(အပိုင္း-၄) လာလတၱံ့ေသာေ၇ြးေကာက္ပြဲအေၿခအေန

ယခုဦးတည္ေနေသာေ၇ြးေကာက္ပြဲဘက္ၾကည့္ၾကပါစို့။ ေဖၚၿပခဲ့ေသာ (၁၅)ႏွစ္ၾကာအခ်ိန္ယူ (အခ်ိန္ဆြဲ)ေ၇းဆြဲခဲ့ေသာဖြဲ့ စည္းပံုအေၿခခံဥပေဒကိုၾကည့္ပါ။ (ၿမန္မာႏိုင္ငံဖြဲ့စည္းပံုအေၿခခံဥပေဒအဆက္ဆက္ႏွိုင္းယွဥ္ခ်က္ဇယား) အုပ္ေ၇အနဲငယ္ေလာက္သာပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀ၿပီးၿပည္သူအၾကားတြင္ေခတၱခနသာၿမင္ေတြ့လိုက္၇ေသာယင္းအေၿခခံဥပေဒ၏ အႏွစ္သာ၇သ၇ုပ္မွန္ကိုထြက္ၿပီးမၾကာမွီအတြင္းပင္မ်က္၀ါးထင္ထင္ေတြ့လာ၇သည္။ ယင္းဥပေဒထြက္ၿပီးၿပည္တြင္းသာမက ၿပည္ပႏိုင္ငံအားလံုးကၿခြင္းခ်က္မ၇ွိေကာက္ခ်က္ခ်ေသာသေဘာထားမွာ’စစ္အာဏာ တည္ၿမဲသက္ဇိုး၇ွည္ေ၇းမွတပါး အၿခားမ၇ွိ’ဟူ၍ပင္။ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ား၏ယင္းမ်က္ႏွာေၿပာင္တိုက္အာဏာလိုက္ကိုင္ထားေ၇းမဟာစီမံကိန္းကို တ၇ုတ္ႏိုင္ငံကဲ့သို့ၿမန္မာႏိုင္ငံေ၇ံတြင္အၿမဲကာဆီးကာဆီးလုပ္ခဲ့ေသာႏိုင္ငံၾကီးမ်ားကပင္ၾသခ်၇ယံုမက’နဲနဲၾကည္လုပ္ပါဦး’ ဟုတိုးတိုးတိပ္တိပ္ေၿဖာင့္ဖ်၇သည္အထိပင္။ ဥပေဒႏွင့္အညီေ၇ြးခ်ယ္တင္ေၿမွာက္ၿခင္းမခံ၇ေသာအာဏာသိမ္းအစိုး၇တို့၏ ထြက္၇ပ္လမ္းကားေ၇ြးေကာက္ပြျကားမွန္၏။ သို့ေသာ္မိမိအာဏာဆက္လက္ကိုင္စြဲႏိုင္ေ၇းအတြက္ေ၇ြး ေကာက္ပြဲ က်ားကြက္ေ၇ြ့၇ာတြင္မဟာဗ်ဴဟာနည္းလမ္းမွန္၇န္အထူးလိုအပ္ေၾကာင္း(၁၉၉၀) ေ၇ြးေကာက္ပြဲကသင္ခန္းစာၿပထားသည္ မဟုတ္ပါလား။ ‘မဆလ’တၿဖစ္လဲ’တိုင္း၇င္းသားစည္းလံုးညီညြတ္ေ၇းပါတီ’ကယင္းေ၇ြးေကာက္ပြဲတြင္ၾကိမ္းေသ နိုင္ေပါက္တြက္ကိန္းထုတ္ခဲ့ေသာ္လည္းမွန္းခ်က္ႏွင့္ႏွမ္းထြက္မကိုက္ၿဖစ္ခဲ့၇သၿဖင့္မ၇ွုမလွ၇ွံုးနိမ့္ခဲ့၇ပံုကိုယခုဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး မ်ားမ်က္စိထဲၿမင္ေယာင္ေနဆဲဆိုသည္မွာယံုမွားဘြယ္မ၇ွိပါ။ ေတာေ၇ာၿမိဳ့ပါ NLD အဖြဲ့အတြက္အိပ္သြန္ဖာေမွာက္မဲထဲ့ခဲ့ သၿဖင့္အၿပတ္အသတ္ႏိုင္ခဲ့သည္မွာတုိင္းသိၿပည္သိကမၻာသိပင္။ ထူးၿခားသည္ကားထိုစဥ္ကၿမန္မာႏိုင္ငံတြင္းသတင္း အခ်က္အလက္ဆက္သြယ္ေ၇းမ၇ွိတံခါးပိတ္မ်က္စိပိတ္ခဲ့ေသာ္လည္းယေန့ယခုအခါတြင္ကားၿပည္တြင္းေတာၾကိဳအံုၾကားမက်န္မမွန္ကန္မွုမ်ားကအစသတင္းအေသးစိပ္ကိုမိနစ္ပိုင္းအတြင္းတကမၻာလံုးကမၾကားခ်င္အဆံုးေတာမီးပမာသတင္းပ်ံ့ႏွံ ႏိုင္သည္မဟုတ္ပါလား။ ယင္းအတြက္လည္းၿပီးခဲ့ေသာအေၿခခံဥပေဒအတည္ၿပဳေ၇းဆႏၵခံယူပြဲကိုကာလအနဲငယ္သာ ၾကိဳတင္အသိေပးၿပင္ဆင္ၿပီးလက္သိပ္ထိုးမဲလိမ္မွုမ်ားကိုေန၇ာအႏွံ့ၿပဳလုပ္ခဲ့သည္မွာမဖံုးႏိုင္မဖိႏိုင္ေအာင္ပင္ၿဖစ္သည္။ ယင္း’ယံုခ်င္ယံုမယံုခ်င္ေန’ဆႏၵခံယူပြဲကားအကယ္စင္စစ္ စစ္အစိုး၇၏မဟာဗ်ဴဟာစမ္းသပ္မွုေအာင္ပြဲဆိုလ်င္မမွားပါ။ ယင္းတို့စမ္းသပ္ခဲ့ေသာအာဏာတည္ၿမဲေ၇းလမ္းစဥ္တြင္ဤနည္းကားအထိေ၇ာက္ဆံုးနည္းလမ္းၿဖစ္ေၾကာင္းသက္ေသ အေထာက္အထားၿဖစ္သြားသည္။ ယခုလာမည့္ေ၇ြးေကာက္ပြဲကိုလည္းဤနည္းကိုၾကိမ္းေသေပါက္သံုးမည္ ဆိုသည္ကားယံုးမွားဘြယ္မ၇ွိပါ။ ေ၇ြးေကာက္ပြဲဥပေဒတြင္ေငြေၾကး၇ံပံုေငြေကာက္ယူထိမ္းသိမ္းသံုးစြဲၿခင္း၊ ေ၇ြးေကာက္ခံကိုယ္စားလွယ္သတ္မွတ္ၿခင္း၊ ေ၇ြးခ်ယ္ခံနယ္ေၿမသတ္မွတ္ၿခင္းမွအစ ကိစၥအ၀၀တို့ကိုက်န္ပါတီမ်ားအတြက္ခက္ခက္ခဲခဲ ၿဖစ္ေအာင္တမင္ဖန္တီးဥပေဒေ၇းဆြဲထားသည္။ ေ၇ြးေကာက္ပြဲကာလကိုလည္းယေန့အထိႏွစ္၀က္ က်ိဳးလုတိုင္ၿဖစ္ေသာ္လည္းသတ္မွတ္ၿခင္းမ၇ွိေသးပါ။ မၾကာမွီကမွၿပဌာန္းခဲ့ေသာေ၇ြေကာက္ပြဲဥပေဒႏွင့္နည္းဥပေဒမ်ားက ‘ၾကံ့/ဖြံ့’ တၿဖစ္လဲ‘ၾကံ့/ဖြံ့ပါတီ’မွအၿခားပါတီမ်ားအေပၚအသာစီးမ်ားစြာၿဖင့္ခိုင္မာေအာင္တြန္းအားေပး သတ္မွတ္ ၿပဌာန္းမွုမ်ားၿပဳလုပ္ခဲ့သည္။ (၁၉၉၀)ေ၇ြးေကာက္ပြဲတြင္NLD၏ၿပိဳင္ဖက္ ‘တစညပါတီ’၏ၿပည္သူ့ဘ႑ာအသံုးေဆာင္ပစၥည္း မ်ားစာ၇င္းမွာ စစ္ေဆးၿခင္းအလ်င္းမ၇ွိခဲ့သည္မွာယေန့တိုင္ေအာင္ပင္။ ထိုနည္းတူယခုၿပိုင္ဖက္၀င္မည့္ ‘ၾကံ့/ဖြံ့ပါတီ’ကလည္းၿပည္သူတို့၏ဘ႑ာအသံုးေဆာင္တို့ကိုသံုးစြဲ၍ ေ၇ြးေကာက္ပဲြ၀င္မည္မွာယံုမွားဘြယ္မ၇ွိပါ။ ‘မဆလ’ေခတ္ေဘာင္းဘီ၀တ္မ်ားေဘာင္းဘီခ်ြတ္ၾကသကဲ့သို့ အစိုးအဖြဲ့၀င္၀န္ၾကီးႏွင့္ဒုတိယ၀န္ၾကီးအဆင့္အားလံုး မၾကာမွီကလူ၀တ္လဲခဲ့ၾကသည္။ ႏိုင္ငံဘ႑ာစားေသာ၀န္ထမ္းမ်ားၿဖစ္ေသာေၾကာင့္လက္၇ွိ၇ာထူးမ်ားမွထြက္ ၇န္ၿပည္တြင္းႏိုင္ငံေ၇းပါတီေပါက္စမ်ားႏွင့္ႏိုင္ငံတကာကတိုက္တြန္းမွု၇ွံုခ်မွုမ်ားၿပဳခဲ့ၾကေသာ္လည္းမၾကားခ်င္ေယာင္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။ ယင္းတို့တာ၀န္ယူထားေသာ၇ာထူးမ်ားသည္ (appointed political positions) ဟူေသာအေၾကာင္းၿပခ်က္ တို့ၿဖင့္ပယ္ခ်ခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံတကာကမ်က္ေစ့ေဒါက္ေထာက္ၾကည့္ေသာယခုလိုကာလမ်ိဳးတြင္ပင္ဥပေဒကိုမိမိတို့လို၇ာ ဆြဲ၍ေ၇းဆြဲၿခင္း။လို၇ာအဓိပၸါယ္ေကာက္ယူၿခင္းတို့ကိုေၿပာင္ေၿပာင္တင္းတင္းၿပဳလုပ္၇ဲေသာစစ္အစိုး၇ကား၊ ေ၇ြးေကာက္ပြဲကာလၿပီးသည္ႏွင့္ကိုယ္ ထင္၇ာစိုင္းေတာ့မည္မွာယံုမွာဘြယ္မ၇ွိေတာ့ပါ။ NLD ပါတီမွလဲေနာက္ဆံုးအမ်ား