သိပၸံသုေတသီမ်ားက ကမၻာ့ေျမျပင္၊ ေရျပင္ပူေႏြးလာမႈသည္ ေက်းငွက္တိရစၧာန္မ်ားႏွင့္ သစ္ပင္၊ ပန္းပင္ ငယ္မ်ားအား ပို၍ေအးေသာေဒသမ်ား သို႕ေျပာင္းေရႊ႕ေစကာ အျခားအေျပာင္း အလဲမ်ားလည္း ျဖစ္ေပၚေစေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာလာ ၾကပါသည္။ အဆိုပါ ေလ့လာမႈမ်ားအရ ပူေႏြးလာသည့္ ဥတုရာသီက ေတာသတၱဝါမ်ားအား မိမိတို႕ ဇာတိေဒသ သဘာဝ ဝန္းက်င္မ်ားမွ စြန္႕ခြာသြားေစေၾကာင္း ေတြ႕ရွိလာၾကပါသည္။
သဘာဝ Nature မဂၢဇင္းပါ ေဖာ္ျပခ်က္အရ သစ္ပင္ပန္းပင္မ်ား ဖူးပြင့္မႈ၊ ငွက္မ်ား၏ ခရီးေဝးပ်ံသန္း ေျပာင္းေရႊ႕မႈတို႕သည္ ယခုႏွစ္တြင္ အခ်ိန္ပိုမိုေစာစြာ ျဖစ္ေပၚခဲ့ရသည္။ အက်ဳိးဆက္အားျဖင့္ သဘာဝဝန္း က်င္ယိုယြင္းျခင္း၊ ေဒသတြင္း သဘာဝ ေတာတိရစၧာန္ႏွင့္ ငွက္မ်ား ဆံုး႐ႈံးပ်က္စီးရျခင္း၊ အခ်ဳိ႕ေသာ ရွားပါးသတၱဝါမ်ား လံုးဝမ်ဳိးသုဥ္း ကြယ္ေပ်ာက္ျခင္း စသည့္ အႏၲရာယ္မ်ားရွိ လာႏိုင္ေၾကာင္း သိပၸံသုေတသီတို႕က သတိေပးၾကပါသည္။
သစ္ပင္ ပန္းပင္မ်ားႏွင့္ ေတာေန သတၱဝါမ်ားသည္ သဘာဝဝန္းက်င္ အေျပာင္းအလဲကို အၿမဲတေစ တံု႕ျပန္ျပဳမူေလ့ ရွိသည္။ သိပၸံပညာရွင္မ်ားက စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ယာဥ္မ်ားသည္ ေလထုအတြင္းသို႕ ေလွာင္အိမ္သဖြယ္ ပိတ္ဆို႕ေနေစသည့္ အပူေငြ႕ႏွင့္ အဆိပ္ ဓာတ္ေငြ႕မ်ားကို ထုတ္လႊတ္ေနကာ ကမၻာ့ရာသီဥတုကို ပိုမိုပူေႏြးေစ ေၾကာင္းေျပာဆိုၾကပါသည္။
တကၠဆပ္ျပည္နယ္ တကၠသိုလ္မွ ဇီဝေဗဒပညာရွင္ ကယ္မလီ ပါမီဆန္ႏွင့္ ဝစၥလီယန္တကၠသိုလ္မွ ေဘာ ဂေဗဒပညာရွင္ ဂယ္ရီယိုေဟတို႕အဖြဲ႕သည္္ သဘာဝ ေတာသတၱဝါ အမ်ဳိးေပါင္း တစ္ေထာင့္ခုႏွစ္ရာတို႕၏ ေျပာင္းေရႊ႕က်က္စားမႈမ်ားကုိ သခ်ၤာေဗဒ ကြန္ပ်ဴတာ ပ႐ိုဂရမ္မ်ားျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေလ့လာစူးစမ္းခဲ့ၾကသည္။ အဆိုပါ အဖြဲ႕သည္ ေျမာက္အေမရိကႏွင့္ ဥေရာပရွိ အမ်ဳိးအစား ကိုးဆယ့္ကိုးမ်ဳိးေသာငွက္၊ ပိုးမႊားႏွင့္ အပင္ငယ္မ်ားကို အထူးျပဳကာ အေသးစိတ္ စူးစမ္းခဲ့ၾကရာ အပင္ငယ္မ်ား၊ ေတာသတၱဝါပိုးမႊားမ်ားသည္ ပို၍ေအးေသာ ေျမာက္ဘက္ပိုင္း ေဒသမ်ားသို႕ တစ္ဆယ္ႏွစ္လွ်င္ ပ်မ္းမွ် ေျခာက္ကီလိုမီတာခန္႕၊ ဥေရာပတိုက္ရွိ အခ်ဳိ႕လိပ္ျပာမ်ဳိးမ်ားသည္ ကီလိုမီတာ တစ္ရာခန္႕အထိ ေျမာက္ဘက္ ေဒသမ်ားသို႕ ေရႊ႕ေျပာင္းၾကေၾကာင္း ေတြ႕ရွိၾကသည္။
၄င္းတုိ႕အဖြဲ႕၏ အျခားေလ့လာ မႈတစ္ခုတြင္ သဘာဝ ေတာသတၱဝါမ်ားႏွင့္ အပင္ငယ္ အမ်ဳိးေပါင္း တစ္ရာခုနစ္ဆယ့္ ႏွစ္မ်ဳိးကို အခ်ိန္ယူ ေလ့လာခဲ့ရာ အေကာင္ေပါက္ ေမြးဖြားျခင္း၊ ပန္းပြင့္ျခင္းတို႕မွာ ဆယ္စုႏွစ္ တစ္စုလွ်င္ ပ်မ္းမွ်ႏွစ္ရက္ ေစာစြာျဖစ္ေပၚေၾကာင္း ေတြ႕ၾကပါသည္။
