ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ တပ္မေတာ္အစိုးရကေန အရပ္သားအစိုးရပုံစံေျပာင္းလဲခဲ့ရာ သမၼတႀကီးဦးသိန္းစိန္မွ ႏိုင္ငံတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ အမ်ဳိးသားျပန္လည္စည္းလံုးညီညြတ္ေရး၊ ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္မ်ားထြန္းကားေရး၊ ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ သန္႔ရွင္းေသာအစိုးရျဖစ္ေပၚေရး၊ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ မူလအခြင့္အေရးမ်ားရရွိေရး၊ ပညာေရးႏွင့္က်န္းမာေရးအဆင့္အတန္း ျမွင့္တင္ေရး၊ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ အနာဂတ္လူမႈစီးပြားဘ၀ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ျမင့္မားေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ကတိေပးေၾကျငာခဲ့ပါတယ္..။

သမၼတႀကီးရဲ႕ ေကာင္းမြန္ေသာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ သန္႔ရွင္းေသာအစုိးရျဖစ္ေပၚေရးမွာ ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းမ်ားရဲ႕ အခန္းက႑ဟာ အေရးပါပါတယ္..။ ၀န္ထမ္းေကာင္းမွ တိုင္းျပည္ေကာင္းမည္လို႔ ဆိုစကားရွိပါတယ္..။ ၀န္ထမ္းမ်ား စား၀တ္ေနေရးေျပလည္ၿပီး က်န္းမာခ်မ္းသာမွ တိုင္းျပည္တာ၀န္မ်ားကို အားက်ဳိးမာန္တက္ ထမ္းရြက္ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္..။ စား၀တ္ေနေရးမျပည့္စံုတဲ့ ၀န္ထမ္းေတြအေနနဲ႔ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူစနစ္ကို ျငင္းဆန္ႏုိင္ဘို႔ မလြယ္ကူပါ..။ (ရာထူးႀကီးအာဏာပိုင္ဗ်ဴရိုကရက္မ်ားနဲ႔ လုပ္ငန္းရွင္ေတြပူးေပါင္းၿပီး လက္၀ါးႀကီးအုပ္ ေ၀စားမွ်စားလုပ္တာကေတာ့ စား၀တ္ေနေရး မျပည့္စံုလို႔ မဟုတ္ႏုိင္ပါ..။)

ေနာက္ၿပီး ကိုယ့္မိသားစုကို လူတန္းေစ့မထားႏုိင္တဲ့ လစာႏႈန္းထားနဲ႔ ေတာ္တဲ့၊ ေကာင္းတဲ့ အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ားရဖို႔ မျဖစ္ႏုိင္ပါ..။ ၀န္ထမ္းေကာင္းေတြမရွိဘဲ ေကာင္းမြန္တဲ့အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနဲ႔ သန္ရွင္းေသာအစိုးရဆိုတာ ေအာင္ျမင္ဖို႔ မလြယ္ကူပါ..။ အာဆီယံႏိုင္ငံအခ်ဳိ႕မွာ အစိုးရ၀န္ထမ္းအဖြဲ႕ကို က်စ္က်စ္လစ္လစ္ဖြဲ႕စည္းၿပီး အေတာ္ဆံုးလူေတြကို လခေကာင္းေကာင္းေပး စုေဆာင္းတယ္လို႔ သိရပါတယ္..။ အနိမ့္ဆံုး၀န္ထမ္းလစာေတြကို လူေနမႈစရိတ္နဲ႔ကာမိေအာင္ ညွိႏိႈင္းေပးပါတယ္..။ အရာထမ္းမ်ားအေနနဲ႔ စင္ကာပူႏိုင္ငံမွာ အင္ဂ်င္နီယာဘြဲ႕ရမ်ား၏အလုပ္၀င္စ ပ်မ္းမွ်အေျခခံလစာဟာ စင္ကာပူေဒၚလာ ၂၇၄၅၊ ဥပေဒပညာဘြဲ႕ရမ်ား၏ အေျခခံလစာဟာ စင္ကာပူေဒၚလာ ၂၇၃၈ (ျမန္မာေငြ ၁၆သိန္းခန္႔) ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္..။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာေတာ့ အရပ္ဘက္တကၠသိုလ္မ်ားမွ ဘြဲ႕ရပညာတတ္မ်ားအေနနဲ႔ မိမိပညာနဲ႔ကိုက္ညီတဲ့ အစိုးရအလုပ္ရဖို႔ မလြယ္ကူဘဲ၊ အထူးသျဖင့္ အစိုးရျပန္တမ္း၀င္အရာရွိျဖစ္ရန္ ခက္ခဲပါတယ္..။ စစ္ဘက္တကၠသိုလ္မ်ားမွ ေက်ာင္းဆင္းမ်ားမွာ တိုက္ရိုက္ျပန္တမ္း၀င္အရာရွိခန္႔အပ္ခံရၿပီး လစာေငြမွာလည္း အရပ္ဘက္ျပန္တမ္း၀င္အရာရွိနဲ႔ အလြန္ကြာျခားပါတယ္.။ အရပ္ဘက္ကူးေျပာင္းတာ၀န္ထမ္းေဆာင္တဲ့ စစ္ဘက္၀န္ထမ္းမ်ားအေနနဲ႔ အရပ္ဘက္လစာေငြအျပင္ စစ္၀န္ထမ္းပင္စင္ (၂)ခုပူးတြဲခံစားႏုိင္ပါတယ္..။