ဆႏၵၿဖင့္ေ၇ြးေကာက္ပြဲကိုမ၀င္ေတာ့ဟူေသာဆံုးၿဖတ္ခ်က္ၿဖင့္သပိတ္ေမွာက္လိုက္သည္။ တဖက္သတ္ေၿပာင္ေၿပာင္တင္းတင္းေ၇းဆြဲၿပဌာန္းခဲ့ ေသာအႏွစ္သာ၇မဲ့အေၿခခံဥပေဒႏွင့္၎တို့အႏိုင္၇၇ွိေ၇းကို အာမခံထားသည့္ေ၇ြးေကာက္ပြဲဥပေဒတို့အၿပင္လူထုကိုကိုယ္စားၿပဳသည့္ကိုယ္စားလွယ္အစစ္အမွန္အတိုက္အခံ ႏိုင္ငံေ၇းေခါင္းေဆာင္မ်ားကိုလည္း ေတြ့ဆံုေဆြးေႏြးေ၇းကိုလက္မခံပယ္ခ်ခဲ့သည္ဟူေသာၿဖစ္၇ပ္တို့ ေၾကာင့္ NLDအေနၿဖင့္အၿခားေ၇ြးစ၇ာလမ္းမဲ့သြားခဲ့၇သည္။ NLDပါတီ၏ဦးေဆာင္သူမ်ားအပိုင္းတြင္လည္းအသက္ အ၇ြယ္အလြန္အမင္းၾကီး၇င့္ေနသည္ကတေၾကာင္း၊ ယခင္’မဆလ’ၿပဳတ္မ်ား၏ပုဂၢိဳလ္ေ၇းမေၾကနပ္ခ်က္အေပၚ အေၿခခံေသာႏိုင္ငံေ၇းေနာက္ေၾကာင္းတို့ေၾကာင့္အင္အားေတာင့္တင္းခိုင္မာေသာႏိုင္ငံေ၇းအင္အားစုၿဖစ္မလာခဲ့ပါ။ ႏိုင္ငံသားအားလံုးကအားကိုးၾကီးထားေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ တပ္ၾသဇာၾကီးမားခဲ့ေသာဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေဟာင္းတင္ဦး စသူတို့ကိုလူထုႏွင့္အဆက္အသြယ္ၿဖတ္ထားလိုက္သည္။ သို့ေသာ္လည္းစစ္အစိုး၇ႏွင့္အလြမ္းသင့္ေသာ တိုင္း၇င္းသားလူနဲစု အခ်ိဳ့ႏွင့္ယခင္ႏိုင္ငံေ၇းေခါင္းေဆာင္ေယာင္းတို့၏သားသမီးမိသားစုတခ်ိဳ့ကဤသို့ထုိင္ေနမည့္အစား ‘အတြင္း၀င္ တိုက္ေသာနည္း’ၿဖင့္၀င္ေ၇ာက္ယွဥ္ၿပိဳင္အေ၇ြးခံၿပီးေနာင္အခါအေၿခအေနေကာင္းလ်င္လူမ်ား စု၇ႏိုင္ေကာင္း၇ဲ့ဟူေသာ ‘အၾကံကုန္ဂဠံဳဆားခ်က္’ေသာနည္းကိုသံုးၾကည့္မည္ဟူ၍ညဏ္နီညဏ္နက္ ထုတ္ၾကကုန္ေလသည္။ ယင္းတိုအထဲတြင္NLD ခြဲထြက္မ်ားကလဲ ‘ပြဲ့လန့္ေလမလား’ ဟူေသာေမ်ွာ္လင့္ခ်က၊္ ‘ဖ်ာခင္းခြင့္အေလးမ်ား၇ေလမလား’ ဟူေသာေမွာ္လင့္ခ်က္တို့ၿဖင့္ေလထဲတိုက္အိမ္ေဆာက္ၾကေလကုန္သည္။ မ်က္မၿမင္ပုဏၰား(၆)ေယာက္တို့ဆင္ကိုစမ္းေနၾက သည္ႏွယ္ပင္။ ‘ေဗထိဆိုေသာအသံၾကားလ်င္က’ ၇န္ၿပင္ၾကေသာ္လည္း’ တကယ္ေတာ့ႏိုင္ငံႏွင့္ၿပည္သူအတြက္အက်ိဳး၇ လာဒ္ကားလားလားမွမၿမင္ပါ။ စစ္အစိုး၇အေနၿဖင့္ယခုေလာေလာဆယ္ အာ၇ံုမ်ားေန၇သည္ကား နယ္ၿခားေစာင့္တပ္မ်ားဖြဲ့သည္းေ၇းပင္။ လူထုသန္း(၅၀)အေပၚႏိုင္ခ်င္တိုင္းႏိုင္ေနေသာ္လည္း လက္တဆုတ္စာနယ္စပ္ေဒသ၇ွိလက္နက္ကိုင္တိုင္း၇င္းသား အုပ္စုမ်ားအနဲငယ္ကို ၇ိုက္သတ္၍ပင္မကုန္ႏိုင္ေသာထိုထို ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ား၊ ‘ဒကစ-မွူး’ ႏွင့္ ‘စကခ-မွူး’အမည္ခံ ဗိုလ္မွူးခ်ဳပ္မ်ား၊ တိုင္းမွူး၊တပ္မမွူးမ်ား ကယေန့တိုင္မသိမ္း သြင္းႏိုင္ေသးပါ။

