14

ကံဆိုးမ သြားရာ မိုးလိုက္လုိ ့ရြာ (၄)

-
13

ကံဆိုးမ သြားရာ မိုးလိုက္လုိ ့ရြာ (၂)

-
11

ကံဆိုးမ သြားရာ မိုးလိုက္လုိ ့ရြာ (၁)

-
47

မလိုလားအပ္တဲ့ ကိုယ္၀န္ရစရာရွိပါ့မလား

-
16

မိုးသည္းညက လိမ္လည္သူ

-
51

အိမ္ေထာင္မျပဳခင္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ျခင္း ႏွင့္ လူအမ်ားလက္ခံထားသည့္ ယဥ္ေက်းမွူ႕ အမူက်င့္

-