4

၀ါတစ္ခ်ဳိ႔ နီတစ္ေထြ တစ္ခ်ုဳိိစိမး္ တစ္ခ်ဳိ႔ေၾကြ

-
29

တိမ္လွဳိင္းၾကက္ခြပ္

-
24

က်ပ္က်ပ္တည္းတည္း ရွုပ္ရွုပ္ေထြးေထြး

-
6

စြယ္ေတာ္ရဲ႕စြယ္ေတာ္ (မဟာရန္ကုန္)

-
23

ေဆာင္းနံနက္ခင္းက ရန္ကုန္ကန္ေတာ္ၾကီး

-