(အပိုင္း-၂) ေတာ္လွန္ေ၇းေကာင္စီေခတ္

ေတာ္လွန္ေ၇းေကာင္စီအာဏာသိမ္းယူၿပီးမၾကာမွီ (ဧၿပီ ၃၀၊ ၁၉၆၃)တြင္’ၿမန္မာ့ဆို၇ွယ္လစ္လမ္းစဥ္’ကိုထူေထာင္မည္ ဟုေၾကၿငာခဲ့ပါသည္။ ယင္းအၿမဳေတပါတီကိုလည္းၿပည္သူ့ပါတီအၿဖစ္အသြင္ေၿပာင္း၍ (မတ္ ၂၊ ၁၉၇၄)တြင္’မူလပိုင္၇ွင္ ၿဖစ္ေသာၿပည္သူ့ထံသို့အာဏာလြဲသည္’ဟူေသာစကားလံုးကိုသံုးကာမူလေဘာင္းဘီ၀တ္စစ္ဗိုလ္မ်ားကေဘာင္းဘီခ်ြတ္ လဲၿပီးႏိုင္ငံေ၇းဇာတ္ခံုေပၚတိုက္ပံုပုဆိုး၀တ္တို့ၿဖင့္ၿပန္တက္လာခဲ့ၾကပါသည္။ (၁၉၇၂)ခုႏွစ္မွစ၍ၿပည္သူလူထုထံ (၃)ၾကိမ္(၃)ခါတိုင္တိုင္ဆႏၵခံခဲ့ၿပီး(၉၀.၁၉၇ာႏွုန္း)ၿဖင့္အတည္ၿပဳခဲ့ေသာဖြဲ့စည္းပံုအေၿခခံဥပေဒကိုထိုုစဥ္ကေကာ္မီရွင္ဥကၠဌလည္းၿဖစ္ေနာင္အခါႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီ၀င္ပင္ၿဖစ္ခဲ့သူ ဦးဒိန္၇တန္ကယင္းအေၿခခံဥပေဒတြင္ၿပည္သူတို့၏ဆႏၵအမွန္ တကယ္ပါသည္ဟုမဆိုႏိုင္ေၾကာင္း(၁၉၈၈)အေ၇းအခင္းကာလတြင္ဖြင့္ဟ၀န္ခံခဲ့ပါသည္။ ထိုစဥ္ကၿမိဳ့ႏွင့္နယ္အ၇ပ္၇ပ္ တြင္ပါတီႏွင့္ေကာင္စီအဖြဲ့အစည္းအဆင့္ဆင့္တို့၏အာဏာခ်ဳပ္ကိုင္မွု၊အလြဲသံုးစားမွုတို့ကို မေၾကနပ္သူတို့တြင္စစ္တပ္က လဲပါခဲ့သည္မွာထင္၇ွားလွပါသည္။ သို့ေသာ္မေၾကနပ္ပံုခ်င္းေတာ့ကြာပါသည္။ ၿပည္သူေတြကမတ၇ားဖိနွိပ္ခ်ယ္လွယ္ခံ၇၍မေၾကနပ္ၾကေသာ္လဲ။အခြင့္ေ၇းခြဲတမ္းလုပ္၇ာတြင္ပါတီ၊ေကာင္စီၿပီးမွအၾကြင္းအက်န္ကိုသာ၇ေသာနယ္ခံစစ္တပ္တို့ကမနာလိုၿဖစ္ၾကသည္မွာမဖံုးနိုင္မဖိႏိုင္ေအာင္ပင္ၿဖစ္ခဲ့၇ေၾကာင္း(၁၉၈၈) ’ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္၀ပ္ပ္ၿပားမွုတည္ေဆာက္ေ၇းအဖြဲ့’ အမည္ခံ’န၀တ’တက္လာမွၿမင္ေတြ့၇ပါသည္။ အထူးသၿဖင့္ နယ္ဖက္တြင္ပိုမိုသိသာထင္၇ွားစြာေတြ့လာ၇ပါသည္။ ၇န္ကုန္(အင္းစိန္)ၾကိဳ့ကုန္းစက္မွုတကၠသိုလ္လဘက္ေ၇ဆိုင္တြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားသီခ်င္းအၾကိုက္ေ၇ြးၾကယင္းစကားမ်ား၇န္ၿဖစ္၇ာကစခဲ့၇ေသာ၇န္ပြဲအေသးအမွြားကိစၥမွၿဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ‘၇ွစ္ေလးလံုးအေ၇းေတာ္ပံု’ မွပါတီႏွင့္အုပ္ခ်ဳပ္ေ၇းအာဏာပိုင္အေဆာက္အအံုၾကီးဘုန္းဘုန္းၿပိဳလဲသြား၇သည့္ အၿဖစ္ကားယံုေလာက္ဘြယ္ပင္မ၇ွိပါ။ ၿပည္သူတ၇ပ္လံု၏အႏွစ္ႏွစ္အလလကခ်ဳတ္တီးလာခဲ့ေသာေဒါသသည္ ထိမ္းမႏိုင္သိမ္းမ၇ေပါက္ကြဲထြက္လာခဲ့ပါသည္။ အနယ္နက္အ၇ပ္၇ပ္တြင္ေပၚေပါက္ခဲ့ေသာဆူပူအၾကမ္းဖက္မွုမ်ားသည္ ေခါင္းၿဖတ္သတ္မွုမ်ားအၿဖစ္တမဟုတ္ခ်င္းေၿပာင္းသြားကာၿမန္မာႏိုင္ငံကဲ့သို့ေသာဗုဒၶဘာသာႏိုင္ငံတြင္မယံုႏိုင္ေလာက္ ေအာင္ပင္ၿပန့္ႏွံသြာခဲ့ပါသည္။ သမိုင္းစာမ်က္ႏွာတြင္၇ွက္ဖြယ္၇ာအမဲကြက္ၾကီးအၿဖစ္စြန္းထင္က်န္၇စ္သည္ မွာ၀မ္းနဲဘြယ္မဟုတ္ပါလား။ ထိုစဥ္ကႏိုင္ငံအာဏာကိုကိုင္စြဲခဲ့ေသာဦးေန၀င္းအားလက္ေအာက္ငယ္သားတို့က ႏိုင္ငံအတြင္းၿဖစ္ပ်က္ခဲ့ေသာအေထြေထြယို့ယြင္းမွုအၿဖစ္မွန္မ်ားကိုတင္ၿပၿခင္းမ၇ွိဘဲထိမ္ခ်န္မွုမ်ား၇ွိခဲ့ၿခင္းတို့ေၾကာင့္ပင္ၿဖစ္ပါသည္။ ပါတီႏွင့္ေကာင္စီအဆင့္ဆင့္၏လဘ္စားအက်င့္ပ်က္မွုမ်ားမဖံုးႏိုင္မဖိႏိုင္ေအာင္ပင္ၿဖစ္လာၿပီး၊ ၿပည္(ေပါက္ေခါင္း)ၿမိဳ့ေနဦးေန၀င္းအမ်ိဳးမ်ားအေပၚပင္မတ၇ားမွုမ်ားၿပဳလာေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ားကဦးေန၀င္းအားအတင္း၀င္ တုိင္ၾကား၇ာမွေဒါသေပါက္ကြဲသည္အထိၿဖစ္လာ၇ပါသည္။ (ဇူလိုင္ ၂၃၊၁၉၈၈)တြင္က်င္းပေသာပါတီအေ၇းေပၚညီလာခံ တြင္ပါတီအေထြေထြအတြင္ေ၇းမွူးဦးေအးကိုမွတင္သြင္း၇န္၇ွိေသာေစ်းကြက္စီးပြားေ၇းစနစ္ထူေထာင္ေ၇းစီမံကိန္းကိုပင္ တင္သြင္းခြင့္မၿပဳေတာ့ဘဲ‘ပါတီစံုစနစ္ကိုၾကိဳက္လား၊ပါတီစံုစနစ္ကိုၾကိဳက္လား၊ တပါတီစနစ္ၿဖင့္သြား၇န္သေဘာတူ လ်င္သူအပါအ၀င္ပါတီေခါင္းေဆာင္ပိုင္းႏိုင္ငံေ၇းေလာကမွအနားယူမည္’ဟုေၾကြးေက်ာ္ကာသူႏွင့္အတူထိပ္တန္းပါတီ ေခါင္းေဆာင္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကိုေခၚယူသြားကာႏိုင္ငံေ၇းဇာတ္ခံုမွအနားယူခဲ့ပါသည္။ ေနာင္တြင္စစ္တပ္ကမိုးေပၚ ေထာင္၍မၿပစ္ဘဲတည့္တည့္ပစ္မည္ၿဖစ္ေၾကာင္းၿခိမ္းေၿခာက္စကားေၿပာသြားပါသည္။ ဦးေန၀င္းၿမန္မာ့ဆို၇ွယ္ လစ္လမ္းစဥ္ပါတီဥကၠဌတာ၀န္ယူစဥ္ကယခုလက္၇ွိအာဏာ၇ွင္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွူးၾကီးသန္းေ၇ြွကားဧ၇ာ၀တီတိုင္းတိုင္မွူးႏွင့္ေဒသပါတီဥကၠဌအဆင့္မွဒုတိယကာကြယ္ေ၇းဦးစီးခ်ဳပ္(ၾကည္း)ၿဖစ္လာသူၿဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ‘မဆလ’ပါတီ ေခတ္တြင္အဆင့္ၿမင့္ပါတီ ထိပ္တန္း၇ာထူးမ်ားကိုဧ၇ာ၀တီတိုင္းတြင္တာ၀န္ယူခဲ့သူမ်ားထဲမွေခၚယူတာ၀န္ေပးေၾကာင္းၿမင္ေတြ့၇ပါသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေန၀င္းတၿဖစ္လဲ ဦးေန၀င္း ကားၿမန္မာႏိုင္ငံ၏အေ၇းပါေသာသမိုင္းအခ်ိဳးအေကြ့အေ၇းပါေသာက႑တိုင္းတြင္ အဓိကက်ေသာေန၇ာမွပါ၀င္ခဲ့သည္ကားယံုမွားဘြယ္မ၇ွိပါ။ သို့ေသာ္လည္းေၿပာင္းလဲလာေသာေခတ္၏လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ၿပည္သူတို့၏အမွန္တကယ္ဘ၀ႏွင့္တေန့တၿခားေ၀းလာသည္ႏွင့္အမွ်အာဏာ၇ွင္လမ္းေၾကာင္းေပၚသို့ေ၇ာက္မွန္းမသိ ေ၇ာက္လာ၇ေပသည္။ ‘ေ၀ဖန္ေ၇းလမ္းစဥ္ကိုအေၿခခံေသာၿမန္မာ့ဆို၇ွယ္လစ္လမ္းစဥ္’ဆိုေသာ္လည္းေ၀ဖန္ခံႏိုင္ဘို့ေ၀းစြ၊ သူ၏မ်က္ႏွာကိုပင္ေမာ္ၾကည့္ခြင့္ကိုပင္မေပးခဲ့ေခ်။ သူ၏အာဏာကို၇ယူ၇န္ၾကံစည္သူအသီးသီးကိုလ်ိွဳ့၀ွက္ စစ္ေထာက္လွမ္းေ၇းစနစ္ၿဖင့္ႏွိပ္ကြပ္ခဲ့သည္။ ပထမဆံုးက်ားစာေၾကြးခံ၇သူကား ဗိူလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ၾကီး၊ေနာက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးတင္ဦး (ယခုNLD)၊တိုေနာက္(၁၉၈၀)ပါတီညီလာခံတြင္မဲအမ်ားဆံုးေန၇ာမွ အဆင့္ေလွ်ာခဲ့၇ာက အစဗဟိုေကာ္မီတီ၀င္အေတာ္မ်ားမ်ားကိုဖမ္းဆီးအေ၇းယူၿခင္း (ပါတီသန့္စင္ေ၇း)(ယင္းဗဟိုေကာ္မီတီ၀င္ အၿပဳတ္မ်ားကားေနာင္အခါ NLD ဗဟိုအလုပ္အမွုေဆာင္မ်ားၿဖစ္လာၾကသည္)ကိုၿပဳလုပ္ၿပီးယွဥ္ၿပိဳင္သူ မ်ားကို၇ွင္းလင္းခဲ့သည္။ ယင္းတို့တြင္သူ၏အနီးကပ္လက္ေထာက္ၿဖစ္ခဲ့သူဗိုလ္ခ်ဳပ္တင္ဦး (ေထာက္လွမ္းေ၇းမွူးခ်ဳပ္ႏွင္ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီဥကၠဌ၏ စစ္ဘက္ဆိုင္၇ာလက္ေထာက္)လဲပါ၀င္ခဲ့သည္။ ယင္းေနာက္ပိုင္းသူ၏အာဏာအ၇ွိန္အ၀ါအထူးၾကီးမားလာသည္ႏွင့္အမွ် အမွန္တ၇ာႏွင့္လည္းကင္းကြာမွန္းမသိ ကင္းကြာလာသည္။ သူ၏ၾသဇာအာဏာအေဆာက္အအံုတည္ေဆာက္ပံုကိုလက္ ေအာက္ငယ္သားမ်ားကလည္း အဆင့္ဆင့္ကူးယူအသံုးခ်ခဲ့ၾကသၿဖင့္ ၿမန္မာႏိုင္ငံသမိုင္းတြင္အာဏာ၇ွင္စတင္တည္ေဆာက္သည့္ကာလအ ၿဖစ္ကမၻာကသိလာသည္ႏွင့္အမွ်ၿမန္မာႏိုင္ငံမွာလည္းတခ်ိန္ကသယံဇာတေပါမ်ား၍ဖြံ့ၿဖိဳးမွုအ၇ွိန္ယူေနေသာေ၇ွ့တန္းအာ၇ွႏိုင္ငံမွသည္အဆင့္မ်ားစြာခုန္ၿပန္ေက်ာ္လွြားကာ ‘ကမၻာ့အဆင္း၇ဲဆံုးႏိုင္ငံ’အၿဖစ္သို့တ၇ွိန္ထိုးေလွ်ာက် သြားခဲ့၇ပါသည္။ ယခုအခါတြင္ကားအၾကြင္းမဲ့အာဏာ၇ွင္စနစ္ကိုအသံုးၿပဳဆဲထိပ္တန္း ႏိုင္ငံတခုအၿဖစ္ၿပိဳင္သူ မဲ့ႏွစ္စဥ္ဗိုလ္စြဲေနသည္မွာ၇ွက္ဖြယ္ပင္ၿဖစ္ေနပါသည္။ အံ့ၾသဘြယ္ေကာင္းသည္ကားယင္းအာဏာ၇ွင္လမ္းစဥ္ကို တည္ေထာင္၍အၾကြင္းမဲ့အာဏာသက္ဇိုးေ၇ွေစခဲ့ေသာဦးေန၀င္းကားကြယ္လြန္ခိ်န္တြင္ကူညီသူမ၇ွိသူ၏ေနအိမ္တြင္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ဘ၀ၿဖင့္ဘ၀ဇာတ္သိမ္းခံခဲ့၇သည္မွာစိတ္မေကာင္းဘြယ္ၿဖစ္သည္။ သူအာဏာ၇ွိစဥ္ကေမာ္ၾကည့္ခြင့္ပင္မ၇ွိခဲ့သူလက္ေအာက္ခံစစ္ဗိုလ္ခ်ုဳပ္ၾကီးမ်ား၏ဇာတ္တူသားစားၿခင္းကိုခံခဲ့၇ေလသည္။

About maungmoenyo

ေမာင္မိုးညိဳ has written 57 post in this Website..