ငွက္ဖ်ားေရာဂါသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အျဖစ္အမ်ားေသာ ေရာဂါတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ ငွက္ဖ်ားေရာဂါသည္ ဆင္းရဲသူမ်ားကို ဆင္းရဲတြင္းထဲ ပို႔ေနေသာ ေရာဂါျဖစ္သည္။ ျမန္္မာႏိုင္ငံ လူဦးေရ ၏ ၇၀%သည္ ငွက္ဖ်ားေဒသတြင္ေနထိုင္ၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။

ငွက္ဖ်ားေရာဂါသည္ အေနာဖလိျခင္ အကိုက္ခံရ¨ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားႏိုင္သည္။ အနာဖလိျခင္သည္ ေတာေတာင္မ်ားတြင္ ေပါက္ပြား ေနထိုင္သည္။၄င္းျခင္သည္ ညေနပိုင္းႏွင့္ ညပိုင္းတြင္ ကိုက္သည္။ ငွက္ဖ်ားေရာဂါသည္ ျခင္ကိုက္ခံရျခင္း၊ ငွက္ဖ်ားပိုးပါေသာ ေသြးသြင္း မိျခင္း၊ မိခင္မွသေႏ¨သားသို႔ကူးစက္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္သာကူးစက္ႏိုင္ပါသည္။ စိမ့္စမ္းေရခ်ိဳးျခင္း၊ ေသာက္ျခင္း၊ ငွက္ေပ်ာသီးစားျခင္း တို႕ေၾကာင့္ မကူးစက္ႏိုင္ပါ။ ငွက္ေပ်ာသီးစားလွ်င္ သံုးႏွစ္ ငုတ္ ေနေသာ အဖ်ားျပန္ေပၚသည္ဟု ေျပာၾကသည္။ ငွက္ဖ်ားေရာဂါကို ေသခ်ာကုမထားပါက ငွက္ေပ်ာသီးထဲတြင္ပါေသာ ပီေအဘီေအဟုေခၚသည့္ ဓာတ္တစ္မ်ိဳးသည္ ငွက္ဖ်ားေရာဂါကို အားေပးႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ျပန္ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ စိမ့္စမ္းေရခ်ိဳးေန၊ ေသာက္ေနခ်ိန္တြင္ ျခင္ကိုက္ခံရသည္ကို မသိဘဲ ျပန္လာေသာအခ်ိန္ ဖ်ားေသာအခါ စမ္းေရခ်ိဳးလို႔၊ ေသာက္လို႔ ဖ်ားသည္ဟု ထင္တတ္ၾကသည္။

ငွက္ဖ်ားေရာဂါပိုးမွာ(၄)မ်ိဳးရွိသည္။ ပလပ္စမိုးဒီးယမ္းဖယ္စ္ီပရမ္၊ပလပ္စမိုးဒီးယမ္းဗိုင္းဗပ္၊ ပလပ္စမိုးဒီးယမ္းအိုေဗး၊ပလပ္စမိုးဒီးယမ္းမေလဒီေယးဟူí(၄)မ်ိဳးရွိသည္။ ျမန္္မာႏိုင္ငံတြင္ ပလပ္စမိုးဒီးယမ္းဖယ္စ္ီပရမ္ႏွင့္ ပလပ္စမိုးဒီးယမ္းဗိုင္းဗပ္ပိုးသည္ အျဖစ္မ်ားေသာပိုးမ်ား ျဖစ္သည္။

ငွက္ဖ်ားေရာဂါအျဖစ္မ်ားသူမ်ားမွာ ငွက္ဖ်ားေဒသတြင္ ေနထိုင္သူမ်ား၊ ငွက္ဖ်ားေဒသတြင္ ေနထိုင္သူမဟုတ္ပါက ငွက္ဖ်ားေဒသသို႔ တစ္ၾကိမ္တစ္ခါသြားေရာက္ဖူးသူမ်ား၊ ေတာထဲတြင္ အလုပ္လုပ္သူမ်ား ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ငွက္ဖ်ားျခင္ကိုက္ခံရသူတိုင္း ငွက္ဖ်ားေရာဂါ ျဖစ္ႏိုင္ ပါသည္။ ငွက္ဖ်ားေရာဂါျဖစ္္ပါက အသက္အႏၱရာယ္္္စိုးရိမ္ရသူမ်ားမွာ သက္ၾကီးရြယ္အို၊ ကေလး ငယ္ႏွင့္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္တို႔ျဖစ္သည္။ အိမ္အိုေတာ့ၾကားကန္္ လူအိုေတာ့ ေဆးခံရသည္ ဆိုသလိုပင္ သက္ၾကီးရြယ္အိုမ်ားသည္ နဂိုကမွ အားအင္ခ်ိနဲ႔ေနရသည့္အထဲ ေရာဂါ၀င္က ပိုးဆိုး ဖို႔သာ ရွိေတာ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သက္ၾကီးရြယ္အိုမ်ား ငွက္ဖ်ားမိပါက အျခားသူမ်ားထက္ ပိုအႏၱရာယ္ရွိပါသည္။ ကေလးငယ္မ်ား ငွက္ဖ်ားျဖစ္ျပီးပါက ဦးေႏွာက္ဖြံ႕ျဖိဳးမႈ ေနာက္က်ျခင္း၊ အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့ျခင္းတို႔ျဖစ္တတ္သည္။ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္မ်ား ငွက္ဖ်ားမိပါက ေသြးအား နည္း ျခင္း၊ ကိုယ္၀န္ပ်က္က်ျခင္း၊ လမေစ့ေသာကေလးေမြးျခင္း၊ ကေလးအေသ ေမြးျခင္းတို႔ျဖစ္တတ္ သည္။

