3

ခိန္႕ဟုတ္ ဗုဒ္ဓ ဘာသာဘုရားေက်ာင္း ႏွစ္(၁၅၀)ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ ပူေဇာ္ပြဲ အခမ္းအနား ဓာတ္ပံုမ်ား III – Enjoy

-
5

ခိန္႕ဟုတ္ဗုဒ္ဓဘာသာဘုရားေက်ာင္း ႏွစ္(၁၅၀)ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ ပူေဇာ္ပြဲ အခမ္းအနား ဓာတ္ပံုမ်ား II – Enjoy

-
2

ခိန္႕ဟုတ္ဗုဒ္ဓဘာသာဘုရားေက်ာင္း ႏွစ္(၁၅၀)ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ ပူေဇာ္ပြဲ အခမ္းအနား ဓာတ္ပံုမ်ား I – Enjoy

-
0

A CATHOLIC NUN IS BUSTED/A PRIEST USED STOLEN FUNDS FOR PORN!

-
0

Omaha priest admits embezzling from parish

-