အသုဘသည္ ဓမၼသေဘာ


၂၀၁၂ ႏွစ္သစ္မဂၤလာ အခါသမယကုိ ျမတ္ဗုဒၶေဟာၾကား ဆုံးမခဲ့တဲ႕ ရုပ္နာမ္ဓမၼ သစၥာတရားမ်ားနဲ႕ စတင္ခ်င္ပါတယ္။ ရုပ္နာမ္ႏွစ္ပါး ခႏၶာငါးပါးဆုိတာ ဝိပႆနာကမၼဌာန္းရႈသူအတြက္ အေျခခံတရားမ်ားျဖစ္ျပီး ေအာက္အဆင့္မွာ အသိညဏ္နက္ရႈိင္းလာတာနဲ႕အမွ် ဒီဘူတာပဲ ျပန္ဆုိက္္ပါတယ္။ အလြယ္ရွင္းဆုံးေျပာရင္ ခံစားမႈမရွိတဲ႕ ရုပ္ဝတၳဳ အေတြးအာရုံသက္သက္တုိ႕သည္ ရူပကၡႏၶာ၊ ဘာညာမသိဘဲ အျပင္ဖက္က တစုံတခု သို႕မဟုတ္ စိတ္ထဲေပၚလာတာနဲ႕ ဘမ္းကနဲတုိက္ရုံ တုိက္မိလုိက္ျခင္းသည္ ေဝဒနကၡႏၶာ၊ သိရွိခံစားျပီးသား အာရုံကုိ သတိရမိျခင္းသည္ သညကၡႏၶာ၊ ထုိအာရုံအား ခံစားမႈအျဖစ္သုိ႕ ေျပာင္းလဲသိရွိျခင္းသည္ သခၤါရကၡႏၶာ၊ ေနာက္ခံစားမႈ တခုသုိ႕ ေျပာင္းလဲသြားျခင္းသည္ မေနာဝိညကၡႏၶာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဝိပႆနာမွာ ရုပ္ကမၼဌာန္း၊ နာမ္ကမၼဌာန္း ႏွစ္မ်ိဳးရွိတယ္။ ရုပ္ကမၼဌာန္းသည္ သမာဓိအားေကာင္းရျပီး နာမ္ကမၼဌာန္းက ေပါ့ေပ့ါပါးပါး ပိုရွိပါတယ္။ တခ်ိဳ႕လည္း နာမ္ကမၼဌာန္းသည္ ခႏၶာကုိယ္ ဓာတ္ၾကီးေလးပါးကုိ အထူမျပဳလုိ႕ စိတ္ထဲေပၚလာတဲ႕ အာရုံလုိက္ရႈေနတာနဲ႕ စိတၱာသတိပဌာန္ စိတၱာႏုပႆနာ အမွတ္မွားတယ္။ အေပၚယံ ေဝါဟာရမ်ား အေရးမပါေပမဲ႕ ကိုယ္စီးတဲ႕ျမင္း အထီးအမေတာ့ ကြဲသင့္ပါတယ္။ ရုပ္နာမ္ႏွစ္ခုအေပၚ ပညတ္ခံစားမႈ ဂဏေက်ေနမွ၊ ကုိယ္ကာယေျပာင္းလဲမႈ အစြဲျဖဳတ္ႏုိင္၊ ရုပ္အပ်က္သေဘာ အမွန္ျမင္ႏုိင္ျပီးမွသာ စိတ္ခ်ည္းသက္သက္ ရႈေကာင္းတယ္။ ဓမၼာသတိပဌာန္ ဓမၼာႏုပႆနာကေတာ့ အစြဲအားလုံးျဖဳတ္ ရုပ္နာမ္ဓမၼ အရွိအတုိင္းေနတဲ႕ အျမင့္ဆုံးအဆင့္ ျဖစ္ပါတယ္။

