18

ေရႊၾကက္က်ေပၚက လက္ေဆာ႔႔ထားတာေလးေတြအမွတ္ႏစ္

-
16

မိုးေကာင္းၿမိဳ႕ သို႔….(၂၀/၂၁.၉.၂၀၁၂)

-
15

ၾကက္ညီေနာင္ထဲက ေရႊၾကက္က်ေပၚမွလက္ေဆာ႔မိျခငး္…………….တစ္

-
12

ေရႊၾကက္ယက္ဘုရားသုိ႔တစ္ေခါက္…………………………….

-
19

က်ေနာ္လက္ေဆာ႔ခဲ႔တဲ႔ညေနခင္းေလး………………….

-
20

တက္သိမး္အငး္……..မုိးေန႔လည္ခင္းက တိမ္အဆင္

-