ငွက္ဖ်ားေရာဂါ၏ သာမာန္လကၡဏာမ်ားမွာ ခ်မ္းတံုဖ်ားျခင္း၊ ေခါင္းကိုက္ျခင္း၊ ေခၽြးထြက္မ်ားျခင္း၊ ကိုယ္လက္မအီမသာျဖစ္ျခင္း တို႔ျဖစ္သည္။ ငွက္ဖ်ားေရာဂါသည္ အခ်ိန္မွန္ အဖ်ားတက္တတ္ျပီး အဖ်ားမရွိေသာအခ်ိန္တြင္ လူေကာင္းအတိုင္းေနႏိုင္သည္။ ထိုလကၡဏာ မ်ား ျပပါက နီးစပ္ရာက်န္းမာေရးဌာနတြင္ ေသြးစစ္ၾကည္႔ႏိုင္သည္။ ယခုအခါ ပါရာခ်ပ္ဟု ေခၚေသာ ကိရိယာတစ္မ်ိဳးျဖင္႔ အလြယ္တကူ စစ္ေဆးႏိုင္ျပီ ျဖစ္္သည္။ သို႔ေသာ္ ၄င္းကိရိယာ သည္ ပလက္စမိုးဒီးယမ္းဖယ္စီပရမ္ ဟု ေခၚေသာ ဦးေႏွာက္ထဲ၀င္ေရာက္ႏိုင္သည့္ ျပင္းထန္ ငွက္ဖ်ားပိုးကိုသာ စစ္ေဆးႏိုင္သည္။ စစ္ေဆးျပီးပါက ငွက္ဖ်ားအျမစ္ျဖတ္ေဆးကို တတ္ကၽြမ္း နားလည္ေသာ ဆရာ၀န္၊ ဆရာမမ်ား၏ ညႊန္ၾကားခ်က္အတိုင္း ေသာက္သံုးသင့္သည္။ ထိုသို႔ကုသမႈမခံယူပါက ငွက္ဖ်ားပိုး ဦးေႏွာက္ထဲေရာက္သြားျခင္း၊ ေက်ာက္ကပ္ထဲေရာက္ သြားျခင္း၊ အသည္းထဲေရာက္သြားျခင္းတို႔ျဖစ္တတ္သည္။

ငွက္ဖ်ားပိုး ဦးေႏွာက္ထဲေရာက္သြားပါက ကေယာင္ကတမ္းေျပာျခင္း၊ တက္ျခင္း၊ သတိလစ္ျခင္းတို႔ျဖစ္တတ္သည္။ ေက်ာက္ကပ္ထဲေရာက္ပါက ဆီးအေရာင္ရင့္ျခင္း၊ ဆီးအေရာင္ မည္းမည္းသြားျခင္းတို႔ျဖစ္တတ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ငွက္ဖ်ားေရာဂါ အႏၱရာယ္ရွိေသာ အေျခအေန တြင္ လူအမ်ားက စုန္း၊နတ္ျပဳစားသည္ဟု ထင္တတ္ၾကသည္။ အေရးေပၚေဆးရုံ၊ေဆးခန္းသို႔ သြားရမည့္အစားအယူအဆမ်ားမွားကာ ပေယာဂဆရာမ်ားႏွင့္ကုသၾကရာမွ မေသသင့္ဘဲ ေသဆံုးၾကရသည္။ အမွန္စင္စစ္ေဆးရ၊ုံေဆးခန္းသို႔အျမန္ဆံုး သြားသင့္သည္။မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ငွက္ဖ်ားေရာဂါဟု သံသယရွိပါက နီးစပ္ရာ ေဆးရုံေဆးခန္းသို႔ သြားေရာက္ စစ္ေဆးကုသမႈခံယူ သင့္သည္။

ကာကြယ္ျခင္းသည္ ကုသျခင္းထက္ ပိုေကာင္းသည္ဟူေသာ စကားအတိုင္းပင္ ငွက္ဖ်ားေရာဂါသည္လည္း ျဖစ္မွကုသျခင္းထက္ မျဖစ္ခင္ကၾကိဳတင္ကာကြယ္ထားျခင္းသည္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။ ငွက္ဖ်ားေရာဂါကို မည္သို႔ကာကြယ္မည္နည္း။ အေကာင္းဆံုး ကာကြယ္ နည္းမွာ ဘယ္ေနရာမွာအိပ္အိပ္၊ ဘယ္အခ်ိန္ပဲအိပ္အိပ္ ျခင္ေထာင္ေထာင္အိပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ျခင္မေပါက္ပြားေစရန္ ျခင္ေပါက္ႏိုင္ေသာ ေနရာမ်ားကို၊ ေရစီးေရလာေကာင္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ ျခင္း တို႔ကိုျပဳလုပ္ရမည္ ျဖစ္သည္။

About wunnakoko

wunna koko has written 35 post in this Website..

IT