ေျပာခ်င္တာ ေဝဒနာသတိပဌာန္ပါ။ ဒုကၡ၊ သုခ၊ ဥပကၡာ ခံစားမႈေဝဒနာ သုံးမ်ိဳးရွိျပီး ဗုဒၶဘာသာသည္ ေဝဒနာအားလုံးမွ လြတ္ေျမာက္ေရး ျဖစ္ပါတယ္။ ေဝဒနာသည္ ခႏၶာငါးပါးအနက္ ဒုတိယခႏၶာျဖစ္ျပီး ပရမတ္ သေဘာမွာ ခံစားမႈကင္းတယ္၊ က်ေနာ္တုိ႕က ဘာပဲညာပဲ အစြဲနဲ႕ ျပဳျပင္လုိက္လုိ႕ ပညတ္ခံစားမႈ ျဖစ္လာတယ္။ ေဝဒနာရတယ္၊ တဏွာ ဥပါဒါန္ ဘဝ ဇာတိ ဆက္တုိက္လုိက္ျပီး ပဋိစၥသမုပၸစက္ဝန္း လည္ပါတယ္။ နာတာကုိ နာတယ္၊ ယားတာကုိ ယားတယ္ လုိက္မွတ္တာ ေဝဒနာသတိပဌာန္အစစ္ မဟုတ္တာကုိ သိထားဖုိ႕လုိတယ္။ အစမုိလုိ႕ မိမိစိတ္က်ရာ မွတ္ေပမဲ႕ ေရွ႕ဆက္ညဏ္ျဖစ္ဖုိ႕ အစြဲသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား စြန္႕ပယ္ရပါမယ္။ နာမ္သည္ တြယ္ရာမွီရာရွိမွ ေနႏုိင္လုိ႕ စကၠန္႕မလပ္ ရုပ္တခုခုနဲ႕ တုိက္ဆုိင္ရတယ္၊ သိလုိက္ရုံသေဘာမွ်ကုိ ဆင္ျခင္ရင္း ဘာမွမဟုတ္ပါလား အသိဝင္လာဖုိ႕ ျဖစ္ပါတယ္။ ေအာင္ျမင္သြားရင္ စိတ္သ႑ာန္မွာ ဓမၼ သေဘာသက္သက္ တည္ေနပါေတာ့တယ္။ (ကုသိုလ္ အကုသုိလ္ ကင္းေနတယ္လုိ႕ဆုိေပမဲ႕ တဏွာမကုန္လုိ႕ ကုသုိလ္ျဖစ္ပါတယ္) ျဖစ္ခ်ဳပ္ေဝဒနာကုိ ေအာက္အဆင့္ အသိညဏ္နဲ႕ ပယ္သတ္ျပီး လြတ္ေျမာက္ရာရတယ္။ အသိစိတ္ဝင္ရာမွာ တၾကိမ္တခါ၊ ရံဖန္ရံခါ မဟုတ္ဘဲ အျမဲတေစ ျဖစ္မွသာ တည္ျမဲတဲ႕ ပညာညဏ္အစစ္ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေနရာမွာ ပစၥဳပၸန္ဝါဒီမ်ားေျပာတဲ႕ လူမႈကိစၥမ်ားကို ထင္ဟပ္မႈရွိရမယ္၊ လူ႕ဘဝနဲ႕ လုိက္ေလ်ာညီေထြ ရွိျခင္းကို ပထမအဆင့္ ေဝဒနာ အသိညဏ္မွာ ေတြ႕ႏုိင္တယ္။ ေထရဝါဒကုိ အစြန္းေရာက္၊ ဝိပႆနာကုိ ဘုရား မေဟာခဲ႕ ဆုိသူမ်ား သိထားဖုိ႕ပါ။ ဝိပႆနာဆုိတဲ႕ ပညတ္နာမည္ကို ဖယ္ထားလုိက္ပါ၊ သူကေပးတဲ႕ ပရမတ္ အသိညဏ္ အမွန္သစၥာကုိ ျမင္ၾကည့္ပါ။ ဓမၼသေဘာမွာ အရာရာတုိင္းသည္ အမွန္သစၥာ ထုိက္ႏုိင္စြမ္းရွိတယ္။ ဝင္ေလထြက္ေလ အာနာပါနကိုပဲ ခႏၶာငါးပါး၊ ရုပ္နာမ္ႏွစ္ပါး၊ ဓာတ္ၾကီးေလးပါ၊ လကၡဏာသေဘာ အျမင္မ်ားနဲ႕ ေျပာင္းလဲဆင္ျခင္ၾကည့္တတ္ရင္ ဝိပႆနာထုိက္တယ္။ သစ္ရြက္လႈပ္တာ၊ ေလတုိက္တာ၊ တုံးေမာင္းေခါက္ အစရွိတာမ်ားလည္း ထုိနည္း၎ပဲ၊ သုိ႕ေသာ္လည္း အျပင္ဗဟိဒၶိလႈပ္ရွားမႈမ်ားထက္ မိမိ အဇၨတၱသ႑ာန္ကုိ စူးစုိက္ထားျခင္းသည္ ပုိသမာဓိရလြယ္ ညဏ္ျဖစ္လြယ္တယ္။