‘မဆလ’အစိုး၇လက္ထက္တြင္ (၁၉၇၄)ခုႏွစ္တြင္ေပၚေပါက္လာေသာ ‘ၿပည္သူ့အာဏာပိုင္စိုးေ၇၊ႏိုင္ငံေတာ္၏မူလအာဏာ ပိုင္၇ွင္အစစ္အမွန္ၿဖစ္ေသာၿပည္သူလက္ထဲအာဏာၿပန္လည္လြဲွေၿပာင္းေ၇း’ဟူေသာေၾကြးေၾကာ္ခ်က္ကား(၁၉၈၈)ခုႏွစ္တြင္အၾကြင္းမဲ့အာဏာ၇ွင္စနစ္အၿဖစ္အဆံုးသတ္သြားခဲ့သည္။ ထိုမွတဖန္ယင္းအာဏာ၇ွင္စနစ္ကိုမ်က္ႏွာသစ္မ်ားၿဖင့္အစားထို့း လက္ေၿပာင္းလက္လြဲွၿပဳလုပ္လိုက္သည္။ ယခုလက္၇ွိစစ္အစိုး၇အေနၿဖင့္အာဏာတည္ၿမဲ့ေ၇းကို ‘ဒို့တာ၀န္အေ၇းသံုးပါး။ စည္းကမ္းၿပည့္၀ေသာဒီမိုကေ၇စီလမ္းေၾကာင္း’ စေသာမ်က္ႏွာဖံုးမ်ားစြပ္ကာမ်က္ႏွာေၿပာင္တိုက္၍ခပ္တည္တည္ပင္ အာဏာဆက္ယူသြားေနၿပီၿဖစ္သည္။ ၿပည္ေထာင္စုလွြတ္ေတာ္ႏွင့္ၿပည္နယ္တိုင္းေဒသၾကီးမ်ားတြင္စစ္တပ္မွ(၂၅)၇ာႏွုန္း ကိုယ္စားလွယ္ေန၇ာ ယူထားေသာဥပေဒဆိုေသာအခ်က္ကိုတကမၻာလံုးကမၾကံုစဘူးေသာဥပေဒၿပဌာန္းခ်က္ အၿဖစ္လက္ဖ်ားခါခဲ့ၾကသည္။ စစ္အစိုး၇ကလည္း ’မိမိတို့ေ၇ေၿမသဘာ၀သမိုင္းေၾကာင္းထူးၿခားမွုအ၇ေ၇းဆြဲ၇ေသာ ဥပေဒ’ဟူေသာ ဆင္ေသကိုဆိတ္ေ၇ႏွင့္ဖံုးေသာစကားလံုးတန္ဆာတို့ၿဖင့္လာသမွ်ေသာႏိုင္ငံတကာမွပုဂၢိဳလ္ ႏွင့္အဖြဲ့အစည္းမ်ားကိုခုခံေခ်ပခဲ့သည္။ မယံုႏိုင္ဘြယ္ပင္။ ေၿဗာင္မုသားေၿပာ၇ာတြင္သမိုင္း၀င္ၿပီးတသမတ္ထဲနံမည္ၾကီးခဲ့ ေသာစစ္အစိုး၇၏ ယင္းေၿခပခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳးတို့ကို။အေနာက္ ႏိုင္ငံမ်ားသာမက ‘အာဆီယံ (ေခၚ)အေ၇ွ့ေတာင္အာ၇ွႏိုင္ငံမ်ား အဖြဲ့’ ကပင္ေနာက္မွမသိမသာလက္တို့သတိေပး၇သည္အထိပင္။ သို့ေသာ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ား၏ မည္သူကိုမွ်ဂ၇ုမစိုက္ေသာ စ၇ိုက္ကိုေကာင္းစြာသိထားၿပီးေသာႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအ၀န္းကလာမည့္ေ၇ြးေကာက္ပြဲတြင္မည္သို့ကိုင္တြယ္မည္ဟူသည္ကားစိတ္၀င္စားဘြယ္ပင္။ ၿဖစ္လာႏိုင္မည့္အေၿခအေနမ်ားက္ုသံုးသပ္ၾကည့္ပါက

