0

နားစည္ကုိထြင္း ႏွလုံးသားအတြင္း၀င္ ေသြးေၾကာထဲလွည္႔ပါတ္ ဦးေႏွာက္တြင္ရပ္ေနေသာ (22)

-
1

နားစည္ကုိထြင္းနွလုံးသားအတြင္း၀င္ေသြးေၾကာထဲလွည္႔ပါတ္ဦးေႏွာက္တြင္ရပ္ေနေသာ(21)

-
2

နားစည္ကုိထြင္းႏွလုံးသားအတြင္း၀င္ေသြးေၾကာထဲလွည္႔ပါတ္ဦးေႏွာက္တြင္ရပ္တန္႔ေနေသာ(20)

-
0

နားစည္ကုိထြင္းႏွလုံးသားအတြင္း၀င္ေသြးေၾကာထဲလွည္႔ပါတ္ဦးေႏွာက္တြင္ရပ္ေနေသာ(19)

-
0

နားစည္ကုိထြင္းႏွလုံးသားအတြင္း၀င္ေသြ.ေၾကာထဲလွည္႔ပါတ္ ဦးေႏွာက္တြင္ရပ္ေနေသာ(18)

-
1

နားစည္ကုိထြင္း ႏွလုံးသားအတြင္း၀င္ ေသြးေၾကာထဲလွည္႔ပါတ္ ဦးေႏွာက္တြင္ရပ္တန္႔ေနေသာ(17)

-