7

“တိမ္”

-
33

ဘယ္သူ ေတြ ေၾကာင္႔……………….

-
16

မႏၱေလးးးးးးးးးးးးးးမန္းဒေလးးးးးးးးးးးးမန္းေလး

-
7

“ေက်ာက္ မဲ ဂုတ္ တြင္း ေနာင္ ခ်ဳိ …………………..” (သီေပါ္ ခရီ း စဥ္ အမွတ္ သုံး)

-
8

ေဘာ္ ၾကဳိ သ ဘင္ နဲ႔ သိမ္ ေတာင္ (သီေပါ ခရီး စဥ္ အမွတ္ နွစ္)

-
15

“ေဟာ္နနး္ မ်ား တည္ ခဲ႔ ရာ သီ ေပါ နယ္ မွ ေဘာ္ ၾကဳိ ပြဲ ေတာ္ သုိ႔” ( သီ ေပါ သုိ႔ အ သြား )

-