9

တစ္ ည ေန ခ ရီး သြား ျခင္း * အငး္ ၀ လမး္ ေဟာင္း သုိ႔

-
20

ရြာ

-
38

“အ မွတ္ မ ထင္ ေရာက္ ခဲ႔ တဲ႔ အ မွတ္ တ ရ ေဒး စြန္း ပါ ဘု ရား”

-
17

ေတာင္ သ မန္ အင္း ကေဆာင္း နံနက္ ခင္းေလး …………………..ေရ

-
32

ျပည္-ထံုးဘို-အေကာက္ေတာင္ ဘုရားဖူး

-
20

ႏွင္း ကေလး ေတြ ေ၀ တဲ႔ နံ နက္ ခင္း ေလး

-