“Value” ကို “စံ” ဟု ဘာသာျပန္ခ်င္ပါသည္။ ကၽြန္မတို႔သည္ မိမိကိုယ္ကို တန္ဖိုးထားတတ္ရန္အတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား လိုအပ္ပါသည္။ အကယ္၍ ထိုစံအျဖစ္သတ္မွတ္ထားခ်က္မ်ားမရွိလွ်င္ မိမိကိုယ္ကို အေကာင္းျမင္တန္ဖိုးထားမႈ self-esteem လည္း မရွိႏိုင္ပါ။ ထိုကဲ့သို႔ အေကာင္းျမင္စိတ္ တန္ဖိုးထားစိတ္မ်ားကို ငယ္စဥ္ကပင္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးသင့္ပါသည္။ မိမိ၏ကေလးအားထိုတန္ဖိုးကို နားလည္ေအာင္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပး ႏိုင္သူမွာ မိမိကိုယ္တိုင္ျဖစ္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ မိဘတိုင္းသည္ ကေလးတိုင္းအတြက္ role model ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ ကေလးတစ္ေယာက္ ၈ႏွစ္အရြယ္ေရာက္လွ်င္ မိဘႏွင့္အတူႏိုးလွ်က္ရွိခ်ိန္မွာ နာရီေပါင္း (၄၀၀၀၀) ခန္႔ရွိၿပီး ေက်ာင္း၌ေနခ်ိန္မွာ နာရီေပါင္း (၄၀၀၀) ခန္႔သာရွိပါသည္။ ကေလးတစ္ေယာက္ မိမိကိုယ္ကို အေကာင္းျမင္စိတ္ တန္ဖိုးထားစိတ္ကို တည္ေဆာက္ယူရာတြင္ ကူညီေပးရမည့္ အဓိကအခ်က္မွာ “စံ” မ်ားကို သတ္မွတ္ေပးျခင္းႏွင့္ ကေလးေရာ မိမိကိုယ္တိုင္ပါလိုက္နာျခင္းျဖစ္ပါသည္။

စံမ်ားကိုသတ္မွတ္ေပးရာတြင္ တာ၀န္သိတတ္ျခင္း၊ ရိုးသားေျဖာင့္မတ္ျခင္း၊ ရိုေသေလးစားျခင္း၊ သနားညွာတာ ၾကင္နာတတ္ျခင္း၊ အတူတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ရဲရင့္ျခင္းစေသာေ၀ါဟာရမ်ားကို အၿမဲတမ္းအသံုးျပဳၿပီး ကေလးမ်ားနားလည္ေအာင္ ရွင္းျပေျပာဆိုေပးပါ။ ထိုစကားလံုးမ်ားကို ထပ္ဖန္တလဲလဲ အသံုးျပဳေပးပါ။ ထို႔ျပင္ ၎တို႔၏ဆန္႔က်င္ဘက္စကားလံုးမ်ားကိုလည္း ေျပာျပၿပီးျခားနားခ်က္မ်ားကို ကေလးအားနားလည္သိရွိပါေစ။

ကေလးအား ေ၀ဖန္ျခင္းတက္ ခ်ီးမြမ္းျခင္းကိုအေလးထားေပးပါ။ ကေလးအားအျပစ္တင္ေ၀ဖန္ျခင္းသည္ ကေလး၏မိမိကိုယ္ကိုတန္ဖိုးထားစိတ္ကို ဖ်က္ဆီးရာေရာက္ပါသည္။ ကေလး၏အမွားႏွင့္အားနည္းခ်က္မ်ားကို ေ၀ဖန္အျပစ္တင္ျခင္းထက္ ကေလး၏ေကာင္းေသာအျပဳအမူတစ္ခုကိုေတြ႔တိုင္း ခ်ီးမြမ္းျခင္း၊ ဆုခ်ျခင္းျပဳလုပ္ေပးပါ။ အစားအေသာက္ႏွင့္ ဆုခ်ျခင္းကိုေရွာင္က်ဥ္သင့္ပါသည္။ ကေလးမွအမွတ္ရေနမည့္ ဆုမ်ိဳးျဖစ္ရန္လိုအပ္ပါသည္။