(က) ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွူးၾကီးသန္းေ၇ြွအပါအ၀င္ထိပ္တန္းစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကႏိုင္ငံ၏ထိပ္ပိုင္း၇ာထူးမ်ားကိုလက္၇ွိယူနီေဖါင္း ၀တ္လ်က္ႏွင့္ဆက္လက္ကိုင္စြဲသြားပါမည္။

(ခ) ပထမလြွတ္ေတာ္သက္တမ္းအတြင္းယူနီေဖါင္းခ်ြတ္မည့္အလားအလာသိပ္မေသၿခာပါ။

(ဂ) ေ၇ြးေကာက္ပြဲ၇က္ကိုလအနဲငယ္ၾကိဳတင္ေၾကၿငာမည္ၿဖစ္ပါသည္။ ယင္း၇က္ကာလကိုလည္းတိုတို တုပ္တုပ္ၿပဳလုပ္၇န္၇ွိပါသည္။

(ဃ) ေ၇ြးေကာက္ပြဲတြင္ေလ့လာသူလံုူး၀ခြင့္မၿပဳယံုမကၿပည္၀င္ၿပည္ထြက္မ်ားကိုကန့္သတ္ၾကပ္မတ္မွုမ်ား ၿပဳလုပ္မည္ၿဖစ္ပါသည္။ သို့ေသာ္ယင္းေ၇ြးေကာက္ပြဲဟန္ၿပမဲ၇ံုမဲထည့္ေနမွုကို့ကိုစစ္အစိုး၇ႏွင့္ေကာင္းစြာအလြမ္းသင့္ ေသာႏိုင္ငံၿခား သတင္းဌာနအခ်ိဳ့ကိုဖိတ္ၾကား၍ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မွုအလ်ံပယ္ေပးကာသတင္းေကာင္မ်ား ေ၇ေစႏိုင္ေသာအလားအလာ မ်ား၇ွိပါသည္။

(င) ယခုအခါစစ္တပ္အသိုင္းအ၀ိုင္းမိသားစုမ်ားကိုေ၇ြးေကာက္ပြဲမုခ်ႏိုင္မည္ၿဖစ္ၿပီး၊ ေ၇ြးေကာက္ပြဲၿပီးပါကဆက္လက္လုပ္ ေဆာင္၇န္ကိစၥအ၀၀ကိုခုကတည္းကၿပင္ဆင္ထားၾက၇န္။အခြင့္အလန္းမ်ားပိုမို၇လာႏိုင္မည္ဟူေသာေမ်ွာ္လင့္ခ်က္သတင္းမ်ားမ်ားၿဖန့္ထားေလာက္ပါၿပီ။ ေနာက္ဆံမတင္းေအာင္စည္း၇ံုးေ၇းသတင္းမ်ားၿဖန့္ထားၿပီးေလာက္ၿပီၿဖစ္ပါသည္။

