က်မ၏ေဆြမ်ိဳးရင္းခ်ာပမာမၿခား၊ခင္မင္ရေသာ
အစ္ကိုကိုယ္တိုင္ေရးသားကာ၊က်မ၏ေမးထဲသို့ေပးပို့လာသည့္ေဆာင္းပါးေလးအားစာဖတ္သူတို့ဗဟုသုတရရွိေစလိုသည့္ ေစတနာမွန္ၿဖင့္ေဖာ္ၿပအပ္ပါသည္။
သူတပါးကို ေကာင္းမြန္ခ်မ္းသာေစလိုေသာ ေမတၱာစိတ္ ေစတနာ ကို အရင္းခံ၍ မိမိပိုင္ဆိုင္သည့္ ပစၥည္း၀တၳဳကို ေပးကမ္းစြန္႔လွဴ ျခင္းကို ဒါနဟုေခၚပါသည္။ ဒါနသည္ ေလာဘ၊ မစၦရိယတရား ဆိုးတို႔ကို ေတာ္လွန္ႏိုင္ျခင္း၏ ေအာင္ပြဲျဖစ္သည္။ ဒါနသည္ ဘ၀ ခရီးလမ္းေၾကာင္း သံသရာရိကၡာအတြက္ စုေဆာင္း ပ်ိဳးေထာင္ သည့္ စရိတ္လည္းျဖစ္ပါသည္။ ေကာင္းေသာအေၾကာင္းကံသည္ အခါအခြင့္သင့္ခ်ိန္မွာ ေကာင္းေသာအက်ိဳးဆက္ကိုသာ ေပးျမဲ ျဖစ္ပါသည္။ ယခုခ်မ္းသာျပည့္စံုေနၾကသူမ်ားသည္ ယခင္က ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကေသာ ဒါနကုသိုလ္ကံမ်ား၏ အက်ိဳးဆက္ကို ခံစား ေနၾကသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ဘုရားအေလာင္း ေတာ္ စေသာ သူေတာ္ေကာင္းမ်ားသည္ ဒါနပါရမီကို အရင္းခံ၍ အျခားပါရမီ တို႔ကိုလည္း ျဖည့္က်င့္ျမဲ ျဖစ္သည္။
လွဴဒါန္းရာတြင္ သူတစ္ပါး (သို႔) အမ်ား အတြက္ အသံုး၀င္မည့္ပစၥည္း၊ အက်ိဳးမ်ားမည့္ ပစၥည္း မ်ားကိုသာ အစဥ္အလာအားျဖင့္ လွဴျဖစ္ၾကပါသည္။ ယခုေခတ္တြင္ အေနာက္တိုင္းေဆးပညာ အက်ိဳး
ျပဳမႈေၾကာင့္ ကၽၽြႏ္ုပ္တို႔ အားလံုးအတြက္ အလွဴဒါနနယ္ခြင္မွာ က်ယ္၀န္းလာပါ သည္။ ေရွးကဆိုလွ်င္ လူတစ္ဦး သည္ မိမိ ကိုယ္အဂၤါ အစိတ္အပိုင္းကို တစ္ပါးသူအား စြန္႔လွဴလိုသည့္ ေစတနာ ပင္ျဖစ္ေစကာမူ ယင္းအလွဴ ကို ထေျမာက္ေအာင္ စြမ္း ေဆာင္ေပးမည့္ ကုသေရးဆိုင္ရာမ်ား ရွားပါးခဲ့ပါသည္။ ယခုေခတ္ တြင္မူ ေစတနာ ထက္သန္သူတို႔သည္ မိမိ၏ ကိုယ္အဂၤါအစိတ္ အပိုင္းတို႔ကိုပင္ အႏၱရာယ္ကင္းျပီး အက်ိဳး ရွိစြာျဖင့္ ဒါနဥပပါရမီ ေျမာက္ေအာင္ လွဴဒါန္းႏိုင္ၾကျပီ ျဖစ္ပါ သည္။ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ တြင္ ေသြးအလွဴ,ေသြးရည္ၾကည္ အလွဴ, မ်က္ၾကည္လႊာအလွဴ, ေက်ာက္ကပ္အလွဴ, ႏွလံုး အလွဴ စသည္မ်ားသည္ ေန႔စဥ္ လုပ္ငန္းသဖြယ္ပင္ ျဖစ္ေနပါျပီ။