ယခင္တပ္မေတာ္အစိုးရလက္ထက္က အရပ္သား၀န္ထမ္းမ်ားရဲ႕လစာကို ႏွိမ့္ခ်ထားၿပီး စစ္ဘက္၀န္ထမ္းလစာမ်ားအား တိုးျမွင့္ေပးခဲ့တဲ့အတြက္ လစာႏႈန္းထားမ်ား (၂)ဆေလာက္ ကြာဟနည္းပါးေနပါတယ္..။ စစ္ဘက္၀န္ထမ္းမ်ား (အထူးသျဖင့္ ရာထူးႀကီးအဆင့္)အေနနဲ႔ လက္ရွိလူေနမႈစရိတ္မ်ားကို ေက်ာ္လႊားဖို႔ အခက္အခဲမရွိေပမယ့္ အရပ္ဘက္၀န္ထမ္းမ်ားမွာ လက္ရွိကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ား၊ မီတာခမ်ား၊ ရထားခ၊ ကားခ၊ ေနထိုင္ေရးစရိတ္မ်ားကို ရင္ဆုိင္ဖို႔ ခဲယဥ္းပါတယ္..။

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနနဲ႔ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးအရ ယခင္အစိုးရအဆက္ဆက္ အရႈံးခံေရာင္းခ်လာတဲ့ ေလာင္စာဆီ၊ မီတာခ၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ခမ်ားကို ကမၻာ့ေပါက္ေစ်းနဲ႔အညီ တိုးျမွင့္ခဲ့ၿပီးျဖစ္တဲ့အတြက္ အရပ္ဘက္၀န္ထမ္းလစာမ်ားကိုလည္း (ကမၻာ့အဆင့္မီ၊ အာဆီယံအဆင့္မီမဟုတ္ေတာင္) တိုင္းျပည္တာ၀န္ကို အတူတကြထမ္းေဆာင္ေနတဲ့ စစ္ဘက္၀န္ထမ္းမ်ားနည္းတူ လစာျမွင့္တင္ေပးရင္ က်ဳိးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္ၿပီး မွ်တမႈရွိလိမ့္မယ္လို႔ ထင္ပါတယ္..။ (တစ္ျခားရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ စစ္ဘက္အရပ္ဘက္လစာေငြေတြကို တမင္ႏွိမ့္ခ်ခြဲျခားထားတာ မဟုတ္ဘူးဆိုရင္)။ သို႔မွသာ စစ္ဘက္၊ အရပ္ဘက္ ႏုိင္ငံ၀န္ထမ္းအခ်င္းခ်င္း အခြင့္အေရးတန္းတူညီမွ် ေသြးမကြဲဘဲ စည္းလံုးညီညြတ္စြာနဲ႔ တိုင္းျပည္တာ၀န္မ်ား အတူတကြထမ္းေဆာင္ႏုိင္ၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္..။

နိဂံုးခ်ဳပ္အေနနဲ႔ ယခုျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ေခၚယူၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္အတြက္ စည္းေ၀းတိုင္ပင္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ မလိုအပ္တဲ့အျခားကုန္က်စရိတ္ေတြကို ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး အမွန္တကယ္လိုအပ္ေနတဲ့ အရပ္ဘက္၀န္ထမ္းမ်ားရဲ႕လစာေငြအား တိုးျမွင့္ေပးျခင္းျဖင့္ ႏုိင္ငံ၀န္ထမ္းမ်ား၏လူမႈစီးပြားေရးဘ၀ျမင့္မားတုိးတက္ၿပီး အစိုးရေကာင္းတစ္ရပ္ ေပၚထြန္းလာႏုိင္မွာျဖစ္ပါေၾကာင္း ေရးသားတင္ျပလိုက္ပါတယ္..။

(၂-၂-၂၀၁၂ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာပါ ဒုရဲအုပ္သင္တန္းသားေခၚယူတဲ့ေၾကာ္ျငာကို ဖတ္မိၿပီး ေရးလိုက္တာပါ..။ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားဟာ ဘြဲ႕ရျဖစ္ရမွာျဖစ္ၿပီး သင္တန္းဆင္းရင္ လစာေငြ(၅၃၀၀၀-၁၀၀၀-၅၈၀၀၀) ရမယ္လို႔ ဆိုပါတယ္.။ ဥပေဒစိုးမိုးဖို႔ သက္စြန္႔ဆံျဖားထမ္းေဆာင္ရမဲ့ ရဲအရာရွိတစ္ေယာက္ရဲ႕ လစာေငြဟာ တစ္ရက္ကို က်ပ္၂ေထာင္ မရွိပါဘူး..။ ဒီလစာနဲ႔ မိသားစုစား၀တ္ေနေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ ဘယ္လိုသံုးမလဲ..? ။ ဥပေဒျပင္ပက ကမ္းလွမ္းလာမဲ့ လာဘ္လာဘေတြကို ဘယ္လိုရင္ဆိုင္မလဲ..?)

About Thanlwinoo

has written 3 post in this Website..

   Send article as PDF