ရုပ္နာမ္ဓမၼျဖစ္စဥ္မွာ သဘာဝနဲ႕ သာမညဆုိျပီး ႏွစ္မ်ိဳးရွိတယ္။ ရုပ္သဘာဝသည္ အစဥ္ေျပာင္းလဲေနျပီး နာမ္သဘာဝသည္ အခ်ိန္တုိင္း ရုပ္အခံတခုခုကုိ (အေတြးအာရုံသည္ ဓမၼရုပ္သေဘာ) လိုက္လံကပ္ညိတယ္။ သာမညဆုိတာကေတာ့ ျဖတ္ကနဲ ျဖစ္ခ်ဳပ္ေျပာင္းလဲျခင္း အလြန္လ်င္ျမန္တဲ့ ရုပ္နာမ္ဓမၼ သေဘာသက္သက္ပါ။ ရုပ္သဘာဝကို နာမ္သဘာဝ အျမင္နဲ႕ ဆင္ျခင္ရျပီး ရုပ္သာမညကို နာမ္သာမည အသိနဲ႕ မွတ္သားေနမွသာ ညဏ္ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ အဲဒါ အရမ္းအေရးၾကီးတယ္။ ႏွစ္ခုစလုံး ပညတ္စကားလုံးေတြျဖစ္ေပမဲ႕ ရဟႏာၱမျဖစ္သ၍ ပညတ္မ်ားမွသာ အဝိဇၹာမွ ဝိဇၹာအသိညဏ္သုိ႕ ကူးေျပာင္းရတာမုိ႕ ႏွစ္ခုစပ္ဟပ္မိဖုိ႕ လုိပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ရုပ္နာမ္ဓမၼ ေျပာင္းလဲျခင္း သဘာဝျဖစ္စဥ္သည္ သာမညသေဘာ ရုပ္နာမ္ သီးျခားျဖစ္ရပ္မ်ား စုေပါင္းထားျခင္း သေဘာမွ်သာရွိတယ္၊ အတည္ယူဆုပ္ကုိင္ တြယ္ညိထားမရလုိ႕ နားလည္သြားရင္ နာမ္နဲ႕ရုပ္ တုိက္ဆုိင္မိတုိင္း လုိက္ခံစားေနရတဲ႕ ဒုကၡေဝဒနာ အၾကမ္းအားျဖင့္ ျငိမ္းေအးပါတယ္၊ သုခေဝဒနာ ခံစားလည္း သတိလက္လြတ္ မျဖစ္ေတာ့ဘူး။ ေယာဂီမွ သတိမမူမိဘဲ ရုပ္သဘာဝကို နာမ္သာမညနဲ႕ လုိက္ေနရင္ ဒါမွမဟုတ္ ရုပ္သာမညကို နာမ္သဘာဝ အျမင္နဲ႕ လုိက္ေနရင္ ေခါင္းနဲ႕ကိုယ္ လြဲေနလုိ႕ တုိးတက္ရန္ခက္ပါတယ္။

