2

တရုတ္ကူျမဴနစ္ပါတီ အေထြေထြအတြင္းေရးမႈး ေက်ာက္က်ိယန္ လ ွ်ဳိ႕ဝွက္မွတ္တမ္း

-
1

တီအန္းမင္အေရးအခင္းမွ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္မ်ား ၁၉၈၉ ခုနစ္

-
2

တရုတ္ကူျမဴနစ္ပါတီ အေထြေထြအတြင္းေရးမႈး ေက်ာက္က်ိယန္၏ လွ်ဳိ႕ဝွက္မွတ္တမ္း

-
1

ျမစ္ဆုံပြဲစား ကူျမဴနစ္ ေၾကးမုံဂ်ီး မၾကားလုိေသာ တိန္အင္းန္မင္ လူသတ္ပြဲ (၁၉၈၉)

-
3

ေၾကးမုံဂ်ီးအမ်ဳိး တရုတ္ျပည္ တိန္အင္န္မင္ရင္ျပင္ လူသတ္ပြဲ (၁၉၈၉ခုႏွစ္ ဇြန္လ၃-၄ရက္)

-
1

တလုပ္သဘုံေၾကးမုံဂ်ီးအေဘး ကူျမဴနစ္အာဏာရွင္ ေမာ္စီတုံး၏ လ ွ်ာဇဝံ

-