48

လာမယ့္ေဘးေျပးေတြ႔-ဆန္ခါတင္စာရင္း (မန္းဂဇက္ခ်စ္သူမ်ား စာေပဆု- ႏို၀င္ဘာ)

-
78

လာမယ့္ေဘးေျပးေတြ႔-မိတ္ဆက္နိဒါန္း (မန္းဂဇက္ခ်စ္သူမ်ား စာေပဆု- ႏို၀င္ဘာ)

-
37

ယေန႕ပို႕စ္ (ဒီဇင္ဘာ)

-
44

ဖတ္ေရြး အဖြဲ႕ၾကီးသို႔ ၀တ္လစ္စလစ္ ေပးစာ

-
58

“အေျဖေလးေပးလုိက္ပါတယ္ ၂၀၁၂ ေအာက္တုိဘာ အတြက္ အၾကဳိက္ဆုံးစာမူ”

-
20

“(11-11-2012)ေန႔မွာထြက္ေပၚလာမယ္႔ အၾကဳိက္ဆုံးသူကိုခန္႔မွန္းလုိက္ၾကရေအာင္”

-