ယေန႔ေခတ္တြင္ မိဘမ်ားသည္ မိမိတို႔ကေလးမ်ားအား ပံုျပင္မ်ားေျပာျပရန္ အခ်ိန္မေပးၾကေတာ့ပါ။ ကေလးမ်ားအား ပံုျပင္စာအုပ္ဖတ္ျပျခင္း၊ ပံုေျပာျပျခင္းျဖင့္ ကေလးကို မိမိျဖစ္ေစခ်င္ေသာ သတ္မွတ္ထားေသာ စံတစ္ခုကို ပံုျပင္မ်ားမွတဆင့္ ေျပာျပႏိုင္ပါသည္။ လမ္းေလွ်ာက္တတ္ကာစ ကေလးမ်ားကိုပင္ ပံုျပင္စာအုပ္မ်ားကို ရင္းႏွီးေအာင္ စိတ္၀င္စားလာေအာင္ ဖတ္ျပသင့္ပါသည္။ သို႔မွသာ ကေလးမ်ား၏စာဖတ္လိုစိတ္ကို ဖန္တီးတည္ေဆာက္ႏိုင္မည့္အျပင္ ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္လံုး အတြက္လည္း စာအုပ္စာေပမ်ားကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးတတ္လာေစပါမည္။ ပံုေျပာခ်ိန္မည္မွ်ၾကာသင့္သနည္း ဆိုေသာ္ ကေလး၏ အသက္အရြယ္ႏွင့္ အာရုံစူးစိုက္ႏိုင္မႈအေပၚမူတည္ပါမည္။ သတိထားသင့္သည္မွာ ကေလးအားၿငိမ္ၿငိမ္ ထိုင္ၿပီးနားေထာင္ဟူေသာ ဖိအားေပးမႈမ်ိဳးမရွိေစရပါ။ ကေလးမ်ားစိတ္၀င္စားမႈ မကုန္ဆံုးမီ ပံုျပင္ၿပီးဆံုးသင့္ပါသည္။ သို႔မွသာ ေနာက္ထပ္တစ္ဖန္ ပံုျပင္နားေထာင္ခ်င္ေပလိမ့္မည္။

ကေလးမ်ားအား စာေပအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ထိေတြ႔ေပးသင့္ပါသည္။ ဥပမာ- ရုပ္ပံုမ်ားသာပါေသာ ပံုျပစာအုပ္မ်ား၊ ပံုျပင္အမ်ိဳးမ်ိဳး (ဒ႑ာရီပံုျပင္မ်ား၊ ေက်းလက္ပံုျပင္မ်ား၊ တိုင္းရင္းသားရိုးရာပံုျပင္မ်ား)၊ မူႀကိဳကဗ်ာစာအုပ္မ်ား၊ ကေလးမဂၢဇင္းမ်ား၊ ကေလးအဘိဓာန္မ်ား၊ ဂဏန္းအကၡရာစာအုပ္မ်ား၊ သတင္းအခ်က္အလက္ဆိုင္ရာစာအုပ္မ်ား (ဒိုင္ႏုိေဆာမ်ား၊ ခရုခြံမ်ားအေၾကာင္း စသည္)၊ ရသီဥတုႏွင့္ဆိုင္ေသာစာအုပ္မ်ား၊ အားလပ္ရက္မ်ား၊ ပြဲေတာ္မ်ားအေၾကာင္း စာအုပ္မ်ား၊ စိတ္ခံစားခ်က္ကိုေဖာ္ျပေသာစာအုပ္မ်ား၊ မိမိကိုယ္တိုင္ဖန္တီးထားေသာ အိမ္တြင္းလုပ္စာအုပ္မ်ားစသည္ျဖင့္။ ။

ပံုျပင္စာအုပ္မ်ားဖတ္ျပမည္ဆိုလွ်င္ စာေၾကာင္းမ်ားေအာက္မွာ လက္ေခ်ာင္းေလးျဖင့္ေထာက္ျပၿပီး ဘယ္ဘက္မွ ညာဘက္ကို ဖတ္ရတဲ့အေၾကာင္းကို ကေလးအားသတိျပဳမိေစသင့္ပါသည္။ ကေလးမ်ား၏ စိတ္၀င္စားမႈသည္လည္း ပံုေျပာမည့္သူအေပၚ မူတည္ပါသည္။ ပံုေျပာသူ၏အေနအထား၊ အမူအရာ၊ အသံေနအသံထားက ကေလးကိုစြဲေဆာင္ႏိုင္ပါ သည္။ ကေလး၏အသက္အရြယ္ႏွင့္ နားလည္ႏိုင္စြမ္းကိုၾကည့္၍ စကားလံုးအသံုးအႏႈန္းကို ေရြးခ်ယ္ရပါမည္။ ပံုျပင္ထဲမွ ဇာတ္ေကာင္မ်ားအလိုက္ အသံအမ်ိဳးမ်ိဳးကိုေဖာ္ထုတ္အသံုးျပဳရပါမည္။ သို႔မွသာ မိမိ၏ပံုျပင္က အသက္၀င္ၿပီး ကေလး၏စိတ္၀င္စားမႈကို ဖမ္းစားႏိုင္မည္။ ကေလးဘက္မွတုန္႔ျပန္မႈကိုလည္း ေလးစားစြာလက္ခံေပးပါ။ သို႔ေသာ္ ကေလးအားသင့္တင့္ေသာ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္၌ရွိပါေစ။ တစ္ခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ ခဏေလာက္ေစာင့္ၿပီး ပံုျပင္ဆံုးေတာ့မွ ဒီအေၾကာင္းေဆြးေႏြးတာေပါ့ဟု ေျပာေပးပါ။

