ကဲ ကိုပေါက်ဖော်ရဲ့ ပုံတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ လေ့လာချင်တယ်ပြောလို့ ဆိုက်တွေကို ဝေမျှလိုက်ပါတယ်။ လေ့ကျင့်ခန်းဆိုက်တွေကိုလည်း လေ့လာစမ်းသပ်ကြည့်လို့ရပါတယ်။

http://www.mccannas.com/pshop/photosh0.htm
http://www.phong.com/tutorials
http://www.stewartstudio.com/tips/phototip.htm
http://www.savvy.net/photoshop.htm
http://www.deepspaceweb.com/index.php
http://www.designsbymark.com/
http://www.voidix.com/tutorialsphotoshop.php
http://www.psworkshop.net
http://www.worth1000.com/tutorial.asp
http://www.photoshopcafe.com/
http://www.worth1000.com/tutorial.asp
http://www.PlanetPhotoshop.com
http://www.tutorialfind.com/tutorials/adobe
http://www.adobe.com/products/tips/photoshop.html
http://www.myjanee.com/jnetuts.htm
http://www.absolutecross.com/tutorials
http://rainworld.com/psworkshop/
http://www.eyesondesign.net/pshop/tuts.htm
http://www.eyesondesign.net/
http://www.computerarts.co.uk/tutorials/2d/
http://www.handson.nu/
http://www.absolutecross.com/tutorials/photoshop/
http://www.designsbymark.com/index.shtml
http://www.dsigning.com/photoshop/
http://www.visualxtreme.com/
http://eqwebdesigns.com/main.htm
http://www.thinkdan.com
http://www.rainworld.com/oe_99/forge/ps_tut/
http://www.phong.com/
http://hexvector.lux.ms/
http://www.wastedyouth.org/index2.html
http://www.photoshopuser.com/
http://doodle.quadrent.net/main.html
http://www.screamdesign.com/entry.html
http://www.pankpages.com/
http://www.teamphotoshop.com/
http://www.screaming-art.com/
http://www.eyeball-design.com/index3.htm
http://www.neofrog.com/
http://www.7thapocalypse.com/
http://www.jlswebsource.com/
http://liquid2k.com/phase/main.htm
http://www.photoshopcafe.com/
http://www.fmotion.net/Photoshoplinks.html
http://user.fundy.net/morris/redirect.html?404.html
http://www.planetphotoshop.com/
http://www.mccannas.com/pshop/photosh0.htm
http://www.actionxchange.com/newest.cfm
http://actionfx.com/index2.shtml
www.graphicsring.com/plugins/commercial.html
www.afh.com/web/pshop/bevel01.gif
www.thepluginsite.com
www.photoshopcafe.com
www.stab.se/aq/ny/index.htm
www.metaeffect.com/main.m4?go=main
www.aovs02.dsl.pipex.com/
www.eyeballdesign.com
www.eyesondesign.net
www.spoono.com
www.adobeevangelists.com/
www.planetphotoshop.com
www.neofrog.com
www.jlswebsoruce.com
www.piregwan.com/tutorials/
www.psworkshop.net
www.geocities.com/nessele/
www.spoono.com/
www.dsigning.com/
www.opticnurve.com/
www.digitalwebgold.com/resources/tutorials.htm#photoshop
www.webslave.dircon.co.uk/photoshop/
www.algonet.se/~dip/photoshop/tips/tips_00.html
www.stewartstudio.com/tips/phototip.htm
www.strider-web.virtualave.net/
www.handson.nu/
www.screaming-art.com/tutorial14.php
www.photoshoptechniques.com/main/defaulth.html
www.tutorialhound.com/photoshop/tutorials/photoshop_tutorials.shtml
www.absolutecross.com/
www.netcolony.com/arts/d5uga/Pshop/tuts.html
www.grafx-design.com/phototut.html
www.wetzelandcompany.com/MonthlyTipB.html
www.thedesigncore.com
www.photoshopuser.com
www.gurusnetwork.com/tutorials/
www.effectlab.com
www.voidfx.com
www.iboost.com/build/software/pshop/index.html
www.espressographics.com/
www.deepspaceweb.com
www.cbtcafe.com/photoshop/
www.netcolony.com/arts/d5uga/Pshop/tuts.html
www.candeekis.com/alltutorials.html
www.phong.com/tutorials
www.deviantart.com/thumbnails.php?sectioon=ps6
www.razorart.com
www.zeroplace.com/
www.liquidsoft.com
www.pixeljunction.com
www.thinkdan.com
