25

လမ္း နံ ေဘး နား က ပန္း ကေလးေတြ က ခ်စ္စ ရာ ဓါတ္ပုံ ပုိစ္

-
13

ဆြမ္းဦးပုညရွင္အနီးမွ အေပၚစီး ၾကည္႔ ျမင္ကြငး္အစုံ

-
22

သူတုိ႔ဆီအေရာက္………………က်ယ္ေဂါင္သုိ႔အ၀င္

-
9

“ ေဘာ္ၾကဳိ -ဒုဌ၀တီ-မန္ဆူမွသည္……………(သူတုိ႔ဆီသုိ႔ အပုိင္းႏွစ္) “

-
12

ဆင္းတုေတာ္မ်ားနွင္႔ေက်ာက္ပန္းဆြဲမ်ား——–အပုိင္း2

-