သစ္ေမႊးပင္ စိုက္ပ်ဳိးျခင္း လမ္းညႊန္ (၁)

— သုေတသနစာတမ္းမ်ားအရ သဘာ၀အားျဖင့္ သစ္ေမႊးပင္၁၀ပင္လွ်င္၁ပင္သာ အဆီခဲျဖစ္တည္ ႏိုင္ျခင္း၊ အဆီခဲျဖစ္တည္ႏိုင္သည့္အပင္မွာလည္း သက္တမ္းအနည္းဆံုး ႏွစ္၃၀မွ၅၀ အတြင္းမွသာ ျဖစ္ႏိုင္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ (Artificial Infection) သဘာ၀ကိုတုပ၍ ေဆးထိုးသြင္းျခင္းကို အနည္း ဆံုး အပင္လံုးပတ္ 3cm (DBH) (၂ႏွစ္သားမွ ၃ႏွစ္အတြင္း) ခန္႔မွ စတင္ထိုးသြင္းႏိုင္ပါသည္။ ေဆးထုိးျပီးေနာက္ ၁၈လ(တႏွစ္ခဲြ)ၾကာလွ်င္ အပင္ခုတ္လဲွ၍ အဆီထုတ္ယူႏိုင္ပါသည္။

— သစ္ေမႊးတစ္ပင္ခ်င္းစီိ၏ အဆီထြက္ႏႈန္းမွာ ေဆးထိုးသြင္းမႈနည္းစနစ္က်မႈ၊ အပင္ၾကီးထြားမႈ တို႔ေပၚမူတည္ေနပါသျဖင့္ အဆီထြက္ႏႈန္း အေကာင္းဆံုးအရြယ္မွာ ၇ႏွစ္၊ ၈ႏွစ္သားအရြယ္ ျဖစ္သည္။ အေကာင္းဆံုးအၾကံျပဳလိုသည္မွာ စိုက္ပ်ဳိးထားေသာအပင္၏ ၁၀-၂၀%ကို ၄ႏွစ္ သားအရြယ္တြင္ ေဆးထုိးေရာင္းျပီး က်န္ ၈၀-၉၀%ကို ၈ႏွစ္သားအရြယ္မွသာ ေဆးထိုး၊ အဆီထုတ္ေရာင္းဖို႔ အၾကံျပဳလိုပါသည္။

— မစိုက္ပ်ဳိးခင္ မိမိစိုက္ပ်ဳိးမည့္ေျမေနရာကို ဦးစြာ ပထမ ရွင္းလင္းခုတ္ထြင္ရပါမည္။ မိမိစိုက္ပ်ဳိး မည့္ ေျမဧရိယာရရွိမႈေပၚမူတည္၍ ၆’x၆’၊ ၇’x၇’၊ ၈’x၈’၊ ၁၀’x၁၀’ ျခားစီ ၁ေပခြဲပတ္လည္က်င္းမ်ား တူး၍ ေျမၾသဇာထည့္(ႏွပ္)ျပီး ႏွစ္ပတ္ခန္႔အၾကာ တြင္ စိုက္ပ်ဳိးႏိုင္ပါသည္။ အကယ္၍ စိုက္ပ်ဳိးမည့္ ေျမတြင္ အရိပ္ရပင္မ်ားရွိေနပါကတတ္ႏိုင္သေရြ႕ ထိုအပင္မ်ားကို ခ်န္လွပ္၍ စိုက္ပ်ဳိးသင့္သည္။ သရက္၊သီဟုိဠ္၊ရာဘာ၊ဆီအုန္း၊ေကာ္ဖီ၊ဒညင္း၊လိုင္ခ်ီး၊ေထာပတ္စေသာ ႏွစ္ရွည္ပင္မ်ားသာမက ဟင္းသီး/ရြက္ပင္မ်ားႏွင့္လည္း ေရာေႏွာစိုက္ပ်ဳိး ႏိုင္ပါသည္။

— သို႔ရာတြင္ အပင္ေျခမွ၂ေပခြဲ၊ ၃ေပပတ္လည္ အထိ အပင္ၾကီးမ်ားမရွိေစရန္ အကြက္စီစဥ္၍ စိုက္ပ်ဳိးသင့္ပါသည္။ ေပါင္းပင္မ်ားကို ၂လ၊၃လ လွ်င္တစ္ၾကိမ္ ေပါင္းရွင္းေပးရပါမည္။

— မစိုက္ခင္ငွက္ေပ်ာကိုတလၾကိဳတင္၍ အပင္မွ ၃´ျခားစီ (သစ္ေမႊးကို ၆’x၆’ပတ္လည္စိုက္လွ်င္) ၄ပင္ပတ္လည္ျခံရံ၍ စိုက္ပ်ဳိးသင့္သည္။ သစ္ေမႊး ပင္၃ႏွစ္သားေက်ာ္လွ်င္ ငွက္ေပ်ာကိုခုတ္ရမည္။