www.solardreamstudios.com
www.tutorialfind.com/tutorials/adobe
www.wastedyouth.org
www.teamphotoshop.com
www.toeng.com
www.endeffect.com
www.turtleshell.com
www.aovs02.dsl.pipex.com/
www.cognitivedistortion.com
www.somethingleet.com
www.actionfx.com
www.geocities.com/vitseeus/photoshop_recipes.htm
www.hyperpark.com/
www.icehousedesigns.com/tutorials/photoshop/
www.myjanee.com/jnetuts.htm
www.arraich.com/ps_intro.htm
www.jlswebsource.com/tutorials.html
www.multimania.com/harvestr/logos/
www.iboost.com/build/software/pshop/index.html
www.icehousedesigns.com/tutorials/photoshop/
www.iservice.at/isset.html
www.itgraphics.com.au/tutorial/index.htm
www.visual-redemption.com/
www.magicpixel.com.au/html/workwel.html
www.sketchpad.net/
www.iservice.at/isset.html
www.itgraphics.com.au/tutorial/index.htm
www.visual-redemption.com/
www.magicpixel.com.au/html/workwel.html
www.sketchpad.net/
www.netpedia.com/graphics/tips/
www.opticnurve.com/
www.orionnetlinks.com/Photoshop/photoshop.asp
www.ozones.com/handson/
www.pageresource.com/
www.pagetutor.com/
www.pankpages.com/
www.piscespub.com/pcpp50.html
www.pixelpunk.8m.com/
www.espressographics.com/
www.evening.demon.co.uk/articles.html
www.eyeball-design.com/page09.htm
www.eyewire.com/tips/photoshop/
www.firelily.com/
www.freegraphics.com/10_Tutorials/Photoshop/
www.codewarrioru.com/CodeWarriorU/
www.webspace.com.br/opus/web3.htm
www.gifart.com/graphictips5.shtml
www.2ginc.com/
www.goranation.com/
www.grafx-design.com/tutorials.html
www.gurusnetwork.com/
www.hyperpark.com/
www.icehousedesigns.com/tutorials/photoshop/
www.myjanee.com/jnetuts.htm
www.arraich.com/ps_intro.htm
www.veraldar.net/ari/
www.bizark.com/
www.bluesfear.com/
www.candeekis.com/alltutorials.html
www.cbtcafe.com/photoshop/
www.computerarts.co.uk/tutorials/2d/
www.cyberinkdesign.com/tutor.htm
www.dacort.com/tutorials.php
www.dalinise.com/
http://www.absolutecross.com/
http://www.cbtcafe.com/
http://www.designsbymark.com/
http://www.dimitrix.net/
http://www.effectlab.com/
http://www.sindergard.com/
http://www.wastedyouth.org/
http://www.wastedyouth.org/
http://www.almani.org
http://www.axxessdenied.com
http://www.carbonfour.com
http://www.deaddreamer.com/v10/index2.html
http://www.digitexturia.com
http://www.eyeball-design.com
http://www.eyesondesign.net
http://user.fundy.net/morris/main.html
http://www.ebmasters.net/
http://www.handson.nu
http://www.metaeffect.com
http://www.phong.com
http://www.photoshopcafe.com
http://www.photoshoproadmap.com
http://www.pixeljunction.com
http://www.psworkshop.net
http://www.reality9.com
http://www.sevenflow.com
http://www.shadowness.com
http://www.spoono.com
http://www.stridingstudio.com
http://gurus.onlinedesignschool.com
http://www.designsbymark.com
http://www.geda-online.com
http://www.thewebmachine.com
http://www.opticnurve.com
http://www.robouk.mchost.com
http://www.thinkdan.com
http://xen-fx.com
http://www.spyroteknik.com
http://www.pixelshade.com
http://www.pixelvoid.com
http://www.wastedyouth.org
http://www.vivaciousweb.com
http://www.deviantart.com
http://www.planetphotoshop.com
http://www.ps6.com
http://www.teamphotoshop.com
http://www.somethingleet.com/tuts
http://www.solardreamstudios.com
http://www.reactionzero.com
http://www.neofrog.com
http://jereme.gfxsites.net
http://www.voidix.com
http://www.absolutecross.com
http://student.powerhouse.net/andreas.Oberg
http://www.screaming-art.com

