1

မႏ ၱေလး ကိုင္းတန္းညေစ်း မေျပာင္းေရႊ႕ေရး ဦးေဆာင္ဆႏၵျပသူသံုးဦး ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ဦးေအာင္ေမာင္းႏွင့္ ေတြ႕ၿပီး မိနစ္(၃၀)ခန္႕အတြင္း ဖမ္းခံရ ယေန႔ ႐ံုးတင္စစ္ေဆး DVD သက္ေသခံပစၥည္းကို တရားခံေရွ႕ေနပယ္ခ်

-
1

မႏ ၱေလးမွာ ကမ ၻာ့စာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္ခြင့္ေန႔အခမ္းအနား က်င္းပ

-
0

ေမတၱာ Campaign (အထက္ျမန္မာျပည္)က ဦးေဆာင္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံေက်ာင္းသားမ်ားေန႕အစဥ္အလာေဖာ္ထုတ္

-
0

ေမတၱာ Campaign (အထက္ျမန္မာျပည္)၏ စည္း႐ံုးမႈျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေက်ာင္းသားမ်ားေန႕ အထိမ္းအမွတ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတရားပြဲက်င္းပမည္

-
1

ေမတၱာ Campaign (အထက္ျမန္မာျပည္)က မႏ ၱေလးၿမိဳ႕တြင္ ျမန္မာေက်ာင္းသားမ်ားေန႕က်င္းပမည္

-