10

“က်ေနာ္ဓါတ္ဖမ္းသမား” (ရ) (ကုိေပါက္ဆုိတဲ႔ လက္ေဆာ႔သူတစ္ေယာက္…..)

-
9

“က်ေနာ္ဓါတ္ဖမ္းသမား” (၆) (ၾကီးမွ အၾကီးနဲ႔ရုိက္တဲ႔ ၾကီးရုိက္)

-
12

“က်ေနာ္ဓါတ္ဖမ္းသမား” (၅) (ဓါတ္ဖမ္းသူနဲ႔ဓါတ္ၾကည႔္သူ)

-
16

“က်ေနာ္ဓါတ္ဖမ္းသမား” (၃) (ဓါတ္ဖမ္းရင္း ရ ခဲ႔ တဲ႔ ရီစရာေလးမ်ား)

-
8

“က်ေနာ္ဓါတ္ဖမ္းသမား” (၂)

-