ဒီဆိုက်တွေကတော့ လေ့ကျင့်ခန်းဆိုက်များ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖိုတိုရှော့မှာ စမ်းသပ်လေ့ကျင့်နိုင်ပါတယ်။
Tutoriais:

http://www.voidix.com
http://www.neofrog.com/tutorials.html
http://www.effectlab.com/
http://www.jlswebsource.com/tutorials.html
http://tutorials.dreaminfinity.com/
http://www.designsbymark.com/pstips/index.shtml
http://www.eyeball-design.com/page09.htm
http://www.absolutecross.com/tutorials/photoshop.htm
http://www.myjanee.com/jnetuts.htm
http://www.eyesondesign.net/pshop/tuts.htm
http://www.deepspaceweb.com/sections.php
http://www.thinkdan.com/tutorials/photoshop.html
http://www.savvy.net/photoshop.htm
http://www.photoshopcafe.com
http://www.phong.com/tutorials
http://robouk.gdesign.nl/tutorials/
http://www.planetphotoshop.com/tutorials.html
http://www.opticnurve.com/tutorials.asp
http://www.pankpages.com/tutorials/photoshoptut.htm
http://www.stewartstudio.com/tips/phototip.htm
http://www.stab.se/aq/ny/index.htm
http://www.magicpixel.com.au/html/workwel.html
http://www.darkerimaging.com/tutorials.htm
http://jereme.gfxsites.net/
http://graphicssoft.about.com/cs/ph….htm?once=true& ;
http://www.rtideas.com/ticks/
http://x-tremefx.cnhost.com/tutorial/tutorials.html
http://www.screaming-art.com/tutorials.php
http://www.webinfractions.com/~defe…rials/index.htm
http://w1.243.telia.com/~u24308054/…s/tutorial.html
http://www.digitaltropic.com/tutorials.htm
http://www.perfectpixels.com/index.cfm?met…ethod=photoshop http://www.perfectpixels.com/index.cfm?met…ethod=photoshop
http://www.distortion.co.uk/freebies/tutorial.html
http://www.arraich.com/ps_intro.htm
http://www.teamphotoshop.com/photos…ials/ps_tut.php
http://www.stridingstudio.com/tutorials/
http://www.eyeland.com/tutorials.php
http://user.fundy.net/morris/main.html
http://europa.spaceports.com/~beatop/tutorials.htm
http://www.axxessdenied.com/photoshoptut.php
http://www.bizark.com/learn/
http://www.carbonfour.com/tutorials/
http://umojan99.tripod.com/
http://www.webteknique.com/
http://www.dsigning.com/photoshop/t…intwithfilters/
http://www.nebulus.org
http://www.gurusnetwork.com/tutoria…shop/index.html
http://www.wastedyouth.org/tutorials/index.html
http://www.masteratwork.com/ed/7denierave/
http://www.somethingleet.com/forumd….php?forumid=24
http://www.tutorialforums.com/index.php?referrerid=62
http://www.theroot42.org/forum/

About manawphyulay

manawphyu lay has written 946 post in this Website..

I like Design. I am writing blog. http://www.manawphyulay.blogspot.com အကောင်းဆုံးကြည့်မှန်ဆိုတာ မိတ်ဟောင်းဆွေဟောင်းတစ်ယောက်ပါပဲ။