ကၽြန္မတို႔သည္ စကားလံုးမ်ားကို အသံုးျပဳၿပီး မိမိတို႔၏အေတြးအေခၚမ်ားႏွင့္ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားကို ေတြးေတာေဖာ္ထုတ္ခြင့္ရၾကပါသည္။ စကားလံုးမ်ားကိုအသံုးျပဳရာ၌ ေ၀ါဟာရမၾကြယ္၀လွ်င္ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားအားနည္း ႏိုင္ပါသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ေ၀ါဟာရၾကြယ္၀ပါက ဆိုလိုရင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာေပးႏိုင္သည့္အျပင္ ေရရွည္အဖိုးတန္သည့္ စကားေျပာစြမ္းရည္ကို ျမင့္မားေစပါသည္။ ထိုသို႔ျဖစ္ေစရန္ စကားလံုးမ်ား၊ ေ၀ါဟာရမ်ားကို ႏွစ္ၿခိဳက္တတ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားတြင္ ေ၀ါဟာရေပါင္း (၅၀၀၀၀၀) ေက်ာ္ရွိသည့္အနက္ (၃၀၀၀) ခန္႔ကိုသာ ကၽြန္မတို႔ေနစဥ္ ေျပာဆိုအသံုးျပဳပါသည္။ ထိုစကားလံုးမ်ားထဲ၏ ၆၅%ျဖစ္ေသာ ေ၀ါဟာရ (၄၀၀)ခန္႔ကိုသာ ကေလးမ်ားအတြက္ထုတ္ေသာစာအုပ္မ်ားတြင္ ေတြ႕ရပါသည္။ ကၽြန္မတို႔ေန႔စဥ္သံုး ေ၀ါဟာရ (၃၀၀၀)တြင္ ေရွ႕ဆက္မ်ား ျဖစ္သည့္ dis-, mis-, re-, ေနာက္ဆက္မ်ားျဖစ္သည့္ -ed, -ful စသည္ျဖင့္ စကားလံုး (၅၀၀၀)ခန္႔တိုးလာပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကေလးတစ္ေယာက္သည္ ထိုေရွ႕ဆက္၊ ေနာက္ဆက္စကားလံုးမ်ားကို သိရွိနားလည္လာၿပီဆိုပါက ဘာသာစကားေ၀ါဟာရ၏ နက္နဲေသာ ေသာ့ခ်က္ကိုဖြင့္ဟႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ မူႀကိဳအရြယ္ အသက္ ၄ႏွစ္မွ ၅ႏွစ္သည္ ႏိုင္ငံျခားဘာသာစကားကို ေလ့လာေျပာဆိုရန္ အသင့္ေတာ္ဆံုးအခ်ိန္ျဖစ္ ပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သူတို႔၏္အသံေနအသံထားကို ျပဳျပင္ရန္အလြယ္ကူဆံုးအခ်ိန္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ သီခ်င္းမ်ားႏွင့္ ကဗ်ာမ်ားသည္ ကေလးမ်ားဘာသာစကားသင္ယူရာတြင္ ေပ်ာ္ရႊင္ေစေေသာ အခ်က္တစ္ခုျဖစ္ေစပါသည္။

ကေလးငယ္မ်ားကို စကားေျပာၿပီးရင္းေျပာေပးပါ။ ေက်ာင္းစမတက္မီအခ်ိန္တြင္ ကေလးသည္ ဘာသာစကားတစ္ခု ၏ အေျခခံကို ေျပာတတ္ေနျခင္းသည္ ေအာင္ျမင္မႈတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ကေလးကိုစကားမ်ားမ်ားေျပာေပးပါ။ ကေလးသီခ်င္း၊ ကဗ်ာမ်ားအေၾကာင္းကိုေဆြးေႏြးေပးပါ။ မိမိက တစ္ခုခုကိုျပဳလုပ္ေနစဥ္တြင္လည္း လုပ္ေနသည့္အေၾကာင္းအရာကို ေျပာဆိုျခင္းျဖင့္ ကေလး၏ဦးေႏွာက္သည္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို စုေဆာင္းႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ အရာ၀တၳဳတစ္ခုကိုေတြ႔ျမင္တုိင္း ကေလးႏွင့္ရင္းႏွီးၿပီးသားျဖစ္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ဆက္စပ္ေျပာဆိုေပးျခင္းျဖင့္ ေ၀ါဟာရပိုမိုၾကြယ္၀လာေစပါမည္။

ကေလးအားေန႔တိုင္းစာအုပ္ဖတ္ျပပါ။ လြယ္ကူေသာ စာသားမ်ားပါသည့္ကေလးပုံျပင္ထဲမွ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ကေလးစိတ္၀င္စားသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားျဖင့္ ဆက္စပ္၍ အက်ိဳးအေၾကာင္းေဆြးေႏြးေပးပါ။

