3

“မန္းသၾကၤန္ တူးပုိ႔ ျမဳိ႔မ သၾကၤန္မငး္သားမ်ား ဟစ္ေဟာ႔နဲ႔ အီလက္ထရုိဗုံံသံ”(အပိုင္း-6) (ျပန္ပါအုံးမယ္ ျပန္အုံးမယ္ ႏွုတ္ခြန္းဆက္ပါတယ္)

-
0

“မန္းသၾကၤန္ တူးပုိ႔ ျမဳိ႔မ သၾကၤန္မငး္သားမ်ား ဟစ္ေဟာ႔နဲ႔ အီလက္ထရုိဗုံံသံ”(အပိုင္း-5)

-
1

“မန္းသၾကၤန္ တူးပုိ႔ ျမဳိ႔မ သၾကၤန္မငး္သားမ်ား ဟစ္ေဟာ႔နဲ႔ အီလက္ထရုိဗုံံသံ”(အပိုင္း-၄) (က်ဳံးေရသီတာပါတ္ကာ၀ိုင္း တန္ခူးလေရာက္ေလတုိင္း……….သၾကၤန္ကားေလးနဲ႔………………………..)

-
8

“မန္းသၾကၤန္ တူးပုိ႔ ျမဳိ႔မ သၾကၤန္မငး္သားမ်ား ဟစ္ေဟာ႔နဲ႔ အီလက္ထရုိဗုံံသံ”(အပိုင္း-၃) (ေရပက္ခံထြက္လုိ႔ မ႑ပ္လည္)

-
1

“မန္းသၾကၤန္ တူးပုိ႔ ျမဳိ႔မ သၾကၤန္မငး္သားမ်ား ဟစ္ေဟာ႔နဲ႔ အီလက္ထရုိဗုံံသံ”အပိုင္း(2) (သၾကၤန္၀ိဥာဥ္…………..)

-