အရူးေတြကေတာ့ ေရးထားတဲ့အတုိင္းလုပ္တတ္ၾကတယ္။
ဒါနဲ႔႔ပဲသူတုိ႔ဟာ တစ္သက္လုံး စာေရးၾကီးေတြျဖစ္ေနတယ္။

လူေတာ္ေတြကေတာ့ရည္မွန္းခ်က္
ပန္းတုိင္နဲ႔အညီအလုပ္လုပ္တယ္။
ဒါေၾကာင့္သူတုိ႔ဟာ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ေတြျဖစ္လာတယ္။

ပညာရွိေတြကေတာ့
အျမင့္ဆုံးျဖစ္ႏုိင္ေခ် တစ္ခုအတြက္ အလုပ္လုပ္တယ္။
ဒါေၾကာင့္သူတုိ႔ကေတာ့ အလုပ္ရွင္ေတြျဖစ္လာတာေပါ့။

About susunosuki

Soe Moe has written 42 post in this Website..

conscious!