(အပိုင္း-၃) ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္၀ပ္ပိၿပားမွုတည္ေဆာက္ေ၇းအဖြဲ့ ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာေယာေ၇းႏွင့္ဖြဲံ့ၿဖိဳးေ၇းေကာင္စီေခတ္

၁၉၈၈-၈၉ ကာလတြင္အာဏာ၇ယူခဲ့ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေစာေမာင္မွာလည္း ‘က်ြန္ေတာ္တို့စစ္သားေတြေ၇ြးေကာက္ပြဲၿပီး ယင္စစ္တန္းလ်ားၿပန္မယ္’ဟူေသာကတိစကားေၾကာင့္၊အာဏာဆက္လက္ကိုင္စြဲလိုသူဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ားကသူ့ကိုအာဏာမွဖယ္၇ွားၿပီး (၁၉၉၀) ေ၇ြးေကာက္ပြဲတြင္တ၇ား၀င္အႏိုင္၇ေသာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေ၇စီအဖြဲ့ခ်ဳပ္ (NLD) ကိုအာဏာလွြဲမေပးဘဲ ခတ္တည္တည္ႏွင့္မသိက်ိဳးက်ြံၿပဳခဲ့သည္မွာယေန့အထိၿဖစ္သည္။ ထိုေနာက္ပိုင္းဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးသန္းေ၇ွြတက္လာခဲ့သည္။ ယေန့ၿမန္မာၿပည္သူဆို့၏အဓိကေ၇းၾကီးဆံုး လိုအပ္ခ်က္ကား ‘ထမင္းနပ္မွန္ေ၇း’ပင္ၿဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတကာ (အေ၇ွ့ေတာင္အာ၇ွႏိုင္ငံမ်ားတြင္ပင္)ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မွုမ်ား၇ွိ ေနခ်ိန္တြင္ၿမန္မာႏို္င္ငံတြင္ကားအေၿခခံအက်ဆံုးစား၀တ္ေနေ၇း အတြက္ၿပည္သူသန္း(၆၀)နီးပါးကားေန့တဓူ၀၇ုန္ကန္ၾက၇ဆဲပင္မဟုတ္ပါလား။ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာလူေနမွု စနစ္ၿဖစ္၇န္ေနေနသာသာ၊ထမင္းနပ္မွန္ ေ၇းကိုလံုးပမ္း၇ေသာ လူဦးေ၇ကားတေန့တၿခားၾကီးထြားလာပါသည္။ ယင္းအေၿခေနမွန္ကိုမသိက်ိဳးက်ြန္ၿပဳလ်က္ (၁၉၉၃)မွစတင္၍ၿပည္သူတ၇ပ္ လံုးကိုအေၿခခံဥပေဒသည္မ၇ွိမၿဖစ္ဟူ ေသာလမ္းေၾကာင္းလြဲမွုနည္းၿဖင့္အေၿခခံဥပေဒကိုေ၇းဆြဲအခ်ိန္ဆြဲခဲ့သည္မွာ (၂၀၀၈)ခုႏွစ္အထိ (၁၅)ႏွစ္တုိင္ေအာင္ပင္။ ဆို၇လ်င္ကမၻာေပၚတြင္ႏွစ္သက္အၾကာဆံုးအေၿခခံဥပေဒေ၇းဆြဲမွု ကိုၿပပါဟုဆိုလ်င္ဤအေၿခခံဥပေဒ ကိုၿပ၇မည္ ၿဖစ္ပါသည္။ ၇န္ကုန္တြင္မူလအေၿခစိုက္ထားေသာအစိုး၇ဌာန အေဆာက္အအံုမ်ားကို (၂၀၀၇)ခုႏွစ္လယ္ပိုင္းမွစ၍ အမိန့္အာဏာသံုးကာေၿပာင္းေ၇ွြ့ခဲ့ပါသည္။ သိ၇သေလာက္ ဦးေန၀င္းလက္ထက္ကပင္စစ္၇ံုးခ်ဳပ္ကိုပ်ဥ္းမနားသို့ေၿပာင္း ေ၇ြွ့၇န္အစီအစဥ္၇ွိခဲ့ေသာ္လည္းမူလအစီအစဥ္ထက္ပိုမိုထိ ေ၇ာက္ေသာ အစီအစဥ္အၿဖစ္အစိုး၇အဖဲြ့အစည္းႏွင့္ စစ္၇ံုးခ်ဳပ္ကိုပါေၿပာင္းေ၇ြွ့ခဲ့ပါသည္။ အေ၇းအခင္းႏွင့္ႏိုင္ငံမတည္ၿငိမ္မွုမၾကာခနၿဖစ္တတ္ေသာ၇န္ကုန္ ၿမိဳ့ ကိုတစၿပင္အၿဖစ္ပစ္ထားခဲ့ပါသည္။ ယင္းေၿပာင္းေ၇ြွ့သြားေသာ၇ံုးအားလံုးကိုလူေနအေပါက္အေ၇ာက္နဲယံု မကစစ္ေ၇းအ၇အသာစီး၇မည့္တည္ေန၇ာၿဖစ္ေသာ ေတာင္ၾကားခ်ိဳင့္၀ွမ္းေန၇ာကိုေ၇ြးခ်ယ္ကာအေဆာက္ အဦးမ်ားအခိုင္အခံ့ေဆာက္လုပ္ေန၇ာခ်ခဲ့ပါသည္။ အေ၇းေပၚအေၿခအေနၿဖစ္ေပၚလာပါကအုပ္ခ်ဳပ္ေ၇းႏွင့္စစ္ေ၇း အသာစီး၇၇န္၇ည္၇ြယ္ခ်က္မွတပါးအၿခားမ၇ွိႏိုင္ပါ။ (၁၉၈၈)အေ၇းခင္းကာလကၿမိဳ့၇ြာတိုင္းတြင္အုပ္ခ်ဳပ္ေ၇း ပ်က္ၿပားခဲ့ေသာ္လည္းစစ္တပ္အခ်င္းခ်င္းဆက္သြယ္မွုကားပ်က္မသြားခဲ့ပါ။ အနယ္နယ္အ၇ပ္၇ပ္တြင္ ‘ဒီမိုကေ၇စီ’ေန့လား ညလား၇ေတာ့မည္ဟူေသာေကာလာဟလမ်ားလွြမ္းမိုးလာခ်ိန္၊ စစ္တပ္ကပင္လူထုႏွင့္ပူးေပါင္းလာေတာ့မည္ဟူေသာ ေမ်ွာ္လင့္ခ်က္မ်ားလြွမ္းမိုးလာခ်ိန္စက္တင္ဘာ(၁၈)၇က္ေန့တြင္စစ္တပ္မွအာဏာသိမ္းၿခင္းကိုခံ လိုက္၇သၿဖင့္ၿမန္မာ့သမိုင္းတြင္ၿပည္သူအားလံုကိုပိုမိုနက္ေမွာင္ေသာအမွာင္တိုက္တြင္းသို့ထပ္မံသြတ္သြင္းခံလိုက္၇ပါ သည္။ ၿမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ့ေတာေ၇ာၿမိဳ့ပါမက်န္ ’ဒီမိုကေ၇စီ’၇၇ွိေၾကာင္းေၾကၿငာခ်က္ေန့လားညလားမသိထြက္ေတာ့ မည္ဟူေသာေကာလာဟလမ်ားၿပန့္ႏွံ့လာခ်ိန္ ထိုေန့ညေနေန၀င္၇ီတေ၇ာခ်ိန္ေလာက္တြင္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေစာေမာင္ ဦးေဆာင္ေသာ တိုင္မွူးမ်ားပါ၀င္သည့္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေ၇းအဖြဲ့ေၾကၿငာခ်က္ႏွင့္ေန၀င္မီးၿငိမ္းအမိန့္ကိုေ၇ဒီယိုမွတဆင့္ၿပည္သူ အေပါင္းတို့ၾကားလိုက္ၾက၇ပါသည္။ ထိုအမိန့္ႏွင့္အတူသမိုင္း၀င္သည့္ေသြးေၿမစြန္းမွုုႏွင့္အတူၿပည္သူအေပါင္းေမွ်ာ္လင့္  ေတာင့္တခဲ့ေသာဒီမိုကေ၇စီေ၇း