ကေလးသည္ မိမိကိုေၾကာက္နာခံျခင္းထက္ သတ္မွတ္ထားေသာစံတစ္ခုကို သူကိုယ္တိုင္ကအေလးထားၿပီး လိုက္နာျခင္းမ်ိဳးျဖစ္သင့္ပါသည္။ ဤသည္မွာအတြင္းစိတ္ႏွင့္ အျပင္စိတ္၏ျခားနားခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ အတြင္းစိတ္၏ ခံယူခ်က္ကား တည္ၿမဲၿပီး အျပင္စိတ္မွာ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ပ်က္စီးတတ္ပါသည္။

ကေလးတိုင္းသည္ မိဘမ်ားကိုအတုယူၾကပါသည္။ မိမိေျပာလိုက္ေသာစကားထက္ မိမိ၏အျပဳအမူက ကေလးအတြက္ပိုအေရးႀကီးပါသည္။ လူတိုင္းသည္ စီးပြါးေရး၊ လူမႈေရးကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ရႈပ္ေထြးၿပီး ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ျခင္း၊ စိတ္ဓာတ္က်ျခင္း၊ ေဒါသထြက္ျခင္းမ်ားျဖစ္တတ္ပါသည္။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ကေလးမ်ားေရွ႕၌ မသင့္ေတာ္ေသာ စကားလံုးမ်ားအသံုးျပဳမိျခင္း၊ က်ိန္ဆဲမိျခင္းမ်ားျပဳလုပ္မိႏိုင္ပါသည္။ ထိုသို႔ျပဳမိတိုင္း မိမိ၏ကေလးမ်ားကို ထိုအျပဳအမူမ်ားကို လက္ခံထိုက္သည္ဟု သတင္းေပးရာေရာက္ပါသည္။ အကယ္၍ မိမိသည္သတ္မွတ္ထားေသာ စံထက္နိမ့္က်ေသာ အျပဳအမူမ်ိဳးကို ျပဳလုပ္မိလွ်င္ ကေလးအားမိမိမွားသြားသည္ဟု ၀န္ခံေျပာဆိုၿပီး ေတာင္းပန္ရန္၀န္မေလးပါႏွင့္။

ကေလးမ်ား၏မိမိကိုယ္ကို တန္ဖိုးထားစိတ္သည္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားေပၚတြင္ အခိုင္အမာမူတည္ပါသည္။

၁။ ကေလး၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ခုခုကို ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္ျခင္းေၾကာင့္မဟုတ္ပဲ ကေလး၏အရွိအတိုင္း အခ်စ္ခံရသည္ဟု ကေလးအားခံစားရေစျခင္းမွာ လြန္စြာအေရးႀကီးပါသည္။ မိဘတစ္ခ်ိဳ႕သည္ ကေလးမ်ားအားခ်စ္ျခင္းေမတၱာကို ျပသလွ်င္ ကေလးအားဖ်က္ဆီးရာေရာက္သည္ဟု အထင္ရွိၾကသည္။ အကယ္၍ ထိုခ်စ္ျခင္းေမတၱာအား စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္တြဲၿပီး ျပဌာန္းပါက ကေလးကိုဖ်က္ဆီးရာ လံုး၀မေရာက္မွာ ေသခ်ာပါသည္။ ကေလးငယ္၏အျပဳအမူကိုလိုက္ၿပီး ကေလးအားခ်စ္တယ္၊ မခ်စ္ဘူးဟု မေျပာသင့္ပါ။ အကယ္၍ ကေလးမွ အမွားအယြင္း တစ္စံုတစ္ရာျပဳမိလွ်င္ေတာင္ မင္းကိုခ်စ္တယ္ ဒါေပမယ့္ မင္းလုပ္တာကိုေတာ့ သေဘာမက်ဘူးဟု ေျပာသင့္ပါသည္။ မင္းက ေတာ္ေတာ္ဆိုးတဲ့ကေလးပဲ ဆိုေသာအသံုးအႏႈန္းမ်ိဳး မသံုးမိပါေစႏွင့္။ ကေလး၏အျပဳအမူကိုသာေ၀ဖန္ပါ၊ ကေလးကိုမေ၀ဖန္ပါႏွင့္။

