4

ဘယ္အာရုဏ္အလင္းမွ မေမွ်ာ္ခဲ့တာလည္း ၾကာ ၾကာလွေပါ့

-
12

လြဲေနေသာ ဆုံမွတ္တစ္ခု၏ ဆန္က်င့္ရာ-ေသာ္ဇင္(လြိဳင္ေကာ္)

-
19

ဒီး ကူ ဒီး ကူ ဒုိင္း ဒုိင္း -ေသာ္ဇင္(လြိဳင္ေကာ္)

-
7

မိန္းမရာဇ၀င္-ေသာ္ဇင္(လြိဳင္ေကာ္)

-
11

ျပံဳးျပေတာင္ ရြဲ႕တယ္ထင္( ေသာ္ဇင္-လြိဳင္ေကာ္)

-