(စ) ေ၇ြးေကာက္ပြဲၿပီးပါကေပၚေပါက္လာမည့္အစိုး၇မွာလက္၇ွိအာဏာ၇စစ္အစိုး၇သာၿဖစ္သၿဖင့္.ေဆာင္၇ြက္ဆဲ၊ေဆာင္၇ြက္ လတၱံ့ေသာဥပေဒ၊ၿပဌားန္ခ်က္စီမံကိန္းကိစၥ။စစ္ေ၇းဆိုင္၇ာကိစၥတို့ကိုမိမိတို့ကိုယ္ပိုင္ကိစၥကဲ့သို့ဆက္လက္ေဆာင္၇ြက္ေန ၾကသည္ကိုအထင္အ၇ွားေတြ့၇ပါသည္။

(ဆ) ေ၇ြးေကာက္ပြဲစည္း၇ံုး၇ာတြင္လည္း ၾကိမ္းေသာေပါက္ေအာင္ၿမင္မည့္နည္းဗ်ဳဟာ(၂)၇ပ္ၿဖစ္ေသာ -အေၾကာက္တ၇ားၿဖင့္ၿခိမ္းေၿခာက္မဲထဲ့ခိုင္းၿခင္း ႏွင့္ မက္လံုးလဘ္ေပး၍မဲထဲ့ခိုင္းၿခင္းၿပဳလုပ္၇န္စီစဥ္ထားၿပီးၿဖစ္ပါသည္။ (ၿပည္သူအမ်ားစုမွာလည္းယခုအခါသူတို့မည္သို့ပင္မဲထဲ့ေစကာမူစစ္တပ္ကသာမဲႏိုင္ႏိုင္မည္ဟူေသာေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မဲ့သည့္ လမ္းဆံုးတြင္ေ၇ာက္ေနၿပီၿဖစ္ပါသည္။ စစ္တပ္ကိုမဲထဲ့ၿခင္းက၇န္ေအးသည့္အၿပင္အေၿခအေနေပးလ်င္၇ေပါက္၇ လမ္းမ်ား၇၇ွိလာႏိုင္မည္ဟုအမ်ားစုကအၿမင္၇ေနၾကပါသည္။)

(ဇ) အၿခားႏိုင္ငံေ၇းပါတီငယ္မ်ားထဲမွတိုင္း၇င္းသားလူမ်ိဳးစုပါတီမ်ားအေနၿဖင့္နယ္စြန္နယ္ဖ်ားေဒသမ်ားတြင္အေ၇ြးခံ၇ႏိုင္ ဖြယ္၇ွိပါသည္။ ယင္းကားစစ္အစိုး၇အတြက္လဲ၇ုပ္ၿပေကာင္းပါသည္။ သို့ေသာ္လြွတ္ေတာ္စေသာအစည္းအေ၀း မ်ားတြင္၎တို့၏ ေၿပာေ၇းဆိုခြင့္လူ၇ာ၀င္ခြင့္စေသာအခြင့္အလမ္းတို့ကားလြန္စြာနဲပါးမည္ကားမုခ်ပင္။ ႏိုင္ငံေ၇း အေ၇ာင္အေသြး၇ွိေသာႏွင့္ ေၾကာေထာက္ေနာက္ခံ၇ွိေသာႏိုင္ငံေ၇းပါတီမ်ားအေနၿဖင့္အႏိုင္၇၇ွိ၇န္အခြင့္ အေ၇းအလြန္နဲပါးပါသည္။ လက္၇ွိမွတ္ပံုအသစ္တင္ဆဲႏွင့္ေ၇ြးေကာက္ပြဲ၀င္၇န္ေလ်ွာက္ထားဆဲပါတီေပါင္း(၄၀)ေက်ာ္၇ွိ ေသာ္လည္းစစ္အစိုး၇၏ၿပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခိုင္ဖြ့ံၿဖိဳးေ၇းပါတီ ကိုအံတုႏိုင္ေလာက္ေသာေငြေၾကး၊ေနာက္လိုက္ပါတီ၀င္ ႏွင့္ေဒသၿပန့္ႏွံ့အေ၇ြးခံႏိုင္မွုမေတြ့၇ပါ။