ကေလးအား မိမိဘာလုပ္ေနသည္ကို ေျပာျပပါ။ ဥပမာ- ေမေမ(သို႔)ေဖေဖ ညစာျပင္ေနတယ္၊ ကူညီေပးမလား ဒါကို မုန္လာဥနီလို႔ေခၚတယ္ မွတ္ထားေနာ္ စသည္ျဖင့္ မတူညီေသာအေရာင္ႏွင့္ မ်က္ႏွာျပင္အေနအထားမ်ားကို ေျပာျပေပးပါ။ ကေလးအား အကၤ်ီအ၀တ္အစားလဲေပးေနစဥ္တြင္လည္း ေမေမ(သို႔)ေဖေဖက အခုအကၤ်ီလဲေပးေနတယ္၊ ဒါက ဘယ္ဘက္လက္၊ ဒါက ညာဘက္လက္စသည္ျဖင့္ေျပာျပၿပီး ကေလးအားျပန္ေျပာေစပါ။

ကေလးအားအျပဳသေဘာေဆာင္ၿပီး အားေပးပါ။ ဥပမာ- ကေလးက I goed to Grandma ဟု ၀ါက်ကို သဒၵါအမွားျဖင့္ေျပာဆိုပါက မွားေနတယ္လို႔ေျပာမယ့္အစား You went to grandma’s, didn’t you? And I went too. Tomorrow , we’ll both go again ဟုေျပာေပးပါ။

ေ၀ါဟာရႏွင့္ဆိုင္ေသာ ကစားနည္းမ်ားကို ကစားေပးပါ။ ကားေမာင္းေနစဥ္တြင္လည္း  ေ၀ါဟာရဆိုင္ရာ ကစားနည္း တစ္မ်ိဳးျဖစ္ေသာ အစစာလံုးတူေသာ စကားလံုးမ်ားကိုေျပာဆိုကစားႏိုင္ပါသည္။

ပံုျပင္မ်ားကိုတီထြင္ေျပာဆိုျခင္းသည္ အေကာင္းဆံုးလုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ မိမိမွစတင္ေျပာေပးကာ ကေလးငယ္ႏွင့္ အလွည့္က်စာေၾကာင္းတစ္ေၾကာင္းစီတိုး၍ ပံုျပင္တစ္ပုဒ္ဖန္တီးေစပါ။ ထိုသို႔တီထြင္ထားေသာ ပံုျပင္မ်ားထဲမွ အေကာင္းဆံုးပံုျပင္မ်ားကို ေရးသားထားၿပီး ကေလးအားျပန္၍ဖတ္ျပႏိုင္ပါသည္။

ကေလး၏စကားေျပာစြမ္းရည္ကို သဘာ၀နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္တိုးတက္ပါေစ။ ကေလးအား အရင္က(သို႔)မေန႔က အေၾကာင္းအားေမးျမန္းျခင္းျဖင့္ အတိတ္ကာလႏွင့္ဆိုင္ေသာ စကားလံုးအသံုးအႏႈန္းမ်ားကို တိုးတက္ေစႏိုင္ပါသည္။ ကေလးအား စာအုပ္(သို႔)ရုပ္ရွင္ထဲမွ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို ေမးေပးပါ။ ယခင္ခရီးထြက္စဥ္က ဓာတ္ပံုမ်ားကိုျပန္ျပၿပီး စကားလံုးအသံုးအႏႈန္းမ်ားျဖင့္ အေသးစိတ္ထပ္ရွင္းျပေစျခင္းျဖင့္ မွတ္ဥာဏ္ကိုလည္း ေသြးေပးရာေရာက္ပါသည္။ ေဖေဖျပန္လာရင္ ဘာလုပ္မလဲ၊ ဖြားဖြားလာလည္ရင္ ဘာလုပ္ၾကမလဲ စသည့္ေမးခြန္းမ်ားကိုေမးေပးျခင္းျဖင့္လည္း အနာဂတ္ကာလဆိုင္ရာ စကားလံုးအသံုးအႏႈန္းမ်ားကို သိရွိေစႏိုင္ပါသည္။

ကေလးမ်ားအား စကားလံုးအသစ္မ်ားကို အၿမဲမျပတ္မိတ္ဆက္ေပးပါ။ စကားလံုးအသစ္တစ္လံုးႏွင့္ မိတ္ဆက္ၿပီး ပါက ထိုစကားလံုးကို မၾကာခဏ အဓိပၸာယ္အနည္းငယ္ကြဲျပားေသာ စာေၾကာင္းမ်ားတြင္ အသံုးျပဳျပပါ။ ထိုစကားလံုးကို အထပ္ထပ္အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ကေလး၏မွတ္ဥာဏ္၌ စြဲသြားေစမည္ျဖစ္ပါသည္။

Language is the most powerful instrument of human progress”

Ref; Learning Fundamental

About Moe Z

has written 32 post in this Website..

Biography is nothing special but I'm special :P

   Send article as PDF