— မိုးရာသီတြင္အပင္ေျခရင္း၌ေရမ၀ပ္ေစရန္ ၁ေပခြဲ ပတ္လည္ခန္႔ ေျမျပင္ညီမွ ကုန္းမို႔မို႔သဏၭာန္ ေျမဖို႔ေပးပါ။

— ေျမၾသဇာကိုတစ္ႏွစ္လွ်င္ (ေမလႏွင့္ႏို၀င္ဘာလ) ၂ၾကိမ္ေကၽြးရပါမည္။

— မိုးရာသီမွလြဲ၍က်န္လမ်ားတြင္ေရကို အနည္းဆံုး ၂ရက္၁ၾကိမ္ေလာင္းေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ေနအလြန္ပူ၍ အရိပ္နည္းပါက အနည္းဆံုး၁ရက္ ၁ၾကိမ္ေလာင္းေပးသင့္ပါသည္။ ၂ႏွစ္သားေက်ာ္ လွ်င္ ေရေသာက္ျမစ္ေကာင္းစြာစုတ္မိခ်ိန္၌ ေရေလ်ာ့ေလာင္းႏိုင္ပါသည္။

— ေရေလာင္းခ်ိန္ကို ေႏြရာသီတြင္ မနက္ ၆-၉နာရီ အတြင္း၊ ေဆာင္းရာသီတြင္ မနက္ ၉-၁၁နာရီ အတြင္း၊ ရာသီဥတုႏွင့္ ေျမၾကီးအစိုဓာတ္တို႔ေပၚ မူတည္၍ မနက္ပိုင္းကို ေလာင္းသင့္သည္။ ေဆာင္းတြင္းႏွင့္ မိုးမ်ားဆက္တိုက္ရြာလြန္းလွ်င္ (အပင္ပတ္လည္တြင္ေပါင္းျမက္မ်ားထူထပ္လြန္း လွ်င္) မိႈက်တတ္၍ မႈိေဆးေကၽြးရန္လိုပါသည္။

ေရေလာင္းမႈကို ေလွ်ာ့ခ်လိုလွ်င္ အပင္ ၏ ၂ေပ ပတ္လည္ ေျမျပင္ေပၚတြင္ ေကာက္ရိုး၊ ၀ါးရြက္၊ အရြက္ေဆြးတုိ႔ကို ပံုထားပါက ေရျဖန္းျပီး ေနာက္တစ္ရက္ညေနတိုင္ ေျမၾကီးအစိုဓာတ္ရွိေနေသး၍ တရက္ျခားတခါသာ ေလာင္းေပးရန္ လိုပါသည္။

— ေနရာေဒသေပၚမူတည္၍ ပိုးက်မႈမွာ ကြာျခား တတ္ပါသည္။ အေတြ႕အၾကံဳအရ မိုးမက်မီႏွင့္ မိုးကုန္လမ်ားတြင္ ပိုး ပို၍က်တတ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပိုးက်သည့္လကၡဏာရပ္မ်ားကို ေစာစီးစြာေတြ႕သည္ႏွင့္ ေဆးၾကိဳျဖန္းထားသင့္ ပါသည္။ လိုအပ္၍ မိႈေဆး၊ အားေဆးႏွင့္ ပိုးသတ္ ေဆးမ်ားကိုေလာင္းလွ်င္ ညေန ေနေအးခ်ိန္မ်ား တြင္သာ ေလာင္းသင့္သည္။ ထိုေဆးမ်ားကို တစ္ျပိဳင္နက္(တခ်ိန္တည္း) မေလာင္းသင့္ေပ၊ အနည္းဆံုး၃ရက္ျခားစီကြာ၍ ေလာင္းသင့္သည္။

— အပင္၁ႏွစ္သားအရြယ္တြင္ ေျမခ်စိုက္ပ်ဳိးရန္ အသင့္ေတာ္ဆံုးျဖစ္၍ မိုးမစခင္ ေမလအကုန္ ဇြန္လဆန္းတြင္ေျမခ်စိုက္ပ်ဳိးရန္အၾကံျပဳပါသည္။

— သစ္ေမႊးပင္မွာ ၂ႏွစ္သားအရြယ္အထိ ေသခ်ာစြာ ဂရုစိုက္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ပ်ဳိးပင္၁ႏွစ္ သားအပင္၀ယ္ယူ၍ စိုက္ပ်ဳိးပါက ၁ႏွစ္ခန္႔သာ ဂရုတစိုက္ စိုက္ပ်ဳိးေပးရန္ လိုပါသည္။

သဘာ၀စိုက္ပ်ဳိးနည္းကို ေနာက္ပိုင္း အေသးစိတ္ေဆြးေႏြးပါမည္။

စိတ္ပါ၀င္စားသူ အားလံုးကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္

About Wai Aung Chan Myo

Wai Aung Chan Myo has written 53 post in this Website..

Now, I plant agarwood in Thanlyin and also Meiktilar. There are more than hundred thousands of agarwood (saplings). But grow nearly 2000 plant in Thanlyin and Meiktilar.

   Send article as PDF