ဤေဆာင္းပါး၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ
၁။ အလွဴရွင္မ်ားသည္ မိမိတို႔၏ လွဴခဲလွစြာေသာ ဥပပါရမီ ေျမာက္သည့္အလွဴတို႔၏ မြန္ျမတ္လွသည့္အျဖစ္ကို သိရွိၿပီး ၀မ္းေျမာက္ၾကေစရန္၊ ၂။ အလွဴရွင္မ်ားသည္ လွဴဒါန္းရာတြင္ သာလြန္၍ျမတ္ေသာ အလွဴျဖစ္ေျမာက္ေစရန္ ျပင္ဆင္ႏိုင္ေၾကာင္းကို သိရွိေစရန္ တို႔ျဖစ္ပါသည္။
၃။ ဤအခ်က္တို႔ကိုေဖၚျပရာတြင္ ေသြးလွဴျခင္းကို အေျခ ျပဳ၍ တင္ျပထားေသာ္လည္း အျခားေသာ အလွဴမ်ား အတြက္လည္း ဉာဏ္ယွဥ္၍ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ပါသည္။
ေသြးလွဴရာတြင္ထေျမာက္ေသာဒါနမ်ား
ေသြးလွဴရွင္တိုင္းတြင္ ျဖစ္ထြန္းထေျမာက္ေသာ ဒါနအစု အလွဴအမ်ိဳးမ်ားကိုသိရွိရ၍ ၀မ္းေျမာက္ ၾကေစလို ပါသည္။
ေသြးလွဴရွင္သည္ ေသြးလွဴမည္ဟု အစပ်ိဳး၍ ရည္႐ြယ္ ျခင္းသည္ပင္လွ်င္ ေစတနာဒါန ျဖစ္ေျမာက္ျပီး ျဖစ္ပါသည္။ အမွန္တကယ္လွဴျဖစ္လွ်င္ ၀တၳဳဒါန ျဖစ္ေသာ အာမိသဒါန ျဖစ္ျပန္ သည္။ မိမိ အသက္ရွိစဥ္မွာပင္ လွဴရ သျဖင့္ သဇီ၀ဒါန ျဖစ္သည့္ အျပင္၊ မိမိမ်က္ေမွာက္၌ လွဴရ ေသာ ပစၥကၡဒါန ႏွင့္ မိမိကိုယ္တိုင္ လွဴရေသာ သာဟတၳိက ဒါန တို႔လည္း ေျမာက္ျပန္ပါသည္။ မိမိ ကိုယ္၏ အစိတ္ အပိုင္းျဖစ္ေသာ အသက္ ေသြးကိုလွဴရေသာ ဤ အဇၥ်တၱိက ဒါနသည္ မက်န္းမာ သူတစ္ဦးအတြက္ မိမိအလွဴျဖင့္ ခ်ီးေျမွာက္ ေထာက္ပံ့ ေသာ အႏုဂၢဟဒါန အျဖစ္ျဖင့္၄င္း၊ လူမမာ ၏ အသက္ခ်မ္းသာျခင္း ေဘးကင္းျခင္းတို႔ကို ျဖစ္ေစေသာ ဇီ၀ိတ ဒါန ၊ အဘယဒါန အျဖစ္ျဖင့္၄င္း မလြဲ ဧကန္ထင္ရွားလွပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ေမတၱာယွဥ္၍ အလွဴခံျဖစ္ေသာ လူမမာ၏
အက်ိဳးကိုလိုလားလ်က္လွဴရေသာ ဤဒါနသည္ အျပစ္ ကင္းေသာ အန၀ဇၨဒါနမ်ိဳး ျဖစ္ပါသည္။ ေကာင္းျမတ္သည့္ လွဴဖြယ္တို႔တြင္ တန္ဖိုးရိွလွေသာ ဤအသက္ေသြးကို ေပးလွဴျခင္းသည္ မြန္ျမတ္ လွေသာ ပဏီတဒါန အမွန္ ေျမာက္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ေသြးလွဴ ျခင္းသည္တရားႏွင့္ ေလ်ာ္စြာ ေပးလွဴထိုက္, ေပးလွဴအပ္လွေသာ ဒါနမ်ိဳး ျဖစ္ ပါသည္။