(စ်) စစ္အစို၇အေနၿဖင့္အိမ္နီးခ်င္းတ၇ုတ္ႏိုင္ငံမွအပက်န္ႏိုင္ငံမ်ား (အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားအပါအ၀င္)၏သေဘာထားကို ဂ၇ုမစိုက္ပါ။ အထူးသၿဖင့္အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား၏အၾကံဥဏ္မ်ားကိုဂ၇ုစိုက္မည့္အလားအလာမၿမင္ပါ။ သို့ေသာ္ၿပည္တြင္း ၿပည္ပကၾကိဳတင္သိမထားေသာကိစၥကိုမူ၎၏အက်ိဳးအတြက္ၿဖစ္ပါကသေဘာတူလက္ခံေကာင္းလက္ခံပါသည္။ သိုု့ေသာ္ယင္းကားအၿမဲမဟုတ္ဆိုသည္ကိုသတိခ်ပ္ဖို့လိုပါသည္။ ေ၇ြးေကာက္ပြဲအၿပီးတြင္ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေ၇းတြင္၎ တို့ အာဏာတည္ၿမဲေ၇း ကိုအာမခံေသာဆက္ဆံေ၇းကိစၥမ်ားကိုသာေဇာက္ခ်လုပ္သြားမည္ၿဖစ္ပါသည္။ ဆိုလိုသည္မွာေၿမာက္ကို၇ီးယားဆက္ဆံေ၇းအပါအ၀င္။ကမၻာကဆန့္က်င္ေသာကိစၥမ်ားကိုေ၇ြူးေကာက္ပြဲေအာင္ပဲြကေပး ေသာအႏိုင္မဲဟူေသာ’ခြင့္ၿပဳလက္မွတ္’ ကိုတြင္က်ယ္စြာအသံုးခ်သြားမည္ၿဖစ္ပါသည္။ စစ္အစိုး၇အေနၿဖင့္ႏိုင္ငံတကာ၏ ဖိအားေပးမွုတိုင္းကိုမသိၾကိဳးက်ြံၿပဳ၇ာတြင္အစဥ္တစိုက္ၿပဳလုပ္ေလ့၇ွိေၾကာင္းသမိုင္းကၿပေနသည္မဟုတ္ပါလား။

(ည) တိုင္း၇င္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားကိုသပ္ခ်ွိဳေသြးခြဲေ၇းစနစ္ကိုစနစ္တက်အသံုးခ်ကာဖိႏွိပ္ခ်ဳတ္ခ်ယ္ေ၇းကိုပိုမိုခ်ဲ့ထြင္ၿပဳလုပ္ မည္ၿဖစ္ပါသည္။ နယ္ၿခားေစာင့္တပ္အၿဖစ္လက္မခံၿငင္းပယ္ခဲ့ေသာနယ္စပ္တိုင္း၇င္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္မ်ားကိုအင္ အားသံုးထိုးစစ္ဆင္မည္ၿဖစ္ပါသည္။ လက္၇ွိနယ္ၿခားေစာင့္တပ္မ်ားကိုစစ္ဌာနခ်ဳပ္မ်ားေအာက္သို့တဆင့္ၿပီးတဆင့္ သြတ္သြင္းသြားမည္ၿဖစ္ပါသည္။ ေက်း၇ွာၿမိဳ့မ်ားကိုလူမ်ိဳးခ်င္းေ၇ာေထြးကာတိုင္း၇င္းသားအုပ္စုငယ္မ်ားအၿဖစ္ ေၿပာင္းလဲဖန္တီးသြားမည္ၿဖစ္ပါသည္။

(ဋ) ႏိုင္ငံ၏အခ်က္အၿခာက်ေသာစီးပြားေ၇းလုပ္ငန္းမ်ားကိုလက္၇ွိခ်ဳတ္ကိုင္ေနေသာတဆုပ္စာလူတစ္စုထဲတြင္သာဆက္ လက္ကိုင္စြဲေစမည္ၿဖစ္ပါသည္။ ၎တို့ကမွတဆင့္ခြဲေ၀ေပးေသာလုပ္ငန္းမ်ားကိုအၿခားလုပ္ငန္း၇ွင္မ်ားကနီးစပ္၇ာလက္ ေ၀ခံ စနစ္ၿဖင့္စီးပြားလုပ္ကိုင္ခြင့္၇ၾကမည္ၿဖစ္ပါသည္။ လာဘ္ေပးလာဘ္ဟူကိစၥကိုၾကိဳ့ၾကားအေ၇းဟူမွုမ်ိဳးဟန္ၿပလုပ္မည္။ သို့ေသာ္လည္းမၾကာမွီမွာပင္လ်င္ယင္းအက်င့္ေဖါက္ဖ်က္မွုကိစၥကိုတ၇ား၀င္ကိစၥသဖြယ္အသြင္ေၿပာင္းသြားႏိုင္စ၇ာ၇ွိပါ သည္။ ႏိုင္ငံ၏စီးပြားေ၇းစနစ္ကိုေစ်းကြက္စီးပြားေ၇းစနစ္ဟုအမည္ေပးထားေသာ္လည္း၊ ၇ွိ၇ွိသမွ်စီးပြားေ၇းလုပ္ကြက္ မွန္သမွ်အုပ္ခ်ဳပ္သူလူတန္းစားႏွင့္၎တို့ႏွင့္နီးစပ္၇ာတို့၏အစီအမံအ၇သာေဆာင္၇ြက္လုပ္ကိုင္ခြင့္၇ႏိုင္ပါမည္။

