16

“တိမ္ေတြနဲ႔အလွဆင္ထားတဲ႔ျမဳိ႔………………………”

-
15

“အပ်င္းေျပ အျငီးေျပ လက္ေဆာ႔ျခင္း”

-
18

ေရႊၾကက္က်ေပၚက လက္ေဆာ႔႔ထားတာေလးေတြအမွတ္ႏစ္

-
16

မိုးေကာင္းၿမိဳ႕ သို႔….(၂၀/၂၁.၉.၂၀၁၂)

-
15

ၾကက္ညီေနာင္ထဲက ေရႊၾကက္က်ေပၚမွလက္ေဆာ႔မိျခငး္…………….တစ္

-
12

ေရႊၾကက္ယက္ဘုရားသုိ႔တစ္ေခါက္…………………………….

-