၂၁ ၾကိမ္ေျမာက္ New Year IT & Mobile Fair 2012 က်င္းပျပဳလုပ္မည္႕ ဇန္န၀ါရီလ ၁၃ ရက္ေန႕တြင္

Netizen Cyber Company အေနျဖင္႕ အိုင္တီ ပစၥည္းမ်ားသံုးစြဲသူမ်ားအား အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕မွဳရွိေစရန္

ရည္ရြယ္ျပီး အြန္လိုင္း Promotion တရပ္အား ျပလုပ္ရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိပါသည္။ Netizen Cyber Company သည္

www.netizencyber.com မွတစ္ဆင္. Apple,Acer,MSI,Dellႏွင္.ASUSအမွတ္တံဆိပ္ ကြန္ပ်ဴတာပစၥည္းမ်ားအား

အြန္လိုင္းမွ တဆင္႕ အိမ္တိုင္ရာေရာက္ ပို႕ေဆာင္ေရာင္းခ်ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ဇန္န၀ါရီလ ၁၃ ရက္ေန႕တြင္ ျပဳလုပ္မည္႕

New Year IT & Mobile Fair တြင္ Netizen Cyber အေနျဖင္႕ Apple,Acer,MSI,Dellႏွင္.ASUSအမွတ္တံဆိပ္

ကြန္ပ်ဴတာပစၥည္းမ်ားအား ျပပြဲ Discount ေစ်းႏွဳန္းမ်ားအတိုင္း စီစဥ္ေရာင္းခ်ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္႕အျပင္ အြန္လိုင္းမွ

မွာယူလိုသူမ်ားအား အိမ္တိုင္ရာေရာက္ ပို႕ေဆာင္ေရာင္းခ်ေပးမည္႕ အစီအစဥ္ျဖစ္ပါသည္။

International Quality & International Guaranteeing မွအစ ရာႏွဳနး္ျပည္႕ အာမခံျဖင္႕ ေ၇ာင္းခ်ေပးမည္ ျဖစ္ျပီး၊

၁၀၀% ၀န္ေဆာင္မွဳျဖင္႕ ၂၄ နာရီ ေရာင္းခ်ေပးသြား မည္ျဖစ္ပါသည္။ အထက္ပါ အစီအစဥ္အရ

www.netizencyber.com မွတဆင္. ၀ယ္ယူသုူမ်ား အေနၿဖင္. ၿပပဲြေစ်းႏႈန္း အတုိင္း ၀ယ္ယူ ရရွႏုိင္မည္ ၿဖစ္သလုိ

အိမ္တုိင္ရာေရာက္ အခမဲ.၀န္ေဆာင္မႈ ကုိလည္းရရွိမည္ၿဖစ္သည္။ ၿပပြဲကာလအတြင္းတြင္ www.netizencyber.com

တြင္ၿပသထားေသာ ကြန္ပ်ဴတာပစၥည္းမ်ားအား အထက္ပါအစီအစဥ္ အတုိင္း၀ယ္ယူႏုိင္မည္ ၿဖစ္သည္။ အေသးစိတ္ကုိ

www.netizencyber.com တြင္၀င္ေရာက္ၾကည္.ရွုႏုိင္ၿပီး၊ ဖုန္းအေနၿဖင္.၀၁-၂၄၁၂၁၃၊၀၉၇၃၀၁၇၄၁၃၊၀၉၇၃၀၂၀၃၁၀၉

တုိ.ကုိဆက္သြယ္စုံစမ္းႏုိင္ေၾကာင္းသိရသည္။

About Magician1991

has written 1 post in this Website..

   Send article as PDF