6

စစ္သည္မ်ားအတြက္ Iron Man ၀တ္စံုအား ထုတ္လုပ္ေတာ့မည့္ အေမရိကန္ၾကည္းတပ္

-
13

ကမၻာႀကီးအေနျဖင့္ ၂၀၄၇ ခုႏွစ္အထိသာ ေနာက္ဆံုးေအးျမႏိုင္ေတာ့မည္

-
5

မီးလံုးမွ Wi-Fi ထုတ္လႊတ္ႏိုင္ျခင္းကို တရုတ္ေတြထြင္လိုက္ပီ

-
3

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ အေသးစားထုပ္ပိုးပစၥည္းမ်ားကို Drone ျဖင့္ ပို႔႔ေဆာင္ေပးျခင္း

-
4

အဂၤါၿဂိဳဟ္၌ သြားေရာက္ေနထိုင္ရန္ လူႏွစ္သိန္းေက်ာ္ခန္႔ စာရင္းေပးသြင္းခဲ့ၾကျခင္း

-
8

လတ္ဆတ္သည့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားကို အာကာသအတြင္း စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ရန္ သုေတသနျပဳလုပ္လ်က္ ရွိသည့္ နာဆာ

-