ပံုျပင္မ်ားကိုေရြးခ်ယ္ရာမွာလည္း ကေလးေရာ မိမိပါႏွစ္သက္မည့္ ပံုျပင္မ်ိဳးျဖစ္သင့္ပါသည္။ အကယ္၍ ကေလးမွ မိမိဖတ္ျပေသာစာအုပ္ကို စိတ္မ၀င္စားလွ်င္ ေနာက္တစ္အုပ္ကိုေျပာင္းသင့္ပါသည္။ ဖတ္ျပသင့္ေသာပံုျပင္အခ်ိဳ႕မွာ – The Seven Labors of Hercules (ကိုယ့္ကိုကိုယ္ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္း၏ အေရးပါပံုကို ေပၚလြင္ေစသည္)၊ Prince Charming (ရိုေသေလးစားမႈကို ေဖာ္ညႊန္းသည္)၊ The Boy who cried Wolf (ျဖဴစင္ရိုးသားျခင္းကို အေလးေပးသည္)။ ။

လူ႔အဖြဲ႕အစည္းဟူသည္ မိသားစုမ်ား ေနရာအႏွံ႔ျဖန္႔က်က္ေနထိုင္ျခင္းႏွင့္ ဆင္တူပါသည္။ ကေလးမ်ားသည္ ပံုျပင္မ်ားမွတဆင့္ သူတို႔ရဲ႕မ်ိဳးႏြယ္မိသားစုမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္သလိုခံစားရေစရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ ပံုျပင္မ်ားသည္ ကေလးမ်ားအား စကားေျပာဆိုဆံုးမေနျခင္း (သို႔) စကားေျပာလာေစရန္တိုက္တြန္းျခင္းထက္ ပုိမိုထိေရာက္ပါသည္။ ကေလးမ်ား၏ စိတ္ကူးႏွင့္ ဖန္တီးႏိုင္မႈစြမ္းအားကိုလည္း တိုးျမွင့္ေပးႏိုင္ပါသည္။ ကေလးမ်ားလည္း ရံဖန္ရံခါမွာ စိတ္အားငယ္တတ္ပါသည္။ သူတို႔ေလးေတြစိတ္ဓာတ္က်ေနခ်ိန္တြင္ စိတ္ဓာတ္တက္ၾကြေစေသာ ပံုျပင္မ်ားေျပာျပျခင္း (သို႔) ဆင္တူျဖစ္ရပ္မ်ိဳးကို ကိုယ္တိုင္ဖန္တီးၿပီး ေျပာျပျခင္းျဖင့္ အားေပးႏိုင္ပါသည္။ မိဘတိုင္းသည္ ကေလးမ်ားႏွင့္ရင္းႏွီးနိုင္ေသာ အခြင့္အေရးေကာင္းကို လက္လြတ္မခံပဲ ေပ်ာ္ရႊင္စရာေကာင္းေသာ ပံုျပင္အခ်ိန္ေလးမ်ားကိုဖန္တီးၿပီး ကေလးအားလွပေသာ ပံုရိပ္ေလးမ်ားႏွင့္အတူ ေခ်ာ့သိပ္ႏိုင္ပါတယ္။

ကေလးမ်ားစာရိတၱျမင့္မားေစရန္ လြယ္ကူရိုးရွင္းေသာေဆာင္ပုဒ္ေလးမ်ားကိုလည္း မွတ္သားေစခ်င္ပါတယ္။ ကိုယ္တိုင္လည္း ဖန္တီးႏိုင္ပါတယ္။ ဥပမာ – We care & we share, Work first play later, Honesty is the best စသည္ျဖင့္…………။ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ေလးမ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ႏိုင္ၾကပါေစ။

 

About Moe Z

has written 32 post in this Website..

Biography is nothing special but I'm special :P

   Send article as PDF