အရူးေတြကေတာ့ တျခားသူမ်ားကုိ လွည့္ဖ်ားတတ္ၾကတယ္။
ေနာက္လုိက္ေတြဟာ ရန္သူေတြျဖစ္လာၾကတယ္။
သူတုိ႔ဟာဆင္းရဲၾကတာေပါ့။

လူေတာ္ေတြကေတာ့
ဥပေဒေဘာင္အတြင္းက ယွဥ္ျပဳိင္တယ္။မဆုံးႏိုင္ေသာ
ယွဥ္ျပိဳင္မႈပဲ၊ ရပ္လုိက္တာနဲ႔သူတို႔ဟာ
နင္းေျချခငး္ကုိ ခံရတယ္။

ပညာရွိေတြကေတာ့ သူတစ္ပါးကုိ မွ်ေ၀တယ္။
အတူတကြြေဆာင္ရြက္တယ္။ ထုတ္လုပ္တယ္။သုံးစြဲတယ္။
သူတုိ႔ဟာတစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ ရက္ေရာတဲ့
မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းေတြျဖစ္လာၾကတယ္။

About susunosuki

Soe Moe has written 42 post in this Website..

conscious!