40

တုိင္းျပည္ႏွင့္ လူမ်ိဳးအတြက္ အသက္စြန္႔ရန္ အသင့္ဟု ဦးေတဇ ေျပာၾကား

-
14

သင္မၾကာခဏ ဖ်ားနာေစရန္ႏွင့္ ရုပ္ဆိုးေစရန္

-
23

အဂၤလိ္ပ္အသံထြက္မွားျပီး ေရးၾကေျပာၾကေသာ..

-
1

၂၁ရာစု၏ ရက္သတၱပတ္အခ်စ္ႏွင့္ေႏြရာသီေတးဖြဲ ့

-
30

ေက်ာက္ပန္းေတာင္း ၿမိဳ႕နယ္ ပ်ဥ္းမကန္ ေက်းရြာအနီး ဂ်ပန္အမ်ဳိးသမီး ခရီးသြားတစ္ဦး အသတ္ခံရမွဳျဖစ္ပြား

-