0

စစ္အစိုးရ ထိပ္ပိုင္း ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ စစ္တပ္ အရာရွိႀကီးမ်ား တပ္ရာထူးမ်ားမွ အနားယူကာ ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ရန္ ျပင္ဆင္ေနမႈ အေပၚ ျမန္မာျပည္ ႏုိင္ငံေရး အသိုင္းအ၀ိုင္းတြင္ အျမင္အမ်ိဳးမ်ိဳး ကြဲျပား ေန

-
6

ယေန ့ေခာတ္လူငယ္ေတြရဲမွားယြင္းေနတဲ ့အယူအဆေလးေတြပါ။

-
3

ၿမန္မာတို ့ႏွင့္ ပညာေရး…

-
9

အလယ္တန္းေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္အခ်စ္ (ထင္ၿမင္ခ်က္ကိုတင္ၿပသည္။)

-
11

တကယ္မသိလုိ႕ေမးတာပါ ..

-
2

အခဲဒမစ္ ျပႆနာ …

-