0

ျမန္မာႏုိင္ငံအႏွံ႔တြင္ရွိေသာ လမ္းမ်ားကို ကုမၸဏီမ်ားအား BOT စနစ္ျဖင့္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးႏွင္းသဇင္ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီက ေဂြးခ်ဳိ-ပခုကၠဴလမ္းပိုင္း လုပ္ကိုင္ခြင့္ရ

-
3

ပုဂၢလိကဆိုင္မ်ားမွ ဓာတ္ဆီကို တစ္ေန႔လွ်င္ ကားတစ္စီးတစ္ေခါက္ႏႈန္းေရာင္းခ်ေပး

-
0

နယ္ပယ္အစံုလုပ္ကိုင္ေနသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ား၊ ဝင္ေရာက္လာႏုိင္သည့္ ႏုိင္ငံျခားလုပ္ငန္းအခ်ဳိ႕ႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္ရန္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအခ်ဳိ႕ ညိႇႏႈိင္းျပင္ဆင္

-
1

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕စြန္တြင္ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ ေရွာ့ပင္းစင္တာအခ်ဳိ႕ တြက္ေျခမကိုက္၍ ပိတ္သိမ္းမႈမ်ားျပဳလုပ္

-
0

အက်ဳိးအျမတ္ကိုသာေမွ်ာ္ကိုး၍ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားမွ သဘာဝသယံဇာတမ်ား အလြန္အကၽြံထုတ္ယူသံုးစြဲမႈပိုမိုလာ

-