0

အလြမ္းဇာတ္ကေလးနားေထာင္ရင္းပေဟဠိေဖာ္လုိက္ရေအာင္ အပုိုင္း (2)

-
0

အလြမ္းဇာတ္ကေလးနားေထာင္ရင္းပေဟဠိေဖာ္လုိက္ရေအာင္(အပုိင္း1)

-
0

လာေဟ. ေစာေစာသြားမွ ဒုိ.ေနရာ ရမယ္

-
1

ဒီေလာက္ဘဲရလုိ. ဒီေလာက္ဘဲလုပ္ေပးမယ္ဆုိရင္

-
0

ေလာကၾကီးကုိလည္း ခ်စ္တတ္ေအာင္သင္ေပးရေအာင္

-
0

မတ္မတ္ျမန္ျမန္ မွန္မွန္ ျမဲျမဲ

-