ၾကိဳးပမ္းခ်က္မွာသဲထဲေ၇သြန္ၿဖစ္ခဲ့၇ပါသည္။ ယင္းကာလမတိုင္မွီၿမိဳ့၇ြာမ်ား၇ွိအုပ္ခ်ဳပ္ေ၇း အေၿခအေနကိုေလ့လာၾကည့္ ပါက၊ပါတီႏွင့္ေကာင္စီအုပ္ခ်ဳပ္ေ၇းပိုင္းဆိုင္၇ာမ်ားထြက္ေၿပးပုန္းေ၇ွာင္ၿပီးအုပ္ခ်ဳပ္ေ၇းစနစ္ ေပ်ာက္ကြယ္ေသာကာလၿဖစ္ပါသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေ၇းအဆင့္ဆင့္ကို ၿမိဳ့သပိတ္ေကာ္မီတီအဆင့္ဆင့္ကကိုင္တြယ္ခဲ့သည္။ ၀မ္းနဲဘြယ္ေကာင္းသည္မွာ ယင္းသပိတ္ဖြဲ့အဆင့္ဆင့္ကမိမိၿမိဳ့၇ြာမ်ား၏လံုၿခံဳသာယာေ၇းထက္အာဏာကိုင္စြဲက်င့္သံုးေ၇း ကိုသာဦးစားေပးနိုင္ခဲ့သည္။ မူလကနီးစပ္၇ာအေဆာက္အဦတို့တြင္ေန၇ာယူ၍’ဖ်ာ’ ေပၚ၇ံုးဖြင့္၇ေသာၿမိဳ့အုပ္ခ်ဳပ္ေ၇း အဆင့္ၿဖင့္စခဲ့ၾကသည္။ အခြင့္အေ၇းခြဲတမ္းကိစၥကိုစတာ၀န္ယူခ်င္းကိုင္တြယ္ၾက၇သၿဖင့္ခြဲတမ္းကိစၥအေ၀မတဲ့သည့္ ကိစၥမ်ားမဖံုးႏိုင္မဖိႏိုင္ ေပၚေပါက္လာၾကသည္။ ထိုမွတဆင့္သိမ္းပိုက္ထားေသာယခင္ပါတီေကာင္စီ၇ံုးမ်ားတြင္ေန၇ာ ေၿပာင္းေ၇ွြ့ၾကေသာအခါ၊ ’ဖ်ာ’လုေသာဘ၀မွ’ကုလားထိုင္’လုေသာဘ၀မ်ားသို့ေၿပာင္းသြာၾကသည္။ ဒီမိုကေ၇စီဟူေသာ စကားလံုး၏အႏွစ္သာ၇ႏွင ့္ ႏိုင္ငံတကာႏိုင္ငံေ၇းဆက္ဆံေ၇းအသိအၿမင္ဗဟုသုတနည္းပါးမွုကၿမန္မာလူထု အားေကာင္းစြာစိန္ေခၚခဲ့သည္။ ‘ဒီမိုကေ၇စီ’၇၇ွိေၾကာင္းေၾကၿငာလိုက္ၿခင္းၿဖင့္ေန့ခ်င္းညခ်င္းဒီမိုကေ၇စီ၇ႏိုင္ငံအၿဖစ္ တမဟုတ္ ခ်င္းေၿပာင္းလဲသြားမည္ဟုလူထုကနားလည္မွုလြဲမွားစြာထင္မွတ္ခဲ့ၾကသည္။ ယင္းကားအာဏာ၇ွင္စနစ္၏၇၇ွိ ေသာအေမြကိုဒီမိုကေ၇စီ အင္အားစုကပင္လြဲမွားစြာအဓိပၸါယ္ေကာက္ယူသံုးစြဲခဲ့ေသာကာလပင္တည္း။ ၇န္ကုန္ႏွင့္မႏၱေလး၊ ေမာ္လၿမိဳင္၊ပုသိမ္ စေသာၿမိဳ့ၾကီးမ်ားတြင္ေက်ာင္းသားႏွင့္၀န္ထမ္းမ်ား၏ဦးေဆာင္ဆန့္က်င္မွုကားသမိုင္း တြင္အၾကီးမားဆံုးအံုၾကြမွုအၿဖစ္ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။ အာဏာမသိမ္းမွီ၇က္ပိုင္းအလို၇န္ကုန္အလံၿပဘု၇ားလမ္းစစ္၇ံုးခ်ဳပ္ေ၇ွ့ လူထုဆႏၵၿပပြဲ  ကားၿမန္မာ့သမိုင္းတြင္အၾကီးမား ဆံုးေသာလူထုလွုပ္၇ွားမွုၿဖစ္ခဲ့သလိုစစ္တပ္မွလဲအထိတ္တလန့္ အေတာ္ၿဖစ္သြားခဲ့သည္။ ၇န္ကုန္သာမကနယ္စြန္နယ္ဖ်ားမွ လူေထာင္ေသာင္းမကတို့ကဖိနပ္မပါဦးထုပ္မေဆာင္းဘဲမိုင္ မ်ားစြာလမ္းေလ်ွာက္လာၾကကာစစ္၇ံုးခ်ဳပ္ေ၇ွ့တြင္ေအာ္ဟစ္ဆဲဆိုကာမေၾကနပ္မွုကိုၿပသခဲ့ၾကသည္။ ထိုလူထုဆႏၵၿပပြဲကားလူဥိးေ၇သန္းႏွင့္ခ်ီမည္ဟုခန့္မွန္းခဲ့ၾကသလို၊ စစ္တပ္၏အင္အားကိုစိမ္ ေခၚခဲ့ေသာလူထုအံုၾကြမွု ၿဖစ္ခဲ့သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွမိခင္က်န္းမာေ၇းအနီးကပ္ ၿပဳစု၇န္အတြက္၇န္ကုန္ေ၇ာက္  ၇ွိခ်ိန္ႏွင့္ၾကံဳၾကိဳက္၍၊လူထု၏ေတာင္းဆိုမွုအ၇ေရွြတိဂံု၇င္ၿပင္တြင္ပထမဆံုးလူထုေ၇ွ့သို့ထြက္ကာၿမန္မာၿပည္သူတို့ေတာင့္တေသာဒီမိုကေ၇စီေ၇းလွုပ္၇ွားမွုတြင္လက္တြဲပါ၀င္မည္ၿဖစ္ေၾကာင္းေၾကၿငာခဲ့သည္။ အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ႏွင့္တပ္မေတာ္ ဖခင္ၾကီးဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ေသြးသားပင္ၿဖစ္ေသာ္လည္းအာဏာ၇ွင္ဗိုလ္ေန၀င္းကသူမအားအၿပတ္ေၿခမွုန္း၇န္ၾကိဳးစားမွုမ်ား၇ွိခဲ့သည္။ သို့ေသာ္လည္းမေအာင္ၿမင္ခဲ့ေခ်။ ေနာက္တက္ေသာဗိုလ္ေစာေမာင္ လက္ထက္တြင္သူမအားလက္သန္ ေၿပာင္စြာၿဖင့္ထိမ္းသိမ္းအေ၇းယူမွုမ်ားတခုၿပီးတခုၿပဳလုပ္ခဲ့သည္။ သူမႏွင့္အတူယခင္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ေဟာင္းဦးႏု၊ဗိုလ္ ေအာင္ၾကီး၊ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးတင္ဦးစေသာႏိုင္ငံေ၇းေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းမ်ားအသီးသီးစင္ၿမင့္ေပၚတက္လာၾကသည္။ ထိုသူမ်ားကိုလည္းစစ္တပ္မွထိမ္းသိမ္းခဲ့သည္။ ယခုအခါတြင္ကားကြယ္လြန္သူတို့မွအပေဒၚစုႏွင့္တကြမင္းကိုႏိုင္ အပါအ၀င္ထက္ၿမက္ေသာေခါင္းေဆာင္မ်ားကိုအစိုး၇ကထိမ္းသိမ္းထားသည္။ တိုင္း၇င္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားကို လည္းစီမံကိန္းမ်ားအေကာင္အထည္ေဖၚေ၇းဟူေသာမ်က္ႏွာဖံုးစြပ္အေၾကာငး္ၿပခ်က္ၿဖင့္စစ္တပ္အင္အားသံုးကာအတင္းအက်ပ္ေၿပာင္းေ၇ြွမွုမ်ားေၾကာင့္ၿမန္မာ-ထိုင္း၊တ၇ုတ္ႏွင့္၇ခိုင္နယ္စပ္တို့တြင္ေၿပာင္းခိုသူ (refugee) ဦးေ၇ငါးသိန္းေက်ာ္ထြက္ ေၿပးအေၿခခ်ခဲ့သည္။ ထိုအထဲတြင္စစ္တပ္မွလိုက္လံထိမ္းသိမ္းမွုေၾကာင့္ထြက္ေၿပးတိမ္းေ၇ွာင္ခဲ့ၾကေသာ တကၠသို္လ္ႏွင့္အေၿခခံစာသင္ေက်ာင္းမ်ားမွေက်ာင္းသားႏွင့္၀န္းထမ္းေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာတို့လဲပါ၀င္ခဲ့သည္။ ေထာက္လွမ္းေ၇းအင္အားသံုးကာအစိုး၇ဆန့္က်င္သူမ်ားကိုႏွိပ္ကြပ္အၿပစ္ေပးမွုမ်ားၿမိဳ့၇ြာအႏွံ့ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။ ဒီမိုကေ၇စီလွုပ္၇ွားမွုေခါင္းေဆာင္ေဒၚစုအား Nobel ဆုခ်ီၿမွင့္ေပးလိုက္သည္ႏွင့္တၿပိဳင္နက္ပုဂၢိဳလ္ေ၇းအပုတ္ခ်မွုမ်ား ကိုသတင္းစာႏွင့္တီဗြီတို့တြင္ေၿပာင္ေၿပာင္တင္းတင္းလုပ္လာသလို၊ထိန္းသိမ္း၇ာမွေခတၱလွြတ္ထားခ်ိန္တြင္ ဒီပဲယင္းတြင္ လုပ္ၾကံသတ္ၿဖတ္မွုၿပဳ၇န္အထိပင္ၾကံစည္မွုမ်ားၿပဳလာၾကသည္။ သူမအားထိမ္းသိမ္းထားခ်ိန္အတြင္းလွည္းကူး ေညာင္ႏွစ္ပင္တြင္ (၁၅)ႏွစ္တိုင္ကမၻာတြင္ကာလအၾကာဆံုးႏိုင္ငံဖြဲံစည္းပံုအေၿခခံဥပေဒကို၎တို့စိတ္တိုင္း က်ေ၇းဆြဲခဲ့သည္။ (၂၀၀၈)ကၿမန္မာႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းတခုလံုးတြင္က်ေ၇ာက္ခဲ့ေသာNargis မုန္တိုင္းေၾကာင့္ၿပည္သူ အေပါင္းအတိဒုကၡေ၇ာက္ေနစဥ္အတြင္းၿပည္သူအေပါင္းစိတ္ေထာင္းကိုယ္ေၾကၿဖစ္ေနစဥ္ကာလအတြင္းပင္ေၿပာင္ေၿပာင္တင္းတင္းပင္ေထာက္ခဲမဲ (၉၃၇ာႏွုန္း)ၿဖင့္အတည္ၿပဳခဲ့သည္။ ၀န္ထမ္းမ်ားအတြင္းအက်င့္ေဖါက္ ၿပန္ပ်က္စီးမွုမ်ား။လဘ္ေပးယူမွုမ်ားမွာၿမန္မာ့သမိုင္းတြင္အဆိုး၇ြားဆံုးအဆင့္အထိေ၇ာက္ခဲ့သည္။ အဆိုးဆံုးကားစိတ္ဓါတ္ေ၇း၇ာပိုင္းပ်က္ၿပားမွုကားႏိုင္ငံထူေထာင္ေ၇းၿပဳခ်ိန္တြင္ပင္နလံမထူႏိုင္ေအာင္က်ဆင္းႏိုင္သည့္အေၿခအေနအထိက်ဆင္းသြားခဲ့သည္။ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ား၏အခြင့္ထူးခံလဘ္စားမွုမ်ားကို ‘မဆလေခတ္’ပါတီေခါင္းေဆာင္ မ်ားကပင္ၾသခ်၇ေအာင္လက္ဖ်ားခါခဲ့၇သည္။ အက်င့္အပ်က္ဆံုးမဆလေခါင္းေဆာင္တဦးပင္လ်င္ လက္၇ွိစစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးတဦးႏွင့္ယွဥ္လိုက္လ်င္ (saint)၇ဟႏၱာပင္ေခၚႏိုင္ေၾကာင္းသမိုင္းေလ့လာသူတို့ကဆိုၾကသည္။ ေက်ာက္ဆည္ ဇာတိသားဗိုလ္ခ်ဳပ္မွူးၾကီးသန္းေ၇ွြအားမင္းမ်ိဳးႏြယ္ဟုတကၠသိုလ္သမိုင္းဆ၇ာတဦး(ေနာင္အခါထိုသူအားဒု၀န္ၾကီးအၿဖစ္ခ်ီး ေၿမွာက္ခဲ့ေၾကာင္းသိ၇)ကမွတ္ခ်က္ၿပဳ၇ာကအစ၊သူ့အားလာေ၇ာက္ေတြ့ဆံုသူလက္ေအာက္ခံမ်ားကက်မ္းၿပင္တြင္ထိုင္ကာလက္အုပ္ခ်ီစကားေၿပာေနၾက၇ေၾကာင္းမယံုႏိုင္ဘြယ္ၾကား၇သည္။ စစ္ဗိုလ္မ်ားႏွင့္အလြမ္းသင့္သူမ်ားအစိုး၇ကန္ထ၇ိုက္ အသီးသီး၇ၾကသလို၊ႏွစ္စဥ္လြတ္လပ္ေ၇း၇တိုင္းယင္းစီးပြားေ၇းလုပ္ငန္း၇ွင္မ်ားကိုဘြဲ့ထူးဂုဏ္ထူးမ်ားတခမ္းတနားခ်ီးေၿမွာက္ခဲ့သည္။ ယင္းစီးပြားေ၇းလုပ္ငန္း၇ွင္မ်ားမွာလည္းအခ်င္းခ်င္းစီးပြားေ၇းစားကြက္လုမွုမ်ားအၿပိဳင္အဆိုင္လုပ္ၾက သလို၊လက္ေအာက္၀န္ထမ္းမ်ားအေပၚလည္းေခါင္းပံုၿဖတ္အၿမတ္ထုတ္မွုမ်ားေၿမာက္မ်ားစြာအထိမ္းအကြပ္မဲ့လုပ္ၾကသည္။ အစိုး၇ကလည္း၎တို့အာဏာပိုင္စိုးေ၇း၊အခြင့္အေ၇းလုပ္ကိုင္ခြင့္မ်ားခ်ယ္လွယ္ခြင့္၇ွိႏိုင္ေ၇းတို့အတြက္ဥပေဒ၊နည္းဥပေဒတို့ကိုစိတ္ၾကိဳက္ေ၇းဆြဲထုတ္ၿပန္သည္။ ပညာေ၇း၊က်န္းမာေ၇း၊လူမွုေ၇းတို့ႏွင့္ပါတ္သက္၍ေဆာင္၇ြက္ေပးမွုတို့မွာ ကား၇ယ္ဘြယ္ပင္။ နယ္အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ ‘multimedia high school’ ဟုဆိုင္းဘုတ္တတ္ထားေသာ္လည္း ေခတ္မမွီေတာ့ေသာကြန္ၿပဴတာသံုးလံုးေလာက္ေလာက္ကိုကြန္ၿပဴတာေကာင္းစြာပင္မသံုးတတ္ေသာကြန္ၿပဴတာနည္းၿပဆ၇ာ/မတို့ကေက်ာင္းသားမ်ားကိုကြန္ၿပဴတာေ၇ွ့မိနစ္အနဲငယ္သာထိုင္အသံုးၿပဳသင္ၾကားေသာေခတ္မွီပညာသင္နည္းစနစ္ကိုစဥ္းစားၾကည့္ၾကပါ။ တကၠသိုလ္၊ေဆး၇ံု၊ေက်ာင္းအေဆာက္အအံုမ်ားကန္ထ၇ိုက္ေပးေဆာက္၍မွိုလိုေပါက္ ခဲ့ေသာ္လည္း ပညာ၇ွင္ႏွင့္လိုအပ္ေသာကိ၇ိယာပစၥည္းမ်ားေထာက္ပံ့ၿခင္းအလ်င္းမ၇ွိပါ။ ေန့စဥ္သတင္းစာတို့တြင္လမ္း၊ တံတား၊ေက်ာင္၊းေဆး၇ံု၊ဆည္ေၿမာင္း၊အေဆာက္အဦေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးမွုမ်ားကိုတခမ္းတနားေဖၚၿပထားေသာ္လည္း၊ ခုိ္င္ခံ့့မွုမ၇ွိ၍ယင္းအေဆာက္အဦမ်ားၿပိဳက်ပ်က္စီးေသာသတင္းမ်ား၊အသက္ဆံုး၇ွုံးမွုသတင္း မ်ားကိုအေမွာင္ခ်ထားသည္။ ေငြေၾကးေဖါင္းပြမွုကားထိမ္းမ၇ေအာင္ၿဖစ္ခဲ့သလို၊ကုန္ေစ်းႏွုန္ၾကီးၿမင့္မွုကိုအစိုး၇ ကသူတို့ႏွင့္မဆိုင္သလိုမ သိက်ိဳးက်ြန္ၿပဳေနၾကသည္။ (၂၀၀၈)အေၿခခံဥပေဒဆႏၵခံယူပြဲမ်ားတြင္ၿပည္သူတို့၏ဆႏၵႏွင့္ဆန့္က်င္၍အ တင္းအက်ပ္ေထာက္ခံမဲေပးခိုင္းသလို၊ မဲ၇ံုတာ၀န္၇ွိသူတို့ကကာယကံ၇ွင္မသိဘဲမိမိဖာသာမဲလိမ္ထဲ့မွုမ်ားေန၇ာ အႏွံ့ၿပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

ေသာင္းက်န္းသူလက္နက္ကိုင္အဖဲြ့အစည္းမ်ားအစိုး၇၏စစ္မွန္ေသာေစတနာကိုနားလည္လာၾကသၿဖင့္အလင္း၀င္ေ၇ာက္လာသည့္သတင္းမ်ားစစ္အစိုး၇ကမၾကာခနသတင္းထုတ္ၿပန္ေနေသာ္လည္း၊ စစ္တပ္ခ်ဲ့ထြင္မွုကိုေန့မအားညမအားလုပ္ လာၾကသည္။ မူလကစစ္တိုင္း(၇)ခု၇ွိ၇ာမွယခုအခါ (၁၃)ခု၇ွိလာသလို ‘တပ္နယ္’ဟုေခၚေသာဗိုလ္မွူးခ်ဳပ္အဆင့္ကဦးစီး ေသာေဒသကြပ္ကဲမွုႏွင့္စစ္ဆင္ေ၇းကြပ္ကဲမွုစစ္ဌာနခ်ဳပ္(၂၇)ခုအသစ္ဖြဲ့စည္းလာသည္။ မူလစစ္ေ၇း၊စစ္ေထာက္ႏွင့္စစ္ဦးစီး လက္ေအာက္ခံတပ္အခ်ိဳ့ကိုစစ္ဦးစီးအ၇ာ၇ွိခ်ဳပ္ဦးေဆာင္ေသာဌာနၾကီးမ်ားအၿပင္၊မူလဗိုလ္မွူးၾကီးအဆင့္ဦးေဆာင္ေသာလက္၇ံုးတပ္မ်ားကိုလည္းဗိုလ္ခ်ဳပ္အဆင့္မ်ားအၿဖစ္အဆင့္ၿမွင့္ခဲ့သည္။ နယ္ဘက္ဆိုင္၇ာဌာနမ်ားႏွင့္စင္ၿပိဳင္တပ္အဖြဲ့ အစည္း/ဌာနၾကီးမ်ားဖြဲ့စည္းလာသည္။ ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းအဖြဲ့အစည္းမ်ားကိုလည္းတပ္ပံုစံဖြဲစည္းခဲ့သည္။ (ဥပမာ-၇ဲတပ္ဖြဲ့၊နယ္ၿခားေစာင့္တပ္၊စည္ပင္သာယာေ၇း၊အေကာက္ခြန္၊လူ၀င္မွုၾကိၾကပ္ေ၇း) စစ္သားသစ္စုေဆာင္းေ၇းကိုေဒသ အလိုက္တပ္မ်ားကိုအာဏာအပ္ႏွင့္းစုေဆာင္းေစသၿဖင့္အ၇ြယ္မေ၇ာက္သူစစ္သားဦးေ၇တိုးပြားလာသည္။ တပ္အင္အား သာမကေခတ္မွီလက္နက္အေၿမာက္အမ်ားကို၇ု၇ွားႏွင့္ေၿမာက္ကို၇ီးယားႏိုင္ငံမ်ားမွ၀ယ္လူခဲ့သည္။ အ၇ာ၇ွိငယ္ေထာင္ ေပါင္းမ်ားစြာတို့ကိုလည္းနည္းပညာပိုင္းဆိုင္၇ာပညာသင္ေစလြွတ္သည္။ ၿပည္တဖက္ကမ္းတ၀ိုက္တြင္ကာကြယ္ေ၇းပစၥည္း စက္၇ံုမ်ားတည္ေထာင္၍ညဴကလီးယားအတတ္ပညာဆိုင္၇ာၿပည္ပပညာ၇ွင္မ်ားတိတ္တဆိတ္ေခၚယူတာ၀န္ေပးခဲ့သည္။ ယင္းတာ၀န္အတြက္အဆင့္ၿမင့္ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးတေယာက္ကိုတာ၀န္ယူေစၿပီး၊သိပၸံႏွင့္နည္းပညာဆိုင္၇ာစစ္တပ္ဌာနၾကီးတခုကိုတည္ေထာင္လုပ္ငန္းစေနသည္ဟုသိ၇ပါသည္။ အထူးသၿဖင့္အေနာက္ႏိုင္ငံအင္အားစုကယင္းကိစၥႏွင့္ ပါတ္သက္၍စံုစမ္း မွု၊ကုလသမဂၢစေသာအဖြဲ့အစည္းမ်ားကစစ္ေဆးစံုစမ္းမွုမ်ားၿပဳလုပ္လာေသာအခါေခတၱ ခနဆိုင္းငံ့ထားၿပီးေနာက္ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ေနေၾကာင္းသိ၇ွိ၇သည္။ တကၠသိုလ္ႏွင့္အၿခားအဆင့္ၿမင္ပညာေ၇းကိစၥမ်ား တြင္လည္းတပ္မေတာ္အ၇ာ၇ွိမ်ား ကိုအခ်ိဳးက်စနစ္ၿဖင့္တက္ေ၇ာက္ခြင့္မ်ားေပးၿပီးအေ၇းပါေသာအ၇ပ္ဖက္လုပ္ငန္း မ်ားကိုအ၇ံသင့္ေန၇ာယူႏိုင္၇န္ၾကိဳတင္ၿပင္ဆင္မွုမ်ားခ်ဲ့ထြင္ၿပဳလုပ္လာသည္။ အဆံုးဆို၇လ်င္တပ္ကႏိုင္ငံစီမံခန့္ခြဲေ၇း သာမကအတတ္ပညာႏွင္၀န္ေဆာင္မွု လုပ္ငန္းမ်ားတြင္အဆင္သင့္အခ်ိန္မေ၇ြးေ၇ာယူႏိုင္၇န္မဟာစီမံကိန္းၾကီးေ၇းဆြဲ အေကာင္အထည္ေဖၚလ်က္၇ွိသည္မွာတေၿဖးေၿဖး၇ုပ္လံုးေပၚလာပါသည္။ စစ္တပ္အေဆာက္အအံုၾကီးမားလာ သည္ႏွင့္အမွ်ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ားႏွင့္ယင္းတို့၏ေနာက္လိုက္ မ်ားအၾကားအခ်င္းခ်င္းအားၿပိဳင္မွုမ်ားမၾကာခန၇ွိခဲ့ေသာ္လည္း၊  ဘံု၇န္သူၿဖစ္ေသာၿပည္သူလူထုႏွင့္ယွဥ္လာ လ်င္အခ်င္းခ်င္းအလိုအေလ်ာက္ညီညြတ္သြားၾကသည္သာၿဖစ္သည္။ ထိပ္ဆံုးအာဏာပိုင္၇ွိသူ၏အၿပဳအမူအတိုင္းေနာက္ လိုက္မ်ားကလဲသက္ဆိုင္၇ာနယ္ပယ္မ်ားတြင္တန္ခိုးလက္ေစာင္းထက္ ၾကသည္။ တိုင္းမွူးႏွင့္တပ္နယ္တပ္မွူးမ်ား၏အခြင့္ အေ၇းအာဏာကား၎တို့နယ္ပယ္တြင္အၾကြင္းမဲ့လြွမ္းမိုးသည္။ လူထုအၾကားသပ္လ်ွိဳေ၇း၊သတင္း၇ယူေ၇းအတြက္ ’ၿပည္ခိုင္ၿဖိဳး’ဟု၎တို့အမည္ေပးထားေသာ ‘ၾကံ့ဖြ့ံ’မ်ားကိုအခြင့္အေ၇း မ်ားေပး၍လက္သပ္ေမြးထားသည္။ လူထုကိုၾကီးမားေသာအေၾကာက္တ၇ားဟူေသာလက္နက္ၿဖင့္အုပ္ခ်ဳပ္သၿဖင့္ လူထုအံုၾကြမွုုတိုင္းအေ၇းနိမ့္၇သည္ခ်ည့္ၿဖစ္သည္။ Totalitarianism ဟူေသာအလံုးစံုအာဏာ၇ွင္စနစ္၏သ၇ုပ္ကို ကမၻာတြင္ယေန့တိုင္ၿပိဳင္သူမဲ့သံုးစြဲေနေသာႏိုင္ငံအခ်ိဳ့တြင္ၿမန္မာႏိုင္ငံကားအၿမဲဗိုလ္စြဲေနသည္ကားယံုမွားဘြယ္မ၇ွိပါ။

About maungmoenyo

ေမာင္မိုးညိဳ has written 57 post in this Website..