1

သက္တမ္းကုန္ဆံုးေတာ့မည့္ အိမ္ၿခံေျမေရာင္းဝယ္ခြန္ ေလွ်ာ့ခ်ေပးထားမႈအား တစ္ႏွစ္သက္တမ္း ထပ္တိုးမည္ဟုသိရ

-
0

အြန္လိုင္းမွ ေျပာႏုိင္ေသာ Skype က ဝန္ေဆာင္ခ ထပ္မံေလွ်ာ့ခ်

-
0

ေရေၾကာင္းတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ အနိမ့္ဆံုးရမွတ္ ရွစ္ႏွစ္အတြင္း အမွတ္ ၈၀ေက်ာ္တိုး

-
1

ပုိက္လုိင္းျဖင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ တင္ပုိ႔ေရာင္းခ်ေနသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ကမာၻ႕အဆင့္ ၁၃ ေနရာသုိ႔ေရာက္ရိွ၊ ရတနာႏွင့္ရဲတံခြန္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ေျမမွ ထုိင္းႏုိင္ငံသုိ႔ေန႔စဥ္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ကုဗေပ တစ္ဘီလ်ံေက်ာ္ ပုိ႔လႊတ္ေရာင္းခ်လ်က္ရိွ

-
0

ေလွာ္ကားတြင္ အႀကီးစားျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနသျဖင့္ ႐ုံးပိတ္ရက္မ်ားတြင္သာဖြင့္လွစ္

-