ယေန႕ကမၻာေျမေပၚတြင္ လူဦးေရ အဆမတန္ တိုးပြားျခင္း လူတို႕၏ စီးပြားေရး ေလာဘေၾကာင့္ သစ္ေတာမ်ား၊ ဒီေရေတာမ်ား ျဖဳန္းတီးကာ သဘာဝ ေဂဟစနစ္ ယိုယြင္းလာပါသည္။ အမ်ဳိးသား ေအာ္ဒူဘြန္အဖြဲ႕ National Audubon Society သုေတသန စာတမ္းတစ္ေစာင္တြင္ ေျမာက္အေမရိက ဟာဝိုင္အီႏွင့္ ေပၚတိုရီကို ငွက္မ်ဳိးမ်ားစြာသည္ သဘာဝဝန္းက်င္ႏွင့္ ဥတုရာသီ ေဖာက္ျပန္ေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း(ေလးပံုတစ္ပံု) ခန္႕ေလွ်ာ့နည္းသြားခဲ့ရေၾကာင္း၊ စဲယူလင္းဝါဘလာ Cerulean Warbler ကဲ့သို႕ေသာေတးသီငွက္မ်ား အေရအတြက္မွာ ၇ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ အထိပင္ ေလ်ာ့နည္းသြားခဲ့ေၾကာင္း။ အေမရိကန္ အလယ္ပိုင္း နယ္ေျမတြင္ ဟင္စလို စာကေလး Henslow’s Sparrow မ်ားဦးေရသည္ ၈ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းေလ်ာ့ နည္းခဲ့ေၾကာင္း။ ဟာဝိုင္အီရွိ အကီကီ ငွက္မ်ဳိးမွာ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္က ငွက္ေကာင္ေရ ၆၈ဝဝ ေက်ာ္ရွိခဲ့ၿပီး ၂ဝဝ၃ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ေထာင္ခန္႕သာရွိေတာ့ ေၾကာင္း တင္ျပခဲ့ပါသည္။
အမ်ဳိးသား ေအာ္ဒူဘြန္အဖြဲ႕သည္ ကမၻာတြင္ ေရွးအက်ဆံုးႏွင့္ အက်ယ္ျပန္႕ဆံုး ကမၻာ့ဝန္းက်င္ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းႀကီး တစ္ခုျဖစ္ကာ သုေတသန စာတမ္းကို အေမရိကန္ႏိုင္ငံႏွင့္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားမွ ပညာရွင္တို႕၏ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္ကုိ စုစည္းတင္ျပခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
အဆိုပါအဖြဲ႕ႀကီးမွ ပညာရွင္ ဖရင့္ဂီးလ္က ငွက္မ်ဳိးမ်ားစြာကို လံုးဝ မပ်က္သုဥ္းမီ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ ေပးၾကပါရန္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံ အစိုးရႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို သတိေပး ေမတၱာရပ္ခံပါသည္။ အဆိုပါ ပညာရွင္က ငွက္ေလာကသည္ ကမၻာေျမႀကီး၏ က်န္းမာေရး ေကာင္းမြန္မႈကို စစ္ေဆးတိုင္းတာျခင္း တစ္နည္းျဖစ္ေၾကာင္း။ ငွက္ကေလးမ်ားကို ဥပဒ္အႏၲရာယ္ ျဖစ္ေစသည့္ အရာတို႕သည္ လူတို႕ကိုလည္း အလားတူ ဥပဒ္ေဘး ျဖစ္ေစပါေၾကာင္း။ ငွက္ငယ္မ်ားစြာ ဦးေရ ေလ်ာ့နည္းလာရျခင္းသည္ ကြၽႏု္ပ္တို႕ ကမၻာေျမ၏ သဘာဝဝန္းက်င္ ဖ်ားနာေနေၾကာင္း သတိေပး ေခါင္းေလာင္းသံျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုပါသည္။
Ref:Wildlife Reacting To-climate changes: Birds Threa tened. (By.G.Grow/Mosoic 3/03)

About intro

Lionel Intro has written 162 post in this Website..