8

ေဘာ္ ၾကဳိ သ ဘင္ နဲ႔ သိမ္ ေတာင္ (သီေပါ ခရီး စဥ္ အမွတ္ နွစ္)

-
15

“ေဟာ္နနး္ မ်ား တည္ ခဲ႔ ရာ သီ ေပါ နယ္ မွ ေဘာ္ ၾကဳိ ပြဲ ေတာ္ သုိ႔” ( သီ ေပါ သုိ႔ အ သြား )

-
15

သာ ယာ ေသာ ည ေန ခင္း ေလး ……………..

-
20

“သူ႔ ကုိ ေခၚ တယ္ လာ ပ ါ လာ ပါ အုိ………. မိုး ေခါင္ ေက်ာ္ စြာ “

-
41

က်ဴးးးးးး က်ဴးးးးး ျပီး လစ္ တဲ့ Tulip

-
15

ေလာငး္ မယ္ ပက္ မယ္ သ ၾကၤန္ ၀ယ္

-