ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာ အလုပ္သမား ေရးရာအဖြဲ႕ရံုး (ILO) က အဓမၼ ခိုင္းေစမႈ ဆိုင္ရာ လက္ကမ္း စာေစာင္မ်ားကို အစိုးရ၊ ကုလသမဂၢ၊ ျပည္တြင္း ျပည္ပ လူမႈေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ရပ္ရြာ လူမႈ အသိုင္းအ၀ိုင္း မ်ားမွတဆင့္ ဇြန္လလယ္ပိုင္း မွစၿပီး ျဖန္႔ေ၀ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းရံုးမွ ဆက္သြယ္ ညိွႏိႈင္းေရးမွဴး  စတိဖ္ မာရွယ္လ္က ေျပာၾကားေၾကာင္း သိရိွရပါသည္။ ယင္းလက္ကမ္း စာေစာင္တြင္ အဓမၼ ေစခိုင္းမႈ ဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း၊ မည္သို႔ တိုင္ၾကား ႏိုင္သနည္း၊ တိုင္ၾကားမႈသည္ လွ်ိဳ႕၀ွက္ လံုၿခံဳမႈ ရိွပါသလား၊ တိုင္ၾကားပံု နည္းစနစ္ အရ မည္သို႔ ေဆာင္ရြက္သနည္း၊ တိုင္ၾကားျခင္းျဖင့္ မည္သို႔ ရလာဒ္မ်ား ေပၚေပါက္လာ ႏိုင္ပါသလဲ၊ တိုင္ၾကားမႈ ျပဳလုပ္ရန္ မည္သူ႔ကို ဆက္သြယ္ ရမည္နည္း စသည္ျဖင့္ ေခါင္းစဥ္မ်ား ခြဲလ်က္ ျမန္မာ ဘာသာျဖင့္ လြယ္ကူ ရွင္းလင္းစြာ နားလည္ႏိုင္ေအာင္ ေရးသားထားေၾကာင္း သိရိွရပါသည္။ အဆိုပါ လက္ကမ္း စာေစာင္ကို ျဖန္႔ေ၀ရန္အတြက္  အလုပ္သမားေရးရာ ၀န္ႀကီးဌာန၊ ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္ၾကည္ႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမား အဖြဲ႔ရံုး၊ (အိုင္အယ္လ္အို)၊ အမႈေဆာင္ ညြန္ၾကားေရးမွဴး မစၥတာ ကာရီတာ ပရီအိုလာႏွင့္ အဖြဲ႕ႏွင့္ ယခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ေတြ႕ဆံုစဥ္ သေဘာ တူညီခ်က္ ရရိွခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရိွရသည္။ အိုင္အယ္လ္အိုက ပထမ ပံုႏိွပ္မႈ အေနျဖင့္ ေစာင္ေရ တစ္သိန္း ရိုက္ႏိွပ္ထားၿပီး လိုအပ္သေလာက္ ဆက္လက္ ျဖန္႔ေ၀သြားမည္ ဟုဆိုပါသည္။ လက္ကမ္း စာေစာင္တြင္ အဓမၼ ခိုင္းေစမႈ ဆိုသည္မွာ လူတစ္ဦး တစ္ေယာက္အား အလုပ္ တစ္ခုကို ထိုသူ မျပဳလုပ္ပါက (သို႔မဟုတ္) မလိုက္နာပါက တစ္စံုတစ္ရာ အျပစ္ေပး ခံရမည္ ဟူေသာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈေၾကာင့္ ထိုသူ၏ ဆႏၵမပါဘဲ ဥပေဒႏွင့္ ဆန္႔က်င္၍ ခိုင္းေစေသာ အလုပ္မ်ိဳးကို ေခၚပါသည္ ဟုေဖာ္ျပ ထားပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ တိုင္ၾကားခ်က္ကို ေပးပို႔ရန္ အိုင္အယ္လ္အို အဖြဲ႔ရံုး၏ တည္ရိွရာ (ကုန္သည္ႀကီးမ်ား ေဟာ္တယ္၊ ဆူးေလ ဘုရားလမ္း) လိပ္စာ အေသးစိတ္၊ ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားနွင့္ အီးေမးလ္မ်ားကို ေဖာ္ျပ ထားသည္ဟု သိရိွရပါသည္။

Source by : www.enjoy.net.mm

About chitkay

myosithu minn has written 26 post in this Website..

   Send article as PDF