၂။ ကေလးသည္ သူကိုယ္တိုင္ ခ်မွတ္ထားေသာ ပန္းတိုင္မ်ားသို႔ေရာက္ရွိေအာင္ျမင္ျခင္းသည္ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ယံုၾကည္မႈကို တည္ေဆာက္ရာတြင္ အေရးအႀကီးဆံုးျဖစ္ပါသည္။ ကေလးကို အမွီအခုိကင္းေအာင္အားေပးပါ။ ကေလး၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ သူကိုယ္တုိုင္အတြက္(သို႔) တစ္ျခားသူအတြက္ အႏၱရာယ္မရွိလွ်င္ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္းမျပဳပါႏွင့္။ ကေလးအားသူကိုယ္တုိင္လုပ္ႏိုင္စြမ္းရွိေၾကာင္း သိပါေစ။ သူကိုယ္တိုင္ႀကံဳေတြ႔ရေသာ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားမွ သင္ယူေစပါ။ အကယ္၍ မွားယြင္းခၽြတ္ေခ်ာ္မႈမ်ားရွိခဲ့လွ်င္ ကေလးအားစိတ္ဓာတ္မက်ေအာင္ အားေပးသင့္ပါသည္။ “Mistakes are our Teachers” ဟူသည္ကို ကေလးအားသိပါေစ။ အမွားမ်ားမွ သင္ခန္းစာယူႏိုင္ျခင္းသည္ ရင့္က်က္မႈ၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ကေလး၏လုပ္ေဆာင္မႈတိုင္းတြင္ သူကိုယ္တိုင္ေအာင္ျမင္သည္ဟု ခံစားရေစရန္ မိဘမ်ားမွအကူအညီေပးျခင္း နည္းႏိုင္သမွ်နည္းေအာင္ ဂရုစိုက္သင့္ပါသည္။

၃။ မိဘမ်ားထံမွ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ တိုက္တြန္းအားေပးမႈကို လက္ခံရရွိျခင္းသည္လည္း အေရးပါပါသည္။ ေရြးခ်ယ္မႈ အခြင့္အေရးႏွင့္ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္မႈကို အားေပးပါ။ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူတိုင္း အနာဂတ္တြင္ ကိုယ္တိုင္ျပဳလုပ္ ေဆာင္ရြက္ရျခင္းမ်ား၊ မိမိကိုယ္တိုင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရသည့္ အရည္အခ်င္းမ်ားကို လိုအပ္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကေလးတိုင္းကို ထိုအရည္အခ်င္းဖြံ႔ၿဖိဳးေစရန္ ငယ္စဥ္မွစ၍ခိုင္မာစြာ တည္ေဆာက္ထားေပးသင့္ပါသည္။ မိဘမ်ား၏ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ကို ထုတ္ေဖာ္ျခင္းမျပဳရန္ႏွင့္ ထိုရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိသည့္အခါတြင္လည္း အျပစ္တင္ျခင္း မျပဳမိရန္ ႀကိဳးစားပါ။ ကေလးတိုင္းကို တူညီစြာဆက္ဆံျခင္း၊ အျခားသူမ်ားႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္ျခင္းမွ ေရွာင္က်ဥ္သင့္ပါသည္။

ကေလးတိုင္း၏ကိုယ္ပိုင္ခံယူခ်က္မွာ သူ၏ယံုၾကည္မႈႏွင့္ အေတြးအေခၚ သေဘာထားမ်ားကို ေပါင္းစပ္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ကေလး၏ မိမိကိုယ္ကို အေကာင္းျမင္ျခင္းသည္ သူ၏ေအာင္ျမင္မႈ (သို႔) ဆံုးရႈံးမႈအတြက္ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ပင္ျဖစ္ပါသည္။

“The manner in which we listen to the world around us is as individual as our fingerprints”  D.G.Campell in Rhythms for Learning

Ref; Learning Fundamentals

 

About Moe Z

has written 32 post in this Website..

Biography is nothing special but I'm special :P

   Send article as PDF