1

ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ခြင့္ မွတ္ပံုတင္ေၾကး မေပးသြင္းႏုိင္၍ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ တင္သြင္းႏုိင္သည့္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား အေရအတြက္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္ထက္ နည္းပါးခဲ့ရ

-
2

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ေစ်းဝယ္စင္တာ၊ ဆိုက္ဘာကေဖးႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ အပန္းေျဖရာေနရာအခ်ဳိ႕တြင္ လံုၿခံဳေရးကင္မရာကို အလြဲသံုးကာ ပုဂၢိဳလ္ေရးေႏွာင့္ယွက္မႈမ်ားရွိလာ

-
1

အားေဆးအခ်ိဳ႕ ေရာေႏွာေရာင္းခ်မႈေတြ႕ရွိေန

-
3

ထိုင္းႏုိင္ငံရွိ ေဆး႐ုံမ်ားတြင္ ေဆးကုသမႈခံယူသည့္ ႏုိင္ငံအသီးသီးမွ လူနာမ်ားအနက္ ျမန္မာလူနာဦးေရ အမ်ားဆံုးစာရင္းတြင္ ပါဝင္ေန

-
5

စားသံုးရန္မသင့္ဟု ေၾကညာထားေသာ ႏိုင္ငံျခားျဖစ္စားဆီအခ်ိဳ႕ကိုေစ်းကြက္တြင္ ျပန္လည္ေတြ႔ရွိ

-