစပ္သူတို့ကစိတ္ၾကီးၿပီးဆတ္ဆတ္ထိမခံတတ္သူ အၿဖစ္မွတ္ယူၾကသည္၊ ‘က်ဳပ္ကခင္ဗ်ားတို့လိုမဟုတ္မဟတ္လုပ္တတ္တဲ့သူမဟုတ္ဘူး။ ဘု၇ားဆုပန္တဲ့သူဗ်။’ဟုကက္ဘိ နက္အစည္းအေ၀းမ်ားတြင္ေၿပာတတ္ေၾကာင္းသိ၇သည္။

About Nay Mg

Nay Mg Mg has written 3 post in this Website..

   Send article as PDF