လွဴရန္၀တၳဳ , အလွဴခံပုဂၢိဳလ္
အလွဴတစ္ခုထေျမာက္ရန္ (၁) အလွဴရွင္၊ (၂) လွဴလို ေသာေစတနာ၊ (၃) လွဴရန္၀တၳဳ၊ (၄) အလွဴခံပုဂၢိဳလ္တို႔ ျပည့္စံုၾက ရပါသည္။ ေသြးဟူေသာ လွဴရန္၀တၳဳ (လွဴ ဖြယ္)သည္အလွဴခံသူ လူမမာအတြက္ အမွန္တကယ္ လိုအပ္လွေသာ၊ လွဴသင့္ လွဴထိုက္လွေသာ၊ သန္႔ရွင္းေသာ လွဴဖြယ္ပစၥည္း ျဖစ္ပါသည္။ သေဘာထားၾကီးစြာျဖင့္ မိမိ ကိုယ္တြင္းမွ ထုတ္ယူေပးလွဴေသာ အသက္ေသြးသည္ မြန္ျမတ္လွေသာ လွဴဖြယ္ပစၥည္းလည္း ျဖစ္ပါ သည္။ လူမမာဖက္မွ သံုးသပ္ၾကည့္လွ်င္ ဤေသြးသည္ မိမိ အတြက္ အသက္ ရွည္ျခင္း ဆုလာဘ္ၾကီး တစ္ခုပင္ ျဖစ္ေနသည့္ အျပင္ မိမိႏွင့္ အသင့္ေလ်ာ္ဆံုးေသာ အသက္ကယ္ အာဟာရ အားေဆးၾကီးဟူ၍လည္း ဆိုႏိုင္ပါသည္။ မိမိ၏ က်န္းမာေရး အတြက္ အသက္ေသြးကိုပင္ ေဖာက္၍လွဴသူ ရွိေပသည္ဟူ၍ ၀မ္းေျမာက္ အားတက္ဖြယ္ စိတ္ဓါတ္အားေဆးဟုလည္း ဆိုႏိုင္ပါ သည္။ လွဴဒါန္မည့္ ေသြးကို ရွာေဖြမရ၍့ ျဖစ္ေပၚရမည့္ စိတ္ဆင္း ရဲျခင္းကိုလည္း လြန္ ေျမာက္ ေစပါသည္။ ေသြးအလွဴခံ ပုဂၢိိိိိဳလ္ မ်ားတြင္ အလွဴရွင္က သိခြင့္ရ ေသာ လူမမာမ်ားရိွသလို သိခြင့္ မရလို္က္သူမ်ားလည္း ရွိပါ မည္။ ေသြးဘဏ္မ်ားတြင္ ေသြးလွဴ ပါက မိမိ၏ေသြးသည္ မည္သည့္ေဆး႐ံုတြင္ မည္သည့္ လူမမာ အား ေပးလွဴရမည္ ကိုပင္ မမွန္းဆႏိုင္ပါ။ အလွဴခံအေပၚ ပုဂၢိဳလ္ စြဲ ပယ္ေဖ်ာက္ ၍ အသံုးလိုသူ အတြက္သာဟု သေဘာထား ႏိုင္လွ်င္ ေစတနာ ပို၍ပင္ သန္႔စင္ႏိုင္ပါမည္။ မိမိ လွဴလိုက္ရ သည့္ ေသြးျဖင့္ အသက္ေဘးမွကင္းေစျခင္း၊ ေရာဂါသက္သာ ေပ်ာက္ကင္းေစျခင္း၊ က်န္းမာလန္းဆန္းေစျခင္းစေသာ မြန္ျမတ္ ေသာ ရည္႐ြယ္ခ်က္တို႔ကုိသာဦးတည္ျပီး ပုဂၢိဳလ္စြဲကို ပယ္ေဖ်ာက္ ႏိုင္ပါသည္။ လွဴလိုစိတ္ေၾကာင့္ပင္ မိမိ၏ ေသြး(လွဴဖြယ္ပစၥည္း) ကို ေလာဘျဖင့္ စြဲလမ္းတြန္႔တိုျခင္း မစၦရိယအကုသိုလ္ ကင္းျပီး ျဖစ္ပါသည္။
