ဒုတိယ အပိုင္းမွာ လဲေရၾကီးတာ ေရေျခာက္ေသြ႕တာ ေလဆင္ႏွေမာင္းက်တာ မီးေတာင္ေပါက္ကြဲတာ

ေနာေဝးႏိုင္ငံကအၾကမ္းဖက္မႈ

ဘင္လာဒင္ ေသဆုံးမႈ

လစ္ဗ်ားကတိုက္ပြဲေတြပါဝင္တာ

 

The year in Pictures: Part II – The Big Picture – Boston.com

http://www.boston.com/bigpicture/2011/12/the_year_in_pictures_part_ii.html

December 21, 2011

pastedGraphic.pdf Email to a friend   pastedGraphic_1.pdf Permalink

 

The year in Pictures: Part II

The second collection of images from 2011 once again brought us nature at its full force with floods, drought, wild fires, tornadoes and spectacular images of volcanic eruptions. The death of Osama bin Laden, the attack on an island in Norway by a lone gunman, continued fighting in Libya, and protests around the globe were a few of the news events dominating the headlines. — Lloyd Young Please see part 1 from Monday and watch for part 3 Friday. (45 photos total)

 

 

 

About Kyaemon

Kyae Mon has written 715 post in this Website..

Likes to post news and educational items.