ကၽြန္ေတာ္တို႔ WordPress theme ေလးတစ္ခုကို အေျခခံအက်ဆံုးနဲ႔ အလုပ္လည္းအျပည့္အ၀လုပ္ေအာင္ တည္ေဆာက္ၾကည့္ၾကပါမယ္။
Wordpress theme တစ္ခုမွာ မပါမျဖစ္ file 5 ခုရွိပါတယ္။
1.header.php : herader မွာေတာ့ css file ေတြ link လုပ္တာ ၿပီးေတာ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ theme ရဲ႔ header ပိုင္းကိုတည္ေဆာက္ၾကပါမယ္။
2.index.php : index မွာေတာ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ header တို႔ footer တို႔ကိုလွန္းေခၚမယ္ ၿပီးေတာ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေရးထားတဲ့ post ေတြကိုေခၚရပါမယ္။
3.sidebar.php : sidebar မွာေတာ႔ category ေတြ tag ေတြကို link ခ်ိတ္ၿပီးေဖၚျပရမယ့္ အပိုင္းျဖစ္ပါတယ္။
4.footer.php : footer မွာေတာ႔ copyright အခ်က္လက္ေလးေတြေဖၚျပပါမယ္။
5.style.css : style ကေတာ႔ site တစ္ခုလံုးရဲ႔ design ခ်ေပးမဲ့ေနရာျဖစ္ပါတယ္။

Template Tag
Wordpress Theme ကိုတည္ေဆာက္တဲ့ေနရာမွာ template tag လို႔ေခၚတဲ့ php function ေတြကိုသံုးရပါတယ္။ အဲဒီ function ေတြကေန ကၽြန္ေတာ္တို႔လိုခ်င္တဲ့အခ်က္ေတြကို database ထဲကေနဆြဲထုတ္ေပးပါတယ္။
ဥပမာ။ ။
<?php bloginfo(‘template_url’); ?> ဆိုရင္ကၽြန္ေတာ္တို႔ template ရဲ႔ URL ကို return ျပန္ေပးပါလိမ့္မယ္။

စမေရးခင္ပိုျမင္သာေအာင္ html ပံုၾကမ္းေလးအရင္ေရးၾကည့္ပါမယ္။
header.php

<html>
<head>
<title></title>
</head>
<body>
<div id="wrapper">
<div id="header">
header
</div><!-- close header -->
<div id="content">

index.php

<div id="main">
main
</div> <!- main close ->

sidebar.php

<div id="sidebar">
sidebar
</div> <!- sidebar close ->

footer.php

</div><!- content close ->
<div id="footer">
footer
</div><!- footer close ->
</div><!- wrapper close ->
</body>
</html>

header.php ကိုစေရးၾကရေအာင္
ဒါကေတာ႔ header.php အစအဆံုးပါ။ ေအာက္မွာတစ္ေၾကာင္းခ်င္းရွင္းျပထားပါတယ္။

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" <?php language_attributes(); ?>>
<head>
<title><?php wp_title(); ?> <?php bloginfo('name'); ?></title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="<?php bloginfo('html_type'); ?>; charset=<?php bloginfo('charset'); ?>" />
<link type="text/css" rel="stylesheet" href="<?php bloginfo('template_url'); ?>/style.css" />
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="RSS 2.0" href="<?php bloginfo('rss2_url'); ?>" />
<link rel="alternate" type="text/xml" title="RSS .92" href="<?php bloginfo('rss_url'); ?>" />
<link rel="alternate" type="application/atom+xml" title="Atom 1.0" href="<?php bloginfo('atom_url'); ?>"
<link rel="pingback" href="<?php bloginfo('pingback_url'); ?>" />
<?php wp_head(); ?>
</head>
<body>

<div id="wrapper">
<div id="header">
<div><a href="<?php bloginfo('siteurl'); ?>"><?php bloginfo('name'); ?></a></div>
<div><?php bloginfo('description'); ?></div>
</div><!-- close header -->
<div id="content">
<!DOCTYPE html PUBLIC “-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” “http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>

ဒါကေတာ႔ document type ကိုေၾကျငာတာပါ။

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" <?php language_attributes(); ?>>

ဒါကေတာ႔ html အဖြင့္ tag ေပါ႔။ သူမွာ php function တစ္ခုပါတာကိုေတြ႔ရမွာပါ။

<head>
<title><?php wp_title(); ?> <?php bloginfo('name'); ?></title>

titel ကို dynamic အေနနဲ့ေခၚထားတာပါ။ post တစ္ခုကိုေရာက္ေနမယ္ဆိုရင္ အဲဒီ post ရဲ႔ title ကို wp_title() ဆိုတဲ့ function ကလွမ္းေခၚေပးပါလိမ့္မယ္။ သူေနာက္က ကိုယ့္ blog ရဲ႔အမည္လာပါလိမ့္မယ္။ တကယ္လို့ home page မွာဆိုရင္ေတာ႔ blog name ကို title မွာျပပါလိမ့္မယ္။

<meta http-equiv="Content-Type" content="<?php bloginfo('html_type'); ?>; charset=<?php bloginfo('charset'); ?>" />

ဒီအေၾကာင္းကေတာ႔ search engin အတြက္ေရးထားတာပါ။

<link type="text/css" rel="stylesheet" href="<?php bloginfo('template_url'); ?>/style.css" />
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="RSS 2.0" href="<?php bloginfo('rss2_url'); ?>" />
<link rel="alternate" type="text/xml" title="RSS .92" href="<?php bloginfo('rss_url'); ?>" />
<link rel="alternate" type="application/atom+xml" title="Atom 1.0" href="<?php bloginfo('atom_url'); ?>"

ေပၚဆံုးအေၾကာင္းကေတာ႔ css ဖိုင္ကိုေခၚတာျဖစ္ၿပီး ေအာက္သံုးေၾကာင္းကေတာ႔ rss အတြက္ျဖစ္ပါတယ္။

<div id="header">
<div><a href="<?php bloginfo('siteurl'); ?>"><?php bloginfo('name'); ?></a></div>
<div><?php bloginfo('description'); ?></div>
</div><!-- close header -->

header မွာကၽြန္ေတာ္တို႔ site အမည္နဲ႔ description ကိုေဖာ္ျပထားၿပီး site အမည္ကို link ခ်ိတ္ထားပါတယ္။ header ကိုအလွဆင္တဲ့အပိုင္းကေတာ႔ css file မွာေရးရမွာပါ။
ေနာက္အပိုင္းမွာ index.php ကိုေရးၾကတာေပါ႔။

About wailynnoo

wailynn oo has written 57 post in this Website..

I am a blogger.