အရူးေတြဟာ ေငြအတြက္အလုပ္လုပ္ၾကတယ္။
တန္ဖုိးတစ္စုံတစ္ရာ အတြက္လုပ္ၾကတာမဟုတ္ဘူး။
ဒါေၾကာင့္ေငြေၾကးကိုပဲ သူတုိ႔ရၾကတယ္။

လူေတာ္ေတြကေတာ့သူတုိ႔ကုိယ္သူတုိ႔ျပဳျပင္ဖုိ႔အလုပ္လုပ္ၾကတယ္။
ဒီေတာ့သူတို႔ဟာ ေငြေၾကးနဲ႔ေအာင္ျမင္မႈကုိရတယ္။

ပညာရွိေတြကေတာ့ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာနဲ႔
အလွဴဒါန အတြက္အလုပ္လုပ္ၾကတယ္။
သူတုိ႔ဟာ မိတ္ေဆြ၊ ေငြေၾကး၊ ေအာင္ျမင္မႈနဲ႔
ေပ်ာ္ရႊင္မႈတုိ႔ကို ရၾကတယ္။

About susunosuki

Soe Moe has written 42 post in this Website..

conscious!