အက်ိဳးရလဒ္က ဘာနဲ႕ပဲၾကဳံလာလာ စိတ္ထားတတ္သြားမယ္။ ပရမတ္သေဘာအရ နာမ္ရုပ္ႏွစ္ပါး ေပါင္းဆုံမိျခင္း ဖႆေဝဒနာသာရွိတယ္၊ အေကာင္းအဆုိးသည္ တမင္လုိက္လုပ္ေနလုိ႕ ျဖစ္တာပါလားလုိ႕ မွန္ကန္တဲ့အျမင္နဲ႕ ျဖတ္ေတာက္ႏုိင္ရင္ ေဝဒနာခံစားမႈမ်ားကေန သက္သာရ ရပါမယ္။ ဒိဠိျပဳတ္တယ္ဆုိတာ ခႏၶာငါးပါး ရုပ္နာမ္ ႏွစ္ပါး အျမင္မွန္နဲ႕ မရွိတဲ႕ငါအတၱ အယူမွားကုိ ပယ္သတ္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ သတိထားဖုိ႕က ဒိဠိျပဳတ္တာနဲ႕ တဏွာေသတာ တျခားစီကုိပါ။ ဒိဠိဆုိတာ အျမင္မွား၊ တဏွာသည္ စြဲလန္းျခင္း၊ အျမင္မွန္တာနဲ႕ စြဲလန္းျခင္း မျပဳတ္ဘူး။ သိထားလုိ႕ အကုသုိလ္ ျဖစ္ေလာက္ေအာင္ မက်ဴးလြန္ေတာ႕ဘူး။ ေအာက္ႏွစ္ဆင့္ အသိညဏ္မွာ ေလာကီအာရုံမ်ားနဲ႕ ေပ်ာ္ေမြ႕ေနေသးတယ္။ ဒါကုိ နားမလည္သူမ်ား တရားက်င့္တယ္လည္း ဆုိေသး သူလုိငါလုိပဲဆုိျပီး ေဝဖန္ကဲ႕ရဲ႕ မိတတ္ပါတယ္။ (ဒါကုိပဲ အခြင့္ေကာင္းယူျပီး လိမ္လည္ဟန္ေဆာင္သူ၊ မိမိကုိယ္မိမိ အထင္မွားသူမ်ားလည္း ေပၚရတယ္။) အျမင္မွန္ရုံ အဆင့္ထက္ လြန္ေျမာက္ခ်င္ရင္ ရုပ္အပ်က္ ပညတ္ဝိဇၨာအျမင္ရေအာင္ အသုဘလကၡဏာတင္ရႈႏုိင္မွ ရုပ္အေပၚ စြဲလန္းတက္မက္ျခင္း တဏွာနဲသြားတဲ႕ ဒုတိယအသိညဏ္ျဖစ္ပါတယ္။ ရုပ္လကၡဏာ မတင့္တယ္ မဖြယ္ရာ ေျပာင္းလဲပ်က္စီးျခင္းကုိ ဆင္ျခင္ျခင္းျဖစ္ျပီး သမထကမၼဌာန္းလုိ တေနရာထဲ အာရုံစူးစုိက္ထားျခင္း မဟုတ္ပါ။ ဒါမွသာ ရွိထားတဲ႕ ျဖစ္ခ်ဳပ္အသိနဲ႕ ေလာကီ အာရုံ ခံစားေနျခင္း မွားယြင္းမႈကုိ ျမင္ရျပီး ရုန္းထြက္ရန္ လမ္းပြင့္တယ္။ ေယာက္်ားကိုေယာက္်ား၊ မိန္းမကိုမိန္းမ အေကာင္းပတိ ျမင္ေနေသးသ၍ ေလာကီအာရု့မ်ားကုိ သံေယာဇဥ္ မျပတ္ပါဘူး။

သဲအင္းဂူဆရာေတာ္ၾကီးက လကၡဏာေလးပါးရွိတယ္။ လူအမ်ားသိေနတာ သုံးပါးထဲ။ အနိစၥ ဒုကၡ အနတၱ လကၡဏာသုံးပါးသည္ ဒဠိသတ္၊ အသုဘလကၡဏာသည္ တဏွာသတ္တရားျဖစ္တယ္။ ဘုရားေဟာ မူရင္း တရားထဲမွာလည္း အဲလုိပါတယ္လုိ႕ အတိအလင္း ဆုိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျမင္ေတြ႕ၾကားသိ ခံစားရတုိင္း ျဖစ္ခ်ဳပ္ရုပ္နာမ္ သဘာဝ၊ သာမည သေဘာတရားမ်ားကုိ ႏွလုံးသြင္းၾကပါ။ သြားလာ ၾကဳံၾကိဳက္လုိ႕ အသုဘကုိ ၾကားျမင္လုိက္ရရင္ ရွားရွားပါးပါး မဂၤလာ သတ္မွတ္ျပီး ရုပ္နာမ္ဓမၼ မတင္တယ္မဖြယ္ရာ ေျပာင္းလဲပ်က္စီးျခင္း သေဘာကို ဝမ္းသာအားရ ဆင္ျခင္ၾကပါ။ ႏွစ္သစ္မွာ ရုပ္နာမ္ဓမၼ သခၤါရ အခ်စ္စစ္ မဂၤလာအစစ္မ်ား ရယူႏုိင္ၾကပါေစ။

သဲအင္းဂူဆရာေတာ္ၾကီးေဟာတဲ႕ ထီးရုိးမုိးၾကိဳးပစ္ တရားကုိ နားေထာင္ရင္ ပုိရွင္းသြားပါလိမ့္မယ္။ http://dhammadownload.com/MP3Library/TheeInnGuSayadaw/MP3D06/015-D06-TheeInnGuSayadawUOakKaHta-HteeYoeMoeKyoePyit.mp3
အက်ိဳးမသတ္ဘဲ အေၾကာင္းသတ္ရန္ (ရုပ္လကၡဏာ၊ နာမ္လကၡဏာ တရားေတာ္) http://www.mediafire.com/?mtnijzdyyhm

ဦးေၾကာင္ၾကီး

About ဦးေၾကာင္ၾကီး

ေအာင္ၾကဴ း has written 649 post in this Website..

ပန္းတပြင့္ လွမ္းအစြင့္ နမ္းအလင့္မွာ........... ဟတ္ခ်ဳိး ဟတ္ခ်ဳိး

   Send article as PDF