အရူေတြကေတာ့ သူတုိ႔လုပ္ငန္းအတြက္အသက္ရွင္
ေနၾကတယ္။ လုပ္ငန္းတုိးတက္ျမင့္မားေနတယ္ဆုိရင္
သူတုိ႔ဟာ လုပ္ငန္းအတုိင္းျမင့္မားေနၾကတယ္။
လုပ္ငန္းက်ဆင္းေနတယ္ဆုိရင္ သူတုိ႔ဟာ
က်ဆင္သြားၾကတယ္။
လုပ္ငန္းမွာ ျပႆနာ အေရးကိစၥေတြ တစ္စုံတစ္ခု ၾကဳံလာရင္
သူတို႔ဟာ လုံး၀ပ်က္စီးသြားေတာ့တယ္။

လူေတာ္ေတြကေတာ့ လုပ္ငန္းကုိ ယာဥ္ရထားလုိ
သေဘာထားတယ္။ လုပ္ငန္းတုိးတက္ျမင့္မားေနတယ္ဆုိရင္
သူတို႔ဟာဒီယာဥ္ေတြကုိေမာင္းႏွင္သြားတယ္။
လုပ္ငန္းတုိးတက္မႈက်ဆင္းေနတယ္ဆုိရင္ေတာ့
သူတုိ႔ျပဳျပင္တယ္။ လုပ္ငန္းမွာ ျပႆနာ အေရးကိစၥေတြ
ၾကံဳလာရင္သူတုိ႔ဟာ ေနာက္ယာဥ္တစ္စီး
ေျပာင္းစီးေတာ့တာပဲ။

ပညာရွိ ေတြကေတာ့ လုပ္ငန္းကုိစဥ္ဆက္မျပတ္
ထြက္က်ေနတဲ့ေရပန္းလုိ သေဘာထားၾကတယ္။
သူတုိ႔ရဲ့လုပ္ငန္းဟာ ကမာၻသူ ကမာၻသားေတြရဲ့ လုိအပ္ခ်က္ကုိ
ျဖည့္ဆည္းေပးတယ္။ ကမာၻသူ ကမာၻသားေတြရဲ့
လုိအပ္ခ်က္ေတြဟာ အျမဲတေစရွိေနတ့ဲအတြက္
သူတုိ႔ရ့ဲ လုပ္ငန္းေတြဟာလည္း
စဥ္ဆက္မျပတ္ တုိးတက္ေနတာေပါ့။

About susunosuki

Soe Moe has written 42 post in this Website..

conscious!