66

မင္းအုပ္စိုး ေသာင္းက်န္းေနတာပါတဲ့

-
36

ေခတ္ပ်က္သူေဌးေတြ ဖ်က္ဆီးလိုက္တဲ့ အေမြ

-
4

ေ႐ွးေဟာင္းအေမြအနစ္မို ့ ထိန္းသိမ္းသင့္ပါတယ္

-
16

စိတ္ညစ္လို ့ေရေၾကာင္းခရီးသြားေနတယ္ဗ်ာ

-
9

သံတြဲ မီးေဘး ေနာက္ဆက္တြဲ

-