နယ္စပ္ဝင္ေပါက္မွ ဝင္ေရာက္လာသည့္ ျပည္ပခရီးသြားအခ်ဳိ႕ ခြင့္ျပဳနယ္ေျမေက်ာ္လြန္သြားလာျခင္းအျပင္ ဧည့္လမ္းညႊန္မပါဘဲ ဟိုတယ္တစ္ခုတြင္ တည္းခုိေစခဲ့ရာမွ ေပ်ာက္ဆံုးသြားျခင္းပါရွိလာ၍ ခရီးသြားကုမၸဏီတစ္ခုအား အမည္ပ်က္စာရင္းေၾကညာခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိခဲ့သည္။ မႏၲေလးတုိ္င္း မႏၲေလးၿမိဳ႕ ေအာင္ေျမသာဇံၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဖြင့္လွစ္ထားရွိသည့္ ခရီးသြားလာေရးကုမၸဏီတစ္ခုမွ တာဝန္ယူ၍ ျပည္ပခရီးသြားမ်ားအား နယ္စပ္ဝင္ေပါက္မွ တစ္ဆင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ အလည္အပတ္ခရီးတစ္ခုကို စီစဥ္ေပးခဲ့ရာ ယင္းခရီးစဥ္တြင္ ပါဝင္သည့္ ျပည္ပခရီးသြားအခ်ဳိ႕မွာ ခြင့္ျပဳနယ္ေျမကို ေက်ာ္လြန္သြားလာမႈမ်ားရွိခဲ့သည့္အျပင္ ယင္းခရီးသြားကုမၸဏီမွပင္ ျပည္ပခရီးသြားတစ္ဦးအား နယ္စပ္ဝင္ေပါက္မွ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ အလည္အပတ္ခရီးစဥ္တစ္ခု စီစဥ္ေပးခဲ့ရာတြင္ ဧည့္လမ္းညႊန္မပါရွိပါဘဲ ဟိုတယ္တစ္ခုတြင္ တည္းခိုေစခဲ့ရာမွ ေပ်ာက္ဆံုးသြားျခင္းပါ ရွိလာ၍ အဆိုပါ ခရီးသြားလာေရးကုမၸဏီအား သက္ဆို္င္ရာမွ ဖ်က္သိမ္းေစခဲ့ၿပီး အမည္ပ်က္စာရင္းေၾကညာခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ မႏၲေလးၿမိဳ႕ ေအာင္ေျမသာဇံၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ ခရီးသြားလာေရးကုမၸဏီတစ္ခုသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၀၉ခုႏွစ္ မတ္လအတြင္းက ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံသား တ႐ုတ္လူမ်ဳိး ျပည္ပခရီးသြားတစ္ဦးအား တ႐ုတ္- ျမန္မာနယ္စပ္ မူဆယ္ဝင္ေပါက္မွ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း လည္ပတ္သြားလာႏိုင္ရန္ တာဝန္ခံ စီစဥ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါျပည္ပခရီးသြားအား ဧည့္လမ္းညႊန္မထားရွိေပးဘဲ မူဆယ္ၿမိဳ႕ရွိ ဟိုတယ္တစ္ခုတြင္ တည္းခိုေစခဲ့ရာမွ ေပ်ာက္ဆံုးခဲ့သည့္ ျဖစ္စဥ္တစ္ခုျဖစ္ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။ အဆိုပါ ျပည္ပခရီးသြားမွာ တည္းခိုသည့္ဟိုတယ္မွ ႏိုင္ငံျပင္ပသို႔ ထြက္ခြာသြားျခင္းရိွ၊ မရွိကိုလည္း စံုစမ္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္၍ မရခဲ့ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။ ယင္းအျပင္ အဆုိပါ ခရီးသြားလာေရးကုမၸဏီသည္ ၂၀၀၉ခုနွစ္ ဇူလိုင္လက တ႐ုတ္လူမ်ဳိး ျပည္ပခရီးမ်ားအား ျမန္မာ- တ႐ုတ္နယ္စပ္(ဆင္ျဖဴဂိတ္) မွ တ႐ုတ္နယ္ျခားခြင့္ျပဳခ်က္ border pass ျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း လည္ပတ္ရန္ခရီးစဥ္အား တာဝန္ခံ စီစဥ္ေပးခဲ့ျပန္ရာ အဆိုပါခရီးစဥ္တြင္ ပါဝင္သည့္ခရီးသြားတခ်ဳိ႕မွာ ခြင့္ျပဳနယ္ေျမေက်ာ္လြန္သြားလာသည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ား ျဖစ္ခဲ့သည့္အျပင္ အမွန္တကယ္ ျပည္ပခရီးသြားမ်ား ဝင္ေရာက္ျခင္းမရိွခဲ့သည့္ ပန္ခမ္းဂိတ္တြင္ ဝင္ေရာက္ခြင့္ Entry Permit- EP လိမ္လည္ရယူခဲ့သည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားလည္း ရွိခဲ့သျဖင့္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန၏ အေၾကာင္းၾကားခ်က္မ်ားအရ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္ ညီညြတ္ျခင္းမရွိသည့္ ယင္းခရီးသြားလာေရးကုမၸဏီအား အမ်ဳိးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈဝန္ႀကီးဌာနက ကုမၸဏီဖ်က္သိမ္းေစခဲ့ၿပီး အမည္ပ်က္စာရင္း ေၾကညာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

About kln

k ln has written 409 post in this Website..