(ဌ) အုပ္ခ်ဳပ္သူလူတန္းစား၊ အုပ္ခ်ဳပ္သူႏွင့္နီးစပ္ေသာစီးပြားေ၇းႏွင့္မိသားစုေဆြမ်ိဳးအသိုင္းအ၀ိုင္းလူတန္းစားႏွင့္ အအုပ္ခ်ဳပ္ခံသာမန္လူတန္းစားဟူ၍သိသာထင္၇ွားစြာေပၚထြက္လာမည္ၿဖစ္ပါသည္။

(ဍ) ပညာေ၇း။ က်န္းမာေ၇းႏွင့္လူမွုေ၇းဆိုင္၇ာကိစၥအ၀၀တို့ကိုလူထုကမိမိဖာသာ၇ွာၾကံ၇ေသာအေၿခအေနသို့သိသိ သာသာေ၇ာက္သြားမည္ၿဖစ္ပါသည္။ ကိုယ္ထူကိုယ္ထကိစၥအၿဖစ္လံုး၀ေ၇ာက္သြားမည္ၿဖစ္ပါသည္။ ပညာေ၇းႏွင့္က်န္းမာေ၇း၀န္ထမ္းမ်ားအတြင္းအက်င့္ပ်က္မွုႏွင့္ခ်ိဳ့ယြင္းမွုၾကီးမ်ားမဖံုးႏိုင္မဖိႏိုင္ေအာင္ေပၚထြက္လာ မည္ၿဖစ္ပါသည္။

ယင္းေဖၚၿပပါအလားအလာမ်ားကိုေလ့လာၾကည့္ပါကအၾကြင္းမဲ့အာဏာ၇ွင္လမ္းစဥ္သည္ၿပည္သူသန္း(၅၀)အားေမွာင္မိုက္ ေသာကာလ (Dark Age) အတြင္းသို့အ၇ွိန္အဟုန္ၿဖင့္တြန္းပို့ေနသည္ကိုသိသာထင္၇ွားစြာေတြ့၇မည္။ လူတစ္ဦး၏ေန့ တဓူ၀စား၀တ္ေနေ၇း၊အသက္၇ွင္၇ပ္တည္ေ၇းကိစၥအ၀၀ကိုအာဏာပိုင္တို့၏အုပ္ခ်ဳပ္မွုယႏၱယားၾကီးကကအ၇ိပ္မဲၾကီးသ ဖြယ္လြမ္းမိုးေနပါသည္။ လက္တဆုတ္စာေသာလူတစုအာဏာတည္ၿမဲေ၇းအတြက္လူထုအားအေၾကာက္တ၇ားၿဖင့္အုပ္ ခ်ဳပ္ေနေသာႏိုင္ငံအၿဖစ္သမိုင္းတြင္သြားၿပီၿဖစ္ပါသည္။ ၿမန္မာႏိုင္ငံကဲ့သို့သယံဇာတေပါၾကြယ္ၿပီးေ၇ခံေၿမခံေကာင္း၍ ေနခ်င့္စဖြယ္ေကာင္းေသာႏိုင္ငံမွ သည္ကမၻ့ာအဆင္း၇ဲဆံုးႏိုင္ငံအၿဖစ္သာမက၊ မိမိ၏ႏို္င္ငံသားမ်ားအေပၚဖိႏွိပ္ခ်ဳတ္ခ်ယ္၇ာ တြင္ၿပိဳင္ဖက္ကင္းေသာႏိုင္ငံ အၿဖစ္ႏိုင္ငံတကာအလယ္တြင္၇ွက္စဖြယ္ေ၇ာက္၇ွိေနသည္မဟုတ္ပါလား။

About maungmoenyo

ေမာင္မိုးညိဳ has written 57 post in this Website..