8

ရတနာေျမ နဲ႕ အသည္းေတြကြဲတဲ့ က်ေတာ္

-
14

မွင္စာမ်ားနဲ႕ မစၥတာ စပိုက္ဒါ၀ွစ္ခ္ (The Spiderwick Chronicles)

-
13

နံသာပုကမ္းေျခ နဲ႔ ေဂၚရန္ဂ်ီကၽြန္းမွ ခရီးသြားမွတ္တမ္း

-
6

2016 မွာ ေစာင့္ေမွ်ာ္ၾကည့္ရႈရမယ့္ Horror ဇာတ္ကားမ်ား – ၃

-
4

၂၀၁၆ မွာ ေစာင့္ေမွ်ာ္ၾကည့္ရႈရမယ့္ Horror ဇာတ္ကားမ်ား – ၂

-
16

2016 မွာ ေစာင့္ေမွ်ာ္ၾကည့္ရႈရမယ့္ Horror ဇာတ္ကားမ်ား – ၁

-