ၿမတ္ေသာအလွဴ
ေသြးလွဴျခင္းသည္ ေမတၱာ, က႐ုဏာ ကုသိုလ္ဓါတ္ တို႔ကို ကာယကံေျမာက္ ပြားမ်ားလိုသူတို႔ အတြက္ လက္ေတြ႔ ျဖည့္က်င့္ရမည့္ ဒါနဥပပါရမီက်င့္စဥ္တစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။ အျမတ္ဆံုးအလွဴ ျဖစ္ေျမာက္ ရန္အတြက္ အလွဴရွင္သည္ မွန္ကန္ေသာအသိ ဥာဏ္အျမင္ယွဥ္လ်က္ မိမိ၏စိတ္ကို ေကာင္းစြာ ျပင္ဆင္ ရပါမည္။ အလွဴရွင္က သီလသန္႔စင္ေနျပီး ေမတၱာႏွင့္ယွဥ္ေသာ စိတ္ေစတနာ ေကာင္းျဖင့္ ၀မ္းေျမာက္ ၀မ္းသာစြာ ေပးလွဴပါလွ်င္ ျမတ္ေသာအလွဴ ဧကန္ျဖစ္ပါသည္။
ဒါနတြင္ဥာဏ္ယွဥ္
္ကံ+ကံ၏အက်ိဳးကို သိျမင္ယံုၾကည္ေသာဉာဏ္ ျဖင့္ ျပဳေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေလရာဘ၀တြင္ တိဟိတ္ ပဋိသေႏၶအကိ်ဳး ကို ေပးသျဖင့္ ဉာဏ္ပညာထက္ျမက္သူ (၀ါ) တရားထူးရႏိုင္သူ ျဖစ္ရသည္။ (ဒါနေကာင္းမႈ) ကံေၾကာင့္ အေၾကာင္းအားေလ်ာ္ ေသာ အက်ိဳး (ေကာင္းက်ိဳး)က ျဖစ္ေပၚလိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ဖို႔ လိုပါသည္။ ဤသို႔ယံုၾကည္ ျခင္းသည္ စစ္မွန္ေသာသဒၶါတရား ျဖစ္ပါသည္ ။ သဒၶါရွိသူ ၏ကံသည္ ပို၍ထက္ျမက္ပါသည္။
အလွဴျခင္းတူေသာ္လည္း အသိ,ခံယူခ်က္,ယံုၾကည္ခ်က္ ဉာဏ္ႏွင့္ စိတ္ထားတို႔အေပၚတြင္ မူတည္ျပီး ဒါနအမ်ိဳးမ်ိဳး ကြဲျပားၾကရပါသည္။ ၁။ကံ+ကံ၏အက်ိဳးတို႔ကို သိျမင္ယံုၾကည္၍လွဴလွ်င္ ဉာဏ သမၸယုတၱဒါန၊ ကံ+ကံ၏အက်ိဳးတို႔ကိုမသိျမင္မယံုၾကည္ဘဲလွဴလွ်င္ ဉာဏ ၀ိပၸယုတၱဒါန၊
၂။ ၀ဋ္ဆင္းရဲကင္းရာ နိဗၺာန္ကိုေတာင့္တ၍လွဴလွ်င္ ၀ိ၀ဋၬ နိႆိတဒါန၊၀ဋ္ဆင္းရဲမကင္းေသာ လူနတ္ျဗဟၼာ ခ်မ္းသာ တို႔ကို ေတာင့္တ ၍လွဴလွ်င္ ၀ဋၬနိႆိတဒါန၊
၃။ ေလာကုတၱရာမဂ္ဖိုလ္ကို ရည္႐ြယ္၍လွဴလွ်င္ ဘုဇိႆ ဒါန၊ေလာကီစည္းစိမ္ခ်မ္းသာကို ေတာင့္တ၍လွဴလွ်င္ ဒါသဒါန၊
၄။ တဏွာ ဒိ႒ိတို႔ျဖင့္မသံုးသပ္ဘဲလွဴလွ်င္ အပရာမ႒ဒါန၊
ဒိ႒ိတို႔ျဖင့္သံုးသပ္၍လွဴလွ်င္ ပရာမ႒ဒါန၊
၅။ တစ္ဦးတစ္ေယာက္က မတိုက္တြန္းဘဲ မိမိ၏ ေစတနာ
ရင္းျဖင့္လွဳလွ်င္ အသခၤါရိကဒါန၊ တစ္ဦးတစ္ေယာက္က တိုက္တြန္း၍လွဴလွ်င္ သသခၤါရိကဒါန၊
၆။ စိတ္႐ႊင္ၾကည္ႏူးစြာလွဴရလွ်င္ေသာမနႆဒါန၊ ၀မ္းသာ၀မ္းနည္းျခင္းမရွိဘဲလွဴရလွ်င္ ဥေပကၡာဒါန၊ စသည္ျဖင့္ ဒါနကံအမ်ိဳးမ်ိဳး ကြဲျပားၾကသျဖင့္ အက်ိဳးအမ်ိဳး မ်ိဳးလည္း ကြဲျပားၾကရသည္။
ဒါနတြင္သီလယွဥ္
ေသြးမလွဴမီ အခ်ိန္ရလၽွင္ ငါးပါးသီလကို ေဆာက္ တည္သင့္ပါသည္။ အခ်ိန္မရလွ်င္ “တပည့္ေတာ္သည္သရဏဂံု သံုးပါးႏွင့္တကြ ငါးပါးသီလကို ေဆာက္တည္ ပါ၏ “ဟု စိတ္ျဖင့္၄င္း ႏႈတ္ျဖင့္၄င္း ေဆာက္တည္ႏိုင္ ပါသည္။ သီလ တည္သူ ၏အလွဴသည္ အက်ိဳးၾကီးမားသည့္အျပင္ သီလေၾကာင့္ ယခုဘ၀ ေနာင္ဘ၀မ်ားတြင္ အသက္ရွည္ ျခင္း က်န္းမာျခင္း စသည္တို႔ျဖင့္ ျပည့္စံု ႏိုင္ၾကပါသည္။
ဒါနတြင္ေမတၱာယွဥ္
မိမိဒါနကိုအေၾကာင္းျပဳ၍ သီလေဆာက္တည္ျပီး ေနာက္ ဘာ၀နာကုသိုလ္ပါ တိုးပြားပါက ပို၍ ထူးျမတ္လာ ပါမည္။ ေသြးမလွူမီႏွင့္ လွဴဆဲတြင္ သတၱ၀ါမ်ားအား ေမတၱာပို႔သင့္ပါသည္။ ေသြးအလွဴခံသည့္ ပုဂၢိဳလ္ကို သိေန ပါက ထိုသူအားလည္း ေမတၱာပို႔လႊတ္ေနႏိုင္ပါသည္။ ေမတၱာ က႐ုဏာဓါတ္၏သတၱိျဖင့္ မိမိလွဴေသာေသြး၏ ၾသဇာအာနိသင္ ထက္ျမက္ႏိုင္သည့္အျပင္ လူမမာတြင္ လည္း ၄င္းေမတၱာစြမ္းအား ေၾကာင့္ ေဘးရန္ကင္း၍ ကိုယ္စိတ္က်န္းမာျခင္းတို႔အတြက္ အေထာက္အပံ့ ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။ မိမိတြင္ လည္း ေမတၱာစိတ္ျဖင့္ ျမင့္ျမတ္စြာ ေနရသည္ ျဖစ္၍
ကုသိုလ္တရားတိုးပြာရပါသည္။ ေမတၱာ, က႐ုဏာ တရား တို႔က ရက္ေရာစြာလွဴသည့္ စိတ္ေစတနာ သဒၶါတရားကို အားေပးျပန္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေသြးလွဴရွင္ တိုင္းသည္ အခ်ိန္ယူ၍ ေမတၱာပြား သင့္ပါသည္။
ေစတနာ၏အက်ိဳးဆက္
ေစတနာဟူသည္ ကံတရားပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ေသြးလွဴ ရွင္သည္ ေမတၱာ က႐ုဏာဦးစီးေသာ ေစတနာ၏ ေစ့ေဆာ္ခ်က္ ျဖင့္ မိမိေသြးလွဴရေတာ့မည္၊ အသက္ကယ္ရ ေတာ့မည္၊ လူသား တစ္ဦး၏ ေရာဂါ ကို သက္သာ ေပ်ာက္ ကင္းေစရေတာ့မည္ကို မလွဴမီကပင္ ၀မ္းေျမာက္ေနေသာ ပုဗၺေစတနာ တို႔ကို မ်ားစြာ ျဖစ္သင့္ပါသည္။ မိမိ၏ မြန္ျမတ္ ေသာအလွဴအတြက္ ေသြးလွဴ ေနစဥ္တြင္ ၀မ္းေျမာက္ေန ေသာ မုဥၥေစတနာ မ်ားကို မ်ားမ်ား ျဖစ္ေစသင့္ပါသည္။ ဤအခ်ိန္တြင္ ေမတၱာ, က႐ုဏာ, ရက္ေရာ စြာ ေပးလွဴခ်င္ ေသာ ဆႏၵမြန္တို႔ အျပန္ျပန္အထပ္ထပ္ ေက်းဇူး ျပဳၾကျပီး ကုသိုလ္မ်ားစြာ တိုးပြားရပါသည္။ မြန္ျမတ္လွေသာ ေသြး အလွဴ ထေျမာက္ေအာင္ျမင္ေသာအခါ အားရ၀မ္းေျမာက္ ေနေသာ အပရေစတနာကို ၾကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ေအာက္ေမ့ရပါမည္။ အပရေစတနာပြားတိုင္းအမွန္တကယ္လွဴေနရသကဲ့သို႔ပင္ ကုသိုလ္မ်ား တိုးပြား သည့္ စာဂါႏုႆတိ တစ္မ်ိဳး ျဖစ္ျပန္ပါသည္။ပုဗၺေစတနာေၾကာင့္ ပထမအ႐ြယ္တြင္္ ၾကီးပြား ခ်မ္းသာ ျခင္း၊ ပစၥည္းဥစၥာတို႔ကို ေကာင္းစြာ ရွာေဖြ ႏိုင္ျခင္း အက်ိဳးကို ျဖစ္ ထြန္းေစသည္။ မုဥၥေစတနာေၾကာင့္ ဒုတိယ အ႐ြယ္၌ ခ်မ္းသာ ျခင္း၊ ရွာေဖြရထား ေသာ ပစၥည္းမ်ားကို စုေဆာင္းမိျခင္းအက်ိဳးကို ရရွိေစႏိုင္ပါသည္။ အပရ ေစတနာေၾကာင့္ တတိယ အ႐ြယ္၌ ခ်မ္းသာရျခင္း၊ မိမိ၏ ပစၥည္းမ်ားကို ေကာင္းစြာ သံုးစြဲခံစားရျခင္း အက်ိဳးမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ သည္။ လွဴသည့္အခါတြင္ အလွဴ ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ေစတနာ သံုးတန္ ျဖစ္ေနရပါမည္။
(လွဴျပီးလွ်င္ ၀ိပႆနာပြားလိုက ပြားႏိုင္ပါသည္။ လွဴေနစဥ္မွာ ႐ုပ္နာမ္သေဘာကို ဆင္ျခင္ေနလွ်င္ သဘာ၀မက်ပါ။ လွဴေနစဥ္ မွာ ၀မ္းေျမာက္ ၾကည္ႏူးေနျခင္း ဒါနကိစၥသာ ျဖစ္သင့္ပါသည္)
ေတာင္းဆုရည္သန္
ဆုေတာင္းျခင္းသည္မိမိ၏ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ကိုဦးတည္ခ်ိန္႐ြယ္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ဆုေတာင္း ကို ကံ၊ပါရမီလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖၚ၍ ျဖည့္ဆည္းေပးရပါမည္။ ေကာင္းမႈ မ်ား ျပဳလုပ္ျပီးတိုင္းလည္း မိမိ၏ ရည္႐ြယ္ေျမာ္မွန္းခ်က္ ခိုင္မာေစရန္ ထပ္မံ၍ ဦးတည္ ဆုေတာင္း ေပးရျပန္ သည္။ လူတို႔သည္ မိမိတို႔၏ေတာင့္တခ်က္၊ အသိဉာဏ္၊ ဗဟုသုတ အေလ်ာက္ မိမိတို႔ အလိုရွိရာကို ဆုေတာင္းေလ့ ရွိၾကပါ သည္။ ကုသိုလ္ အကုသိုလ္ကံတို႔သည္ အက်ိဳးေပး အလွည့္အားေလ်ာ္စြာ သံသရာ တစ္ေလွ်ာက္လံုးမွာလိုက္၍ အက်ိဳးေပးၾကပါသည္။ ေသြးလွဴသည့္ ကုသိုလ္ကံသည္ သံသရာဘ၀မ်ားစြာ အတြက္ ရိကၡာေကာင္း ဧကန္အမွန္ ျဖစ္ပါသည္။ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ သမၼာဒိ႒ိ အယူရွိသူတို႔သည္ အျမတ္ဆံုး ပန္းတိုင္ျဖစ္ေသာ ဒုကၡျငိမ္းရာ နိဗၺာန္တရား ျမတ္ကို လိုလားေတာင့္တ စိတ္ညြတ္၍ ေတာင္းဆု ျပဳႏိုင္ ၾကပါသည္။ နိဗၺာန္ ေဗာဓိဉာဏ္ကို ေတာင့္တ၍ ကုသိုလ္ ျပဳလွ်င္ ပါရမီေျမာက္ပါသည္။ ၄င္းေၾကာင့္ တစ္ခ်ိန္တြင္ နိဗၺာန္ကို ရေစေၾကာင္း အက်င့္မွန္ သတိပ႒ာန္ကို ၾကိဳးစား ပြားမ်ား၍ အရိယာအျဖစ္္ကို ရ႐ွိႏိုင္ပါမည္။ ဤသို႔ ေလာကုတၱရာ နိဗၺာန္ ခ်မ္းသာကို ဆုပန္ေသာ္လည္း အေၾကာင္းအားေလ်ာ္ေသာ ေလာကီ ခ်မ္းသာမ်ားကိုလည္းရရိွေစႏိုင္သည္သာ။ မိမိလိုရာ ေလာကီခ်မ္းသာကိုလည္း ဆုေတာင္းႏိုင္ပါသည္။ အျပစ္မရွိပါ။
ကုသိုလ္ဆင့္ပြား
ေသြးအလွဴရွင္သည္ မြန္ျမတ္လွေသာ အလွဴျဖင့္ မိမိ ဆည္းပူးရမိေသာ ကုသိုလ္မ်ားစြာတို႔ကို မိဘႏွစ္ပါး အစ ထား၍ အျခားသူ, ပုဂၢိဳလ္အနႏၱတို႔အားလည္း မိမိႏွင့္ထပ္တူ ထပ္မွ် ကုသိုလ္မ်ားရရွိေစရန္ ေ၀မွ် သင့္ ပါသည္။ ေသြး ဒါနေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာကုသိုလ္ကို ထပ္ဆင့္၍ ေပးလွဴဒါန ျပဳျခင္း (၀ါ) အမွ်ေ၀ျခင္း ပတၱိဒါနေၾကာင့္ ၀မ္းေျမာက္စြာ သာဓုေခၚသူတို႔က ေကာင္းမႈအက်ိဳးကို ရရွိႏိုင္ ၾကပါသည္။ မိမိ၌လည္း ကုသိုလ္ ထပ္ဆင့္၍ တိုးပြားရျပန္သည္။ သံသရာရိကၡာအျဖစ္ ကုသိုလ္ မ်ားမ်ား စုေဆာင္းႏိုင္ၾက ပါေစ။
ေသြးသည္ဒါန
ေသြးလွဴရွင္တို႔သည္ ဒါနဥပပါရမီေျမာက္ေအာင္ လွဴဒါန္းႏိုင္ၾကပါသည္။ ေရွးဦးစြာ မိမိတြင္ ကံ၊ ကံ၏အက်ိဳး ကို ယံုၾကည္ေသာ ဉာဏ္(သဒၶါတရား)ႏွင့္ယွဥ္၍ သီလကို ေဆာက္တည္ ျပီးလွ်င္ နိဗၺာန္ခ်မ္းသာ ေဗာဓိဉာဏ္ကို ရည္သန္ ေတာင့္တလ်က္၊ လွဴဖြယ္ျဖစ္ေသာ မိမိ၏ေသြးႏွင့္ အလွဴခံပုဂၢိဳလ္ တို႔ အေပၚတြင္ တြယ္တာျခင္းမရွိဘဲ မိမိ၏ ေမတၱာ၊ က႐ုဏာ လွဴလိုစိတ္ေစတနာႏွင့္ သဒၶါတို႔ကို အရင္းခံ၍ စိတ္႐ႊင္ၾကည္ႏူး စြာ ေပးလွဴရာသည္။ မိမိ၏ ကုသိုလ္ကိုလည္း အမ်ားရရွိေစရန္ ကုသိုလ္အမွ် ေပးေ၀ ရာသည္။
ျပည့္လွ်မ္းေသာေမတၱာ၊ က႐ုဏာျဖင့္ ေသြးလွဴရန္ သြားေနေသာ ေျခလွမ္းမ်ားသည္ ကုေဋတစ္သန္း မွ်မက တန္ဖိုး ရွိလွပါသည္။ ေသြးလွဴဒါန္းမႈေအာင္ျမင္ျပီး၍ ပီတိ ျဖင့္ စိတ္႐ႊင္ ၾကည္ႏူး အားရ ေပါ့ပါးစြာ လွမ္းလာေသာ ေျခလွမ္းမ်ားသည္ ကုေဋကုဋာမကပင္ တန္ဖိုးျမင့္သြား ပါသည္။ ေသြးလွဴရွင္မွာ ဒါနဥပပါရမီ သံသရာရိကၡာေကာင္း မ်ားစြာ စုေဆာင္းမိပါျပီ။ ျမတ္စြာ ဘုရား အေလာင္းေတာ္ ဘ၀မ်ားစြာက လွဴဒါန္းခဲ့ေသာ ေသြးတို႔သည္ မဟာ သမုဒၵရာေရထက္ပင္ မ်ားေနေသးသည္ဟု ေဒသနာေတာ္ မွာ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ တရား အားေလ်ာ္စြာ အက်ိဳးၾကီးမားသည့္ ဥပပါရမီေျမာက္ ေသြးလွဴျခင္း ဒါနမ်ိဳးကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ ဧကန္လွဴဒါန္းသင့္ၾက ပါသတည္း။
ေသြးသည္အသက္၊ ေသြးသည္ဒါန၊ သင့္ေသြးျဖင့္ အသက္ကယ္ပါ။
အၾကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေသြးလွဴႏိုင္ၾကပါေစ။

ေဒါက္တာသိန္းထိုက္

က်င့္စဥ္ျမတ္ျဖင့္ပူေဇာ္မည္

ဗုဒၶျမတ္စြာ ေလာင္းလ်ာတုန္းက ေနာက္ဆံုးအထိပါရမီ၊
လူနတ္မ်ားစြာ ခ်မ္းသာေရးမို႔ အသက္ေသြးနဲ႔ျဖည့္ခဲ့သည္။
သတၱ၀ါေတြ သက္ရွည္ေရးတြက္ အသက္ေသြးကိုလွဴပါမည္။
ဥပပါရမီ က်င့္စဥ္ျမတ္နဲ႔ ေက်းဇူးဆပ္လို႔ပူေဇာ္မည္။
ေနာက္မဆုတ္ေပါင္ ခုလိုေတြးလို႔ ကုသိုလ္ေရးမို႔ၾကိဳးစားမည္။
သာကီႏြယ္(ဓမၼဗ်ဴဟာ)

aye.kk

About aye.kk

has written 247 post in this Website..

   Send article as PDF