အညာအရပ္တြင္ မုိးၿဖဳိင္ၿဖဳိင္ က် ၿပီဆုိလွ်င္ ပုတတ္ေတြ လႈိင္လႈိင္ေပၚ ေခ်ၿပီ။ ပုတတ္ေကာင္ကုိ ႐ုပ္လုံးေပၚ ေအာင္ ခုိင္းႏႈိင္းျပရလွ်င္ ပုတ္သင္ ညဳိႏွင့္ ခပ္ဆင္ဆင္ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ ေသာ္ ပုတ္သင္ညဳိေလာက္ အရြယ္ မႀကီးပါ။ အေနအထားမွာ ပုတ္သင္ ညဳိထက္ အလ်ားရွည္လ်က္ ေခါင္း ေသး၊ ခႏၶာကုိယ္ေသး၊ အၿမီးသြယ္ ၿပီး ရွည္သည္။ ပုတ္သင္ညဳိေလာက္ မႀကီးေပမယ့္ ပုတတ္အႀကီးစား တစ္ ေကာင္ ၁၅ က်ပ္သားေက်ာ္ေက်ာ္ အခ်ိန္စီးသည္။ ‘ပုတတ္ လိမၼာ၊ ဂယ္ႏွစ္မႊာ’ဟု ဆုိ႐ုိးအတုိင္း သာမန္ ပုတတ္သည္ ဂယ္ေပါက္တစ္ေပါက္ သာရွိေသာ္ျငား၊ လိမၼာ ပါးနပ္ေသာ ပုတတ္မ်ားသည္ သူတုိ႔ ခုိေအာင္းေန ထုိင္ရာ က်င္းဝ ဝင္ေပါက္၊ ထြက္ ေပါက္ အျပင္ ရန္သူလာလွ်င္ အသင့္ ထြက္ေျပးႏုိင္ရန္ လွ်ဳိ႕ဝွက္ ဂယ္ ေပါက္ကုိ ႏွစ္ေပါက္ထားတတ္ၾက ေလသည္။ ပုတတ္၏ ဝင္ေပါက္ ထြက္ေပါက္သည္ အျခားတြင္း ေအာင္းသတၱဝါတုိ႔၏ ဝင္ေပါက္၊ ထြက္ေပါက္ထက္ သပ္ရပ္ေခ်ာေမြ႕ လွေပသည္။ ေခ်ာေမြ႕သပ္ရပ္တာ လည္း မေျပာႏွင့္။ ပုတတ္မ်ားသည္ သူတုိ႔အေပါက္ကုိ သူတုိ႔လည္ပင္း ႏွင့္ စိမ္ေျပ နေျပ အခ်ိန္ယူျပဳလုပ္ ေလ့ရွိသည္။ သူတုိ႔၏ သဘာဝအသိ အရ အစာရွာရာကအျပန္ ညေနတုိင္ ၿပီဆုိလွ်င္ ဝင္ေပါက္၊ ထြက္ေပါက္ကုိ အေသအခ်ာ လုံၿခဳံစြာ ပိတ္အိပ္ေလ့ ရွိသည္။ ေျမေအာင္းသတၱဝါ ျဖစ္သည့္ ပုတတ္သည္ ေျ>ြမမ်ားလုိ သူတုိ႔မွီခုိ ရာေျမေနရာကုိ လုိက္၍ အေရာင္ ေျပာင္းတတ္၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ပုတ္ သင္ညဳိထက္ လွျခင္း ျဖစ္သည္။ ပုတတ္လႈိင္လႈိင္ ေပၚေသာ လသည္ တန္ခူး၊ ကဆုန္၊ နယုန္လ ျဖစ္သည္။ မုိးဦးက် ေနာက္က်ၿပီး မုိးနည္း သည့္ႏွစ္ဆုိလွ်င္ေတာ့ ဝါဆုိ၊ ဝါေခါင္ လအထိ ေတြ႕ရတတ္ေလသည္။ ထုိ႔ ေၾကာင့္ မုိးဦးေကာင္းေသာ လေတြ ဆုိလွ်င္ နယုန္လေလာက္မွာပင္ ေပါင္းပင္ေတြက ပုတတ္က်င္းေတြ ဖုံးသြားျခင္းျဖစ္ၿပီး ပုတတ္က်င္း မ်ားကို ရွာေဖြလုိ႔မရေတာ့ပါ။ ပုတတ္မ်ားသည္ တစ္ေကာင္ ႏွင့္ တစ္ေကာင္ေဆာ့ကစားရင္း ေနာက္ ေျခႏွစ္ေခ်ာင္းေထာက္လ်က္ ခႏၶာကုိယ္ သုံးပုံႏွစ္ပုံေလာက္မတ္ ကာ ပတတ္ရပ္ေလ့ရွိပုံမွာ ၾကည့္၍ ပင္ေကာင္းလွသည္။ ျမင္းမ်ား ပတတ္ရပ္သည္ဟူေသာ အသုံး အႏႈန္းမွာ ယခု ေရးျပေသာပုတတ္ႏွင့္ မ်ား ႏွီးႏြယ္ေနသလားဟု ထင္ျမင္ မိသည္။ အေသအခ်ာ တပ္အပ္ေတာ့ မေျပာႏုိင္။ ပုတတ္သည္ သူတုိ႔ က်င္လည္ က်က္စားရာ နယ္ေျမ၏ အေရာင္ကုိလုိက္၍ ေျပာင္းတတ္ ေသာ္ျငား အျဖဴေရာင္ အစက္ အေျပာက္ကေတာ့ ပါၿမဲျဖစ္သည္။ ထုိ႔အတူ ေက်ာကုန္းမွာပါေသာ အစက္အေျပာက္ကုိ ေျပာင္းေစ့၊ အၿမီးပုိင္းမွာပါေသာ အစက္ အေျပာက္ကုိ လူးေစ့၊ ဗုိက္ျပင္ႏွင့္ ေက်ာကုန္းၾကား ေဘးစပ္တြင္ပါေသာ အစက္အေျပာက္ကုိ စပါးေစ့ဟု တူ ရာ အနီးစပ္ဆုံးကုိ ဥပမာျပဳမွည့္ေခၚ ၾကပုံမွာလည္း ယုတၱိရွိလွသည္။ ထုိအစက္အေျပာက္ကေလးမ်ားပါ ေသာေၾကာင့္ အျခားသတၱဝါမ်ား ထက္ ပုတတ္မ်ား ပုိလွသည္ဟု ထင္မိသည္။ ဖြတ္ေမ့၊ ပုတတ္ေမ့ ဟူေသာ ဆုိ႐ုိးစကားအရ ဖြတ္တုိ႔၊ ပုတတ္တုိ႔ဖမ္းလွ်င္ တရႊီရႊီႏွင့္ေလခြၽန္ ရသလုိ ေမ့ေမ့ဟုလည္း ေအာ္ရသည္။ ထုိသုိ႕ေအာ္သံၾကားလုိက္သည္ႏွင့္ ဖြတ္၊ ပုတတ္တုိ႔သည္ ေခတၱေမ့ သလုိျဖစ္ၿပီး ရပ္တန္႔ေနခုိက္ လူက အသာဖမ္း႐ုံ႐ုိက္႐ုံသာျဖစ္သည္။ ဖြတ္ ရၿပီလားဆုိလွ်င္ ေခါင္းကိုျဖတ္ၿပီးမွ ရပ္ထဲ၊ ရြာထဲယူေလ့ရွိသည္။ ေခါင္း ကုိမျဖတ္ဘဲယူက မြဲတတ္သည္ဟု အယူရွိၾကေလသည္။ ဖြတ္ကုိ မြဲျခင္း ႏွင့္တြဲလ်က္ ျမင္ၾကေသာ္ျငား သူက မုိးေလဝသကုိ ေဖာ္ၫႊန္းျပျခင္းျဖင့္ အက်ဳိးျပဳေလသည္။ ဥပမာ- ဖြတ္၏ ဦးေခါင္းမွာ မည္းေမွာင္ေနလွ်င္ မုိး ဦးေကာင္းမည္။ ေက်ာကုန္းအလယ္ မွာ မည္းေမွာင္ေနလွ်င္ မုိးလယ္ ေကာင္းမည္။ အၿမီးမွာ မည္းညဳိေန လွ်င္ မုိးေႏွာင္းေကာင္းမည္ဟု ေက်း လက္ေတာင္သူမ်ားက အတပ္သိၾကသည္။ ထုိနည္းအတုိင္း ႏွမ္းႀကဲ၊ ထြန္ ယက္ၾကေလသည္။ ၄င္းနည္းက မွန္ ကန္ေၾကာင္း အေျပာမ်ားသည္။ ပု တတ္က်ေတာ့ ေမး႐ုိးကို ျဖဳတ္၊ စြန္႔ ပစ္ၿပီးမွ ကင္ျခင္း၊ ေၾကာ္ျခင္း၊ ေထာင္းျခင္းျပဳလုပ္ရသည္။ ေမး႐ုိးကုိ စားက ေမ့တတ္ေသာေၾကာင့္ စြန္႔ပစ္ ရျခင္းျဖစ္ေလသည္။ ပုတတ္သားသည္ ယုန္သားကဲ့ သုိ႔ ခ်ဳိဆိမ့္၍ လူႀကဳိက္မ်ားျခင္း ျဖစ္ သည္။ ပုတတ္သားကုိ ကင္၍လည္း ေကာင္း၊ ျပဳတ္ၿပီးေထာင္းေၾကာ္ျခင္း ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အစုိကုိ ဆီျပန္ ခ်က္၍လည္းေကာင္း၊ အစပ္ခ်က္ျခင္း၊ မန္က်ည္းရြက္ႏွင့္ အခ်ဥ္ခ်က္ျခင္း ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ႏွစ္သက္သလုိ ခ်က္ျပဳတ္စားေသာက္ၾကေလသည္။ ပုတတ္ကင္ႏွင့္သရက္ေစ့ အဆန္ေရာ ေထာင္းေၾကာ္စားလွ်င္ ဝမ္းပ်က္ ဝမ္းေလွ်ာေရာဂါ ေပ်ာက္သည္။ ႏွစ္ ေကာင္ပူးလ်က္ ပုတတ္တစ္ကင္ကုိ ၁၅ဝ က်ပ္၊ ၁၇ဝ က်ပ္အထိ ေစ်းရွိ သည္။ လုိခ်င္သေလာက္ မရပါ။ ရွား ပါးပစၥည္းျဖစ္သည္။ ပုတတ္တုိ႔၏ အေရြလုိက္ခ်ိန္သည္ တန္ခူးလ၊ ကဆုန္လ၊ နယုန္လမ်ားျဖစ္သည္။ ပုတတ္ အမမ်ား ဥေသာအခါ ဥႏွစ္ လုံးမွ ဆယ့္ႏွစ္လုံးအထိ ဥၾကသည္။ ပုတတ္သားကုိ ခ်ဳိလုိ႔ လူအေတာ္မ်ား မ်ားက ႀကဳိက္ႏွစ္သက္ၾကေသာ္ျငား တြင္းေအာင္းသားျဖစ္၍ အေဖာေရာဂါ ရွိသူ၊ ေလးဘက္နာေရာဂါ ရွိသူမ်ား ေရွာင္ၾကေလသည္။ အညာေဒသတြင္ ပုတတ္ကဲ့သုိ႔ ရွားပါးစားစရာ တစ္မ်ဳိးမွာ ေျမဥျဖစ္ သည္။ ေျမဥသည္လည္း မုိးၿဖဳိင္ၿဖဳိင္ က်မွေပၚသည္။ နယုန္လ၊ ကဆုန္လ ကုန္ခါနီးေလာက္မွ တန္ေဆာင္မုန္း၊ နတ္ေတာ္လအထိ ေတြ႕ရသည္။ သူ သည္လည္း မုိးအေပၚမွာ မူတည္ သည္။ မုိးေကာင္း၍ ေနာက္မုိးရြာလွ်င္ ျပာသုိလလယ္ေလာက္အထိ ေတြ႕ရ တတ္သည္။ ေျမဥဆုိသည္မွာ မႈိတစ္ မ်ဳိးျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္မႈိလုိ ႐ုိးတံ၊ အဖူး အငုံ၊ အပြင့္မပါေခ်။ ေျမဥသည္ မႈိမျဖစ္မီ မႈိဥကဲ့သုိ႔ အသြင္သဏၭာန္ ရွိေလသည္။ ေျမဥ၏ အရြယ္အစား မွာ ေလာက္စားလုံးထက္ ႏွစ္ဆနီး ပါးေလာက္ႀကီးသည္။ အေရာင္မွာ အျဖဴေရာင္ျဖစ္သည္။ ေျမဥအေပၚယံ အခြံပါးပါးေလးလွီးၿပီး ေျပာင္စင္ ေအာင္ ေဆးေၾကာလ်က္ မႈိကဲ့သုိ႔ ခ်က္ ျပဳတ္စားေသာက္ၾကေလသည္။ သုိ႔ ေသာ္ အရည္ေသာက္ခ်က္သည္က နည္းၿပီး ဆီျပန္ခ်က္စားသည္က မ်ား ၾကသည္။ မႈိထက္ခ်ဳိဆိမ့္ေသာ အရ သာရွိသည္။ ႏူးည့ံသည္။ ေျမဥသည္ မႈိကဲ့သုိ႔ သဲေျမမွာသာ ေတြ႕ရသည္။ ေျမဥျဖစ္တည္ပုံမွာ ေရွးဦးစြာ ျဖဴေဖြး ေသာ ေျမဆီဥ အဖူးေလးမ်ား ပြင့္လာ ၿပီး တစ္လနီးပါးၾကာမွ ေျမဥျဖစ္လာ ခဲ့သည္။ သဲေျမမွာ ေျမဥ တူးရသည္ မုိ႔ မႈိေလာက္ခက္ခက္ခဲခဲ မတူးရ ပါ။ မႈိဥသည္ ပုတတ္ကဲ့သုိ႔ ရွားပါး ၿပီး ေစ်းႀကီးသည္။ တစ္ပိႆာကုိ ၆ဝဝဝ က်ပ္အထိရွိသည္။ ေျမဥသည္ အစုိသာမက ပါးပါးလွီးအေျခာက္ လွန္းထားၿပီး ခ်က္စားကလည္း ေကာင္းလွသည္။ ေျမဥသည္ ခ်ဳိဆိမ့္ ႏူးညံ့၍ စားေကာင္းေသာ္ျငား ေသြး တုိးျခင္း၊ ဇက္ေၾကာတက္ျခင္းျဖစ္ တတ္သလုိ အေဖာေရာဂါရွိသူ၊ ေလး ဘက္နာ ေရာဂါရွိသူမ်ားႏွင့္ မတည့္ ပါ။ ေရာဂါတုိးတတ္ေလသည္။ ဘယ္အရာမဆုိ တစ္ခုေကာင္း လွ်င္ တစ္ခုဆုိးက်ဳိးေပးတတ္သည္ မွာ ေလာက၏ နိယာမပင္မဟုတ္ပါ လား။ အဆင္းနွင့္ အတက္၊ အလင္း ႏွင့္ အေမွာင္၊ အပူႏွင့္အေအး ဖြဲ႕ စည္းတည္ေဆာက္ထားသည္ကုိက ေလာက၏ အသြင္သဏၭာန္ ျဖစ္ေလ သည္။ ဦးစႏၵိမ(စလင္း)

About NK

has written 15 post in this Website..