11

ငွား၍၀တ္ျခင္းမ၀တ္ျခင္း၊ ကုိယ္တုိင္သိျခင္း မသိျခင္း-ေသာ္ဇင္(လြိဳင္ေကာ္)

-
11

ကာဗာေလးမ်ား-ေသာ္ဇင္(လြိဳင္ေကာ္)

-
8

၀ွက္ထားတဲ့ လက္သည္း-ေသာ္ဇင္(လြိဳင္ေကာ္)

-
3

ရန္ကုန္မွာ မုိးမရြာဘူး-ေသာ္ဇင္(လြိဳင္ေကာ္)

-
1

ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္လုိက္တဲ့ေရာဂါ-ေသာ္ဇင္(